Sammanfattning av ersättningar 

En stor del av parlamentsledamöternas arbete innebär att de måste vara borta hemifrån och från sitt hemland. Olika ersättningar finns därför tillgängliga för att täcka de kostnader som är förknippade med detta (alla uppgifter avser 2019).


Resekostnader


De flesta av Europaparlamentets sammanträden, t.ex. plenarsammanträden, utskottssammanträden och möten med de politiska grupperna, äger rum i Bryssel eller Strasbourg. Ledamöterna ersätts, när de lämnar in kvitto, för den faktiska resekostnaden för att närvara vid sådana sammanträden, upp till kostnaden för en flygresa i affärsklass (eller liknande), en tågresa i första klass eller med 0,53 euro/km för en bilresa (upp till högst 1 000 km), plus en fast ersättning för att täcka andra resekostnader, baserat på avståndet och hur lång tid resan tar (såsom motorvägsavgifter, avgifter för extra bagage eller bokningsavgifter).


Ledamöterna måste ofta resa inom eller utanför den medlemsstat där de blivit valda, både vid utförande av sina officiella arbetsuppgifter och för andra ändamål (till exempel för att delta i en konferens eller göra ett arbetsbesök). Vid verksamhet utanför sitt eget land kan de få ersättning för resor, uppehälle och andra tillhörande utgifter på maximalt 4 454 euro per år. Vid verksamhet inom den medlemsstat där de valts får de bara ersättning för resekostnaderna upp till ett årligt maxbelopp som fastställs för respektive land.

Ledamöterna ersätts för den faktiska resekostnaden © Europaparlamentet  

Dagtraktamenten


Parlamentet betalar en schablonersättning på 320 euro för att täcka övernattningar och relaterade kostnader för varje dag som ledamöterna är på tjänsteresa i Bryssel eller Strasbourg, under förutsättning att de registrerar sig för att bekräfta sin närvaro. Traktamentet täcker hotellkostnader, måltider och övriga utgifter. Denna ersättning halveras om ledamöterna under dagar med omröstningar i kammaren uteblir från mer än hälften av omröstningarna med namnupprop, även om de har närvarat och registrerat detta.


För sammanträden utanför EU är traktamentet 160 euro (åter under förutsättning att en närvarolista skrivs på). Hotellräkningar ersätts separat.


Ersättning för allmänna utgifter


Denna schablonersättning är avsedd att täcka utgifter för ledamöternas parlamentariska verksamhet, såsom hyres- och förvaltningskostnader för kontor, telefon och abonnemang, representation, datorer och telefoner samt anordnande av konferenser och utställningar. Ersättningen halveras för ledamöter som, utan vederbörlig motivering, inte närvarar vid minst hälften av plenarsammanträdena under ett parlamentsår (september till augusti).


Ersättningen är 4 513 euro per månad 2019.


Sjukvårdskostnader


Ledamöterna har rätt till en ersättning på två tredjedelar av sina sjukvårdskostnader. Bortsett från ersättningens andel är de detaljerade reglerna och förfarandena för ledamöterna desamma som för EU:s tjänstemän.


Ersättning vid mandatperiodens slut


Ledamöterna har, när deras mandatperiod löper ut, rätt till en övergångsersättning motsvarande sitt arvode, för en månad per år som de varit ledamöter av Europaparlamentet. Denna ersättning betalas ut under högst två år. Om en tidigare ledamot av Europaparlamentet får ett mandat i ett annat parlament eller tillträder ett offentligt ämbete räknas arvodet från denna nya funktion av mot övergångsersättningen. Om ledamoten samtidigt har rätt till ålderspension eller sjukpension kan han eller hon inte få både ersättning och pension utan måste välja.


Övriga rättigheter


Parlamentet tillhandahåller inredda kontor för parlamentsledamöterna i både Bryssel och Strasbourg. Ledamöterna kan använda parlamentets tjänstefordon i officiella sammanhang när de är i någon av städerna.