Politiska partier och politiska stiftelser på europeisk nivå  

Politiska partier på europeisk nivå


Vad är ett politiskt parti på europeisk nivå?


Ett europeiskt politiskt parti är en organisation med ett politiskt program. Det har nationella partier och/eller enskilda som medlemmar, finns representerat i flera medlemsstater och är registrerat hos myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (nedan kallad myndigheten). Enligt fördragen ska politiska partier på europeisk nivå ”bidra till att skapa ett europeiskt politiskt medvetande och till att uttrycka unionsmedborgarnas vilja”.


Ett villkor för erkännande är att dess medlemspartier företräds av ledamöter av Europaparlamentet, ledamöter av de nationella parlamenten eller ledamöter av de regionala parlamenten eller församlingarna, i åtminstone en fjärdedel av medlemsstaterna.


Ytterligare information finns i artikel 10.4 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 224 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt .


Hur finansieras politiska partier på europeisk nivå?


Sedan juli 2004 har europeiska politiska partier haft möjlighet att erhålla årlig finansiering från Europaparlamentet i form av ett driftsbidrag. Bidraget kan täcka upp till 90 procent av ett partis utgifter, medan resten av utgifterna ska täckas av egna medel, såsom medlemsavgifter och donationer. Nya finansieringsregler för europeiska politiska partier och stiftelser godkändes av Europaparlamentet den 17 april 2018.


Vilka utgifter kan täckas med bidraget och vilka kan det inte?


Bidraget är avsett att gå till utgifter med direkt koppling till de mål som fastställts i partiets politiska program, såsom

 • sammanträden och konferenser,
 • publikationer, studier och reklam,
 • kostnader för administration, personal och resor, eller
 • kampanjkostnader med anknytning till EU-valet.

Bidraget får inte användas för

 • kampanjkostnader för folkomröstningar och andra val än Europavalet,
 • direkt eller indirekt finansiering av nationella partier, valkandidater eller politiska stiftelser, varken på nationell eller europeisk nivå, eller
 • skulder eller avgifter för skulder.

Politiska stiftelser på europeisk nivå


Vad är en politisk stiftelse på europeisk nivå?


En politisk stiftelse på europeisk nivå har koppling till ett europeiskt politiskt parti och stöder och kompletterar detta partis mål. En europeisk politisk stiftelse gör analyser och bidrar till debatter om europeiska offentliga politiska frågor. Den deltar även i verksamhet som är kopplad till dessa frågor, såsom organisering av seminarier, utbildning, konferenser och studier.


Hur finansieras en politisk stiftelse på europeisk nivå?


Från oktober 2007 till augusti 2008 finansierades stiftelserna genom verksamhetsbidrag som beviljades av kommissionen inom ramen för ett pilotprojekt. Europaparlamentet tog över finansieringen i september 2008 och beviljar nu årliga driftsbidrag. Bidraget kan täcka upp till 90 % av en stiftelses utgifter, medan resten ska täckas av egna medel, såsom medlemsavgifter och donationer.


Vilka utgifter får täckas med bidraget och vilka får det inte?


Bidraget får användas för att täcka utgifter med direkt koppling till den verksamhet som fastställs i stiftelsens verksamhetsprogram, såsom

 • sammanträden och konferenser,
 • publikationer, studier och reklam,
 • kostnader för administration, personal och resor.

Bidraget får inte användas för finansiering av utgifter såsom, bland annat

 • kampanjkostnader för folkomröstningar eller val,
 • direkt eller indirekt finansiering av nationella partier, valkandidater eller nationella politiska stiftelser, eller
 • skulder eller avgifter för skulder.

Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser


Sedan 2016 registreras och kontrolleras europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser av myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (nedan kallad myndigheten), som även kan införa sanktioner för dem. Myndigheten är oberoende av Europaparlamentet. Vid tvivel om huruvida ett parti eller en stiftelse lever upp till de nödvändiga kraven kan Europaparlamentet, rådet eller kommissionen lämna in en begäran till myndigheten om att kontrollera situationen. Innan ett beslut fattas om huruvida ett parti eller en stiftelse ska avregistreras måste myndigheten samråda med en kommitté av oberoende framstående personer. Myndigheten företräds av sin direktör, som fattar alla beslut för myndighetens räkning.