Parlamentarisk immunitet 

Den parlamentariska immuniteten är inte en ledamots personliga privilegium, utan garanterar att en ledamot fritt kan utöva sitt mandat och inte kan utsättas för godtycklig politisk förföljelse. Som sådan utgör den en garanti för parlamentets oberoende och integritet i sin helhet.


Europaparlamentets ledamöter får inte förhöras, kvarhållas eller lagföras på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt ämbete.


En parlamentsledamots immunitet är tvåfaldig:

  • I det egna EU-landet gäller den immunitet som beviljas ledamöterna i det nationella parlamentet.
  • I andra EU-länder omfattar immuniteten alla former av kvarhållande och lagföring (se protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier, artikel 9).

Immuniteten kan inte åberopas av en ledamot som tas på bar gärning.

Workshop om parlamentarisk immunitet i EU © Europaparlamentet  

Hur kan immunitet hävas eller upprätthållas?


Om berörda nationella myndigheter begär att Europaparlamentet ska häva en parlamentsledamots immunitet (eller om en ledamot eller före detta ledamot begär att den egna immuniteten ska upprätthållas) meddelar talmannen under plenarsammanträdet att en begäran har inkommit, och hänskjuter ärendet till ansvarigt utskott, dvs. utskottet för rättsliga frågor.


Utskottet kan begära eventuella ytterligare upplysningar eller förklaringar som det anser nödvändiga. Ledamoten ges tillfälle att höras och får inge relevanta dokument eller andra skriftliga bevis.


Bakom stängda dörrar antar sedan utskottet en rekommendation om att parlamentet som helhet godkänner eller avslår begäran, dvs. upphäver eller upprätthåller immuniteten. Vid det plenarsammanträde som följer utskottsbeslutet fattar parlamentet ett beslut med enkel majoritet. Efter omröstningen meddelar talmannen genast parlamentets beslut till berörd ledamot och till behöriga myndigheter i den berörda medlemsstaten.


Behåller ledamoten sin plats om immuniteten hävs?


Ja. En parlamentsledamots mandat är nationellt och kan inte fråntas personen av någon annan myndighet. Att en ledamots immunitet hävs betyder inte att han eller hon är ”skyldig”. Det innebär bara att de nationella juridiska myndigheterna kan vidta rättsliga åtgärder, som att inleda en förundersökning eller en rättegång. Eftersom ledamöterna väljs enligt nationella vallagar är det upp till medlemsstatens myndigheter att avgöra om en individ förverkat rätten till sitt mandat.