Sammanfattning av ersättningar 

Arbetet som parlamentariker innebär att man ofta behöver vara borta från sitt hemland. En rad ersättningar finns tillgängliga för att täcka de kostnader som detta medför (alla uppgifter gäller från 2020).


Resekostnader


De flesta av Europaparlamentets sammanträden, t.ex. plenarsammanträden, utskottsmöten och möten med de politiska grupperna, äger rum i Bryssel eller Strasbourg. Ledamöterna ersätts, när de lämnar in kvitto, för den faktiska resekostnaden för att närvara vid sådana sammanträden, upp till kostnaden för en flygresa i affärsklass (eller liknande), en tågresa i första klass eller med 0,53 euro/km för en bilresa (upp till högst 1 000 km), plus en fast ersättning för att täcka andra resekostnader, baserat på avståndet och hur lång tid resan tar (såsom motorvägsavgifter, avgifter för extra bagage eller bokningsavgifter).


Ledamöterna måste ofta resa inom eller utanför det land där de blivit valda, både för att göra officiella arbetsuppgifter och för andra ändamål (till exempel för att delta i en konferens eller göra ett arbetsbesök). Vid verksamhet utanför sitt eget land kan de få ersättning för resor, uppehälle och andra tillhörande utgifter på maximalt 4 503 euro per år. Vid verksamhet inom det land där de valts får de ersättning för resekostnaderna upp till ett årligt maxbelopp som fastställs för respektive land.

Ledamöterna ersätts för den faktiska resekostnaden © Europaparlamentet  

Dagtraktamenten

Parlamentet betalar en schablonersättning på 323 euro för att täcka övernattningar och relaterade kostnader för varje dag som ledamöterna är på tjänsteresa i Bryssel eller Strasbourg, under förutsättning att de skriver på en närvarolista. Traktamentet täcker hotellkostnader, måltider och övriga utgifter som har med närvaron att göra. Denna ersättning halveras om ledamöterna under dagar med omröstningar i kammaren uteblir från mer än hälften av omröstningarna med namnupprop, även om de har närvarat och registrerat detta.


För sammanträden utanför EU är traktamentet 162 euro (åter under förutsättning att en närvarolista skrivs på). Hotellräkningar ersätts separat.


Ersättning för allmänna utgifter


Denna schablonersättning täcker utgifter för ledamöternas parlamentariska verksamhet, såsom hyres- och förvaltningskostnader för kontor, internetabonnemang, datorer och telefoner samt anordnande av konferenser och utställningar. Ersättningen halveras för ledamöter som, utan giltiga skäl, är frånvarande från hälften eller fler av plenarsammanträdena under ett parlamentsår (september till augusti).


Ersättningen är 4 563 euro per månad 2020.


Sjukvårdskostnader


Ledamöterna har rätt till en ersättning på två tredjedelar av sina sjukvårdskostnader. Bortsett från ersättningens andel är de detaljerade reglerna och förfarandena för ledamöterna desamma som för EU:s tjänstemän.


Ersättning vid mandatperiodens slut


Ledamöterna har, när deras mandatperiod löper ut, rätt till en övergångsersättning motsvarande sitt arvode, för en månad per år som de varit ledamöter av Europaparlamentet. Denna ersättning betalas ut under högst två år. Om en tidigare ledamot av Europaparlamentet får ett mandat i ett annat parlament eller tillträder ett offentligt ämbete räknas arvodet från denna nya funktion av mot övergångsersättningen. Om ledamoten samtidigt har rätt till ålderspension eller sjukpension kan han eller hon inte få både ersättning och pension utan måste välja.


Övriga rättigheter


Parlamentet tillhandahåller inredda kontor för parlamentsledamöterna i både Bryssel och Strasbourg. Ledamöterna kan använda parlamentets tjänstefordon i officiella sammanhang när de är i någon av städerna.