Sessionsöversikt 
 

Hälsounionen: förbättrade EU-insatser i samband med folkhälsokriser 

Ledamöterna väntas godkänna provisoriska lagar för att stärka EU:s förmåga att förebygga och kontrollera smittsamma sjukdomar och hantera gränsöverskridande hot mot folkhälsan.

Genom att utvidga mandatet för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar vill EU vara bättre förberett och mer effektivt kunna samordna sina insatser vid eventuella framtida hälsokriser. Detta innebär ökat samarbete mellan myndigheter och organ på EU-, nationell- och internationell nivå, bättre insamling av relevanta och jämförbara data för hela EU samt noggrannare övervakning av de nationella hälso- och sjukvårdssystemen för att bedöma deras förmåga att hantera olika sjukdomsutbrott.

Parlamentet väntas också rösta om nya åtgärder som skulle göra det möjligt för EU och medlemsländerna att hantera framtida allvarliga gränsöverskridande hot mot folkhälsan på ett effektivare sätt. Det ska bland annat säkerställas genom förbättrad planering av förebyggande åtgärder, beredskap och insatser samt införandet av tydligare regler för gemensam upphandling av läkemedel och medicintekniska produkter.

Måndagens plenardebatt och tisdagens omröstningar kommer att slutföra det första lagstiftningspaketet för en europeisk hälsounion som bygger på lärdomarna från covid-19-pandemin.

På torsdag eftermiddag kommer Europaparlamentet också att debattera kommissionens strategi för att upprätthålla EU:s beredskap för pandemier och insatser under de kommande månaderna.

Bakgrund

Som ett led i uppbyggnaden av en europeisk hälsounion föreslog kommissionen den elfte november 2020 en ny hälsosäkerhetsram, baserad på erfarenheterna av hanteringen av covid-19-pandemin. Paketet innehåller tre rättsakter: en starkare roll för Europeiska läkemedelsmyndigheten, en utvidgning av mandatet för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar och ett förslag till förordning om allvarliga gränsöverskridande hot mot folkhälsan.

* * *

YTTERLIGARE INFORMATION

Debatt: måndag 3 oktober
Omröstningar: tisdag 4 oktober
Förfarande: ordinarie lagstiftningsförfarandet