Handelsavtal mellan EU och Vietnam: Vilka är fördelarna?  

 
 

Dela den här sidan: 

Under de närmaste tio åren ska i princip alla tullar mellan Vietnam och EU försvinna. Läs mer om vilka fördelar handelsavtalet mellan EU och Vietnam ska ge.

Under de närmaste tio åren ska i princip alla tullar mellan Vietnam och EU försvinna. ©Mongkol Chuewong/Adobe Stock  

Parlamentet godkände den 12 februari EU:s frihandelsavtal med Vietnam. Inför omröstningen förklarade föredragande Geert Bourgeois (ECR, Belgien) de ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelarna med avtalet.

Läs mer om vilka handelsavtal som EU arbetar med just nu.

Kan du ge oss en överblick över vilka förändringar som handelsavtalet med Vietnam skulle medföra?
Syftet är att få bort 99 procent av tullarna inom sju år. Det skulle medföra 15 miljarder euro om året i ytterligare exporter från Vietnam till EU till år 2035, medan EU:s export till Vietnam skulle öka med 8,3 miljarder euro om året. Så klart innebär varje miljard euro i EU-export cirka 14 000 nya, välbetalda jobb här i EU. Avtalet ligger också fullt ut inom vår ambition att EU ska vara en global aktör.

Hur ser vår ekonomiska relation med Vietnam ut idag?
Det finns handel och investeringar, men inte tillräckligt. Det är en dynamisk marknad med en ung befolkning. Med en årlig ekonomisk tillväxt på 6-7 procent är Vietnam väldigt intressant för europeiska investerare.

– År 2018 exporterade landet varor till ett värde av ungefär 42,5 miljarder till EU. I andra riktningen exporterade vi varor till ett värde av ungefär 13,8 miljarder euro. Med detta regelbaserade frihandelsavtal kommer exporten i båda riktningar att öka.

Handel mellan EU och Vietnam 
  • De viktigaste EU-importerna från Vietnam inbegriper telekommunikationsutrustning, kläder och livsmedelsprodukter.  
  • EU exporterar främst varor som maskiner och transportutrustning, kemikalier och jordbruksprodukter till Vietnam. 
Föredragande Geert Bourgeois berättade varför avtalen med Vietnam är viktiga  

Hur viktigt är det här frihandelsavtalet för EU i geopolitiska termer?
Kina är granne med Vietnam, och där finns också nära relationer med USA. Det är väldigt viktigt att vi stärker våra band med landet. Vi har förhandlat i åtta år, och det är viktigt att vi når en överenskommelse nu. Om inte, är jag övertygad om att relationerna mellan Kina och Vietnam kommer att bli än viktigare.

– Dessutom är detta det första handelsavtalet för det nya Europaparlamentet. Vi måste visa att vi vill fastställa standarder globalt, samtidigt som vi skapar välstånd och nya jobb.

Parlamentet röstar också om ett investerarskyddsavtal med Vietnam. Vad innebär det?
Avtalet ska garantera förutsebarhet och rättssäkerhet för investerare. Om en rättstvist uppstår, finns ett ramverk. Vietnam har accepterat ett modernt system för investerardomstolar likt det som EU kommit överens om med Kanada, med oberoende domare, en uppförandekod och tillgänglighet för små och medelstora företag. Det medför stabilitet och förtroende bland våra mindre företag.

Vilka regler innehåller handelsavtalet när det gäller miljö- och arbetsrättsliga standarder?
Jag är väl medveten om oron, men handelsavtal som det här kan förbättra standarder utanför EU. När det gäller arbetsvillkor är Vietnam skyldigt att införa alla ILO-konventioner, och integrera dem i sina arbetsrättsliga bestämmelser. Dessutom, fram tills nu har organisationsfrihet för fackförbund saknats, men Vietnam har anpassat sin lagstiftning.

– När det gäller miljö är Vietnam bundet av Parisavtalet. EU arbetar för klimatneutralitet och vi måste skapa en rättvis spelplan med andra länder. Om vi gör vårt bästa, ska vi förvänta oss desamma av andra, så handelsavtalet har en klimataspekt.

Många i parlamentet är bekymrade över mänskliga rättigheter i Vietnam. På vilka sätt kan avtalen förbättra situationen?
Vi är väldigt oroade över politiska fångar, och har understrukit vikten av mänskliga rättigheter för vietnamesiska myndigheter. Vietnam är svarat positivt, och från och med den här månaden finns en Europaparlamentsdelegation som övervakar situationen. Vi har också enats om en interparlamentarisk delegation mellan parlamentet och Vietnams nationalförsamling.

– Givetvis är jag fullt medveten om att glaset inte är fullt, men jag uppmanar mina parlamentarikerkollegor att ge sitt stöd, eftersom det här avtalet kan hjälpa till att förbättra situationen. Det finns skyldigheter som Vietnam måste uppfylla om arbetsvillkor, miljö och mänskliga rättigheter och vi kommer att övervaka det.

Läs mer om EU:s handelspolitik och mänskliga rättigheter

Om parlamentet ger avtalen sitt stöd, vad är nästa steg?
För frihandelsavtalet krävs inte godkännande från de nationella parlamenten i EU. Kommissionen har mandat att tillämpa det omgående. Att gå mot borttagna tullar, och minskade andra handelshinder, kommer att ske gradvis fram till år 2035.

– Avtalet om investerarskydd däremot, eftersom domstolsväsende är medlemsländernas kompetens, kräver godkännande av alla nationella parlament, och det kommer att ta sin tid.

Mer om EU:s handelsavtal