Varför flyttar parlamentet mellan Bryssel och Strasbourg? 

1992 beslutade EU:s nationella regeringar enhälligt att i EU-fördraget fastställa var EU-institutionerna ska ha sina officiella säten.

Beslutet har stor inverkan på Europarlamentets arbete:Strasbourg blev därmed officiellt säte för de flesta av Europarlamentets plenarsammanträden; utskottssammanträden ska äga rum i Bryssel; Europarlamentets sekretariat (de anställda) ska vara baserat i Luxemburg.


En ändring av det nuvarande systemet skulle kräva en ändring av EU- fördraget, vilket kräver att alla regeringar i EUs medlemsländer regeringar enhälligt godkänner ett sådant beslut samt att det ratificeras/ godkänns av att alla nationella parlament.

Europaparlamentet i Bryssel © Europaparlamentet  

Vad kostar det att ha Strasbourg som Europaparlamentets säte?


En studie från 2013 från Europaparlamentet visar att 103 miljoner euro skulle kunna sparas per år om Europaparlamentets hela verksamhet flyttas från Strasbourg till Bryssel (i 2014 års priser). Detta är ett betydande belopp, även om det endast motsvarar 6 % av parlamentets budget, eller 1 % av EU:s administrativa budget, eller endast 0,1 % av hela EU-budgeten.


År 2014 utarbetade revisionsrätten sin egen oberoende analys som svar på Europaparlamentets resolution av den 20 november 2013. Revisionsrätten bekräftade slutsatserna från 2013 års studie från Europaparlamentet, men kom fram till att den totala kostnaden för sätet i Strasbourg är 109 miljoner euro per år. Ytterligare fem miljoner euro skulle sparas genom minskade resekostnader i kommissionens och rådets budgetar.

I mars 2019 krävde parlamentet, i en resolution, en färdplan för ett enda säte.