Coronaviruset: Parlamentet godkänner 37 miljarder euro för krisåtgärder 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Parlamentsledamöterna röstade den 26 mars om att göra 37 miljarder euro från EU:s strukturfonder tillgängliga för medlemsländerna för att hantera coronakrisen.

Ledamöterna kommer att rösta om att tillgängliggöra finansiering för att lindra effekterna av coronakrisen ©Antic/AdobeStock  

Åtgärden som föreslagits av EU-kommissionen är en viktig del av EU:s svar på pandemin, och förslaget har snabbehandlats i parlamentet.

Var kommer pengarna ifrån?

Beslutet avser EU:s struktur- och investeringsfonder som stödjer utvecklingen av regioner, fiske och socialpolitiska åtgärder som omskolning av arbetslösa.

Varje år får medlemsländerna pengar från dessa fonder som förfinansiering för projekt. Om delar av förfinansieringen sedan inte används måste den betalas tillbaka till EU:s budget året efter.

EU-länderna skulle egentligen återlämna åtta miljarder euro i outnyttjad finansiering för 2019, men EU-kommissionen föreslog att de behåller pengarna nu och använder dem för projekt som mildrar konsekvenserna av coronakrisen.

En del av pengarna till projekten kommer sedan från medlemsländerna och resten ska samfinansieras med EU-medel. Andelen av kostnaderna som kommer att finansieras med EU:s budget varierar, om ett projekt rör en mindre utvecklad region täcker EU:s finansiering 85 procent av det totala beloppet.

De pengar som medlemsländerna nu får behålla kommer att tillåta dem att täcka sin andel i projekt för ett mycket större belopp, tillsammans med resten av finansieringen från EU-budgeten.

Kommissionen beräknar att de 8 miljarderna skulle kunna kompletteras med cirka 29 miljarder euro i EU-medfinansiering. Vilket skulle innebära att totalt 37 miljarder euro kan användas för investeringar i hela EU. Enligt kommissionens beräkningar skulle ungefär 46 miljoner euro av dessa anslås till Sverige.

De åtta miljarder kommer att behöva betalas in när programmen avslutas under budgeten för 2014-2020, vilket blir runt 2025.

Parlamentet vidtar akuta åtgärder

EU-kommissionens förslag presenterades 13 mars och behöver godkännas av Europaparlamentet och ministerrådet. För att så snabbt som möjligt godkänna förslaget påskyndades processen genom parlamentets utskott för regional utveckling. Det brådskande förfarandet möjliggör också att förslaget kan gå till plenum för omröstning, utan en rapport eller en muntlig rapport från det ansvariga utskottet.

- Vi måste svara så snabbt som möjligt, genom att kanalisera alla tillgängliga medel inom sammanhållningspolitiken, för att mildra den katastrofala situationen orsakad av coronavirus-epidemin. Varje försening skulle leda till att fler liv går förlorade och ytterligare svårigheter för europeiska regioner, företag och medborgare”, sade ordföranden för utskottet för regional utvecklings Younous Omarjee (GUE/NGL, Frankrike) vid mottagandet av förslaget 17 mars.

Under plenarsammanträdet godkände parlamentet också andra åtgärder för att ta i tu med konsekvenserna av coronakrisen, bland annat ett förslag om att låta medlemsländerna begära stöd från EU:s solidaritetsfond i samband med folkhälsokriser.