Sessionsöversikt 
 

Utbyte av elektroniska bevis: Parlamentet redo att godkänna enhetliga EU-regler 

Ledamöterna kommer att rösta om nya regler för att främja gränsöverskridande brottsutredningar genom att effektivisera reglerna för utbyte av elektronisk bevisning.

På måndag debatterar Europaparlamentet nya lagar som ska göra det snabbare och enklare för myndigheter i olika EU-medlemsländer att utbyta elektronisk bevisning med varandra, vilket blir allt viktigare i brottsutredningar. Omröstningen äger rum på tisdag. Lagpaketet, som ledamöterna informellt enats om med rådet och som redan godkänts av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter, skulle göra det möjligt för nationella myndigheter att begära bevis direkt från tjänsteleverantörer i andra medlemsländer, eller begära att data bevaras för framtida bruk. Myndigheterna kan också avslå en begäran om utelämning av bevisning när det finns farhågor om mediefrihet eller brott mot grundläggande rättigheter, och tjänsteleverantörer kommer att kunna uppmärksamma farhågor om mediefrihet.

Bakgrund

Brottsutredningar är alltmer beroende av elektroniska bevis, som kan ha formen av innehållsdata (till exempel text, röster, bilder, video eller ljud), trafikdata (till exempel tidsstämplar, protokoll och komprimerad data samt information om mottagare) eller abonnentuppgifter (identifieringsuppgifter för en abonnent eller kund). För närvarande är utbytet av denna typ av bevis beroende av en rad olika bilaterala och internationella avtal om ömsesidig rättslig hjälp, vilket leder till ofta långdragna förfaranden och olika regler inom EU.