Sessionsöversikt 
 

Nya EU-regler om tillbörlig aktsamhet för företag 

På onsdag väntas Europaparlamentet rösta om den preliminära överenskommelsen med EU-länderna om att företag ska minska sin negativa påverkan på människor och planeten.

Enligt det nya direktivet måste företag och deras partner förebygga, stoppa eller mildra sina negativa effekter på människor och miljö, inklusive barnarbete, slaveri, föroreningar och förlust av biologisk mångfald. Regelverket kommer att gälla företag och moderbolag baserade i och utanför EU med över 1 000 anställda och en omsättning på mer än 450 miljoner euro. Företagen måste också få på plats en omställningsplan som gör deras affärsmodell förenlig med den globala uppvärmningsgräns på 1,5 °C som återfinns i Parisavtalet.

EU-länderna kommer att utse en tillsynsmyndighet för att granska företagens agerande och utdöma böter i händelse av regelöverträdelser, inklusive böter på upp till fem procent av ett företags globala nettoomsättning. Företag kan också komma att bli skadeståndsskyldiga och behöva kompensera sina offer.

Bakgrund

Kommissionens lagförslag, som lades fram den 23 februari 2022, är i linje med Europaparlamentets uppmaning från 2021 om att införa obligatorisk lagstiftning om tillbörlig aktsamhet. Det kompletterar andra befintliga och kommande rättsakter på samma område, till exempel förordningen om avskogning, förordningen om konfliktmineraler och utkastet till förordning om förbud på EU:s marknad mot produkter som tillverkats genom tvångsarbete.

* * *
YTTERLIGARE INFORMATION


Omröstning: onsdag 24 april
Förfarande:
ordinarie lagstiftningsförfarandet