Prövning av nya parlamentsledamöter 

Nyvalda ledamöter av Europaparlamentet genomgår en prövning av behörighet för att kontrollera att de inte innehar något annat uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

Oförenliga uppdrag är bland annat att sitta i regeringen eller parlamentet i en EU-medlemsstat eller att ha ett uppdrag inom kommissionen, EU-domstolen, Europeiska centralbankens styrelse, revisionsrätten eller Europeiska investeringsbanken. Inte heller tjänstemän i aktiv tjänst i EU:s institutioner eller i organ som inrättats enligt EU-fördragen för att förvalta gemenskapsmedel får vara parlamentsledamöter.

När valresultatet är officiellt ska medlemsstaterna underrätta Europaparlamentet om namnen på de valda ledamöterna, och talmannen uppmanar i sin tur de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna att vidta nödvändiga åtgärder för att undvika problem med oförenliga uppdrag. Ledamöterna måste bekräfta detta skriftligen och lämna in en förklaring senast sex dagar före parlamentets konstituerande sammanträde.

Parlamentets utskott för rättsliga frågor kontrollerar nya ledamöters behörighet i efterhand och fattar beslut på grundval av den information som medlemsstaterna tillhandahåller. Det beslutet vidarebefordras sedan till talmannen, som underrättar hela parlamentet vid nästa plenarsammanträde. Förutom prövning av behörighet reglerar parlamentet även eventuella tvister till följd av akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet, med undantag för tvister som har att göra med nationella vallagar.

Om det konstateras att en ledamot innehar ett uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet ska parlamentet ”förklara platsen vakant”.