Så vill parlamentet ta itu med skadligt eller olagligt innehåll online 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Ta reda på hur ledamöterna vill ta itu med skadligt eller olagligt innehåll på nätet och samtidigt skydda yttrandefriheten.

Digital illustration of an internet cloud ©AdobeStock_vegefox.com  

EU-lagstiftning behöver anpassas till vår uppkopplade tillvaro och det är också därför EU nu arbetar med en ny lagstiftning för digitala tjänster, Digital Services Act. Syftet är att forma den föränderliga digitala ekonomin på EU-nivå och för att kunna fastställa standarder för resten av världen. En av de grundläggande frågor som ledamöterna vill att reglerna ska tackla är hur användarna kan skyddas mot skadligt eller olagligt innehåll. Läs om vad parlamentet föreslår i tre betänkanden som ledamöterna godkände den 20 oktober.

Parlamentet vill skilja mellan olagligt och skadligt innehåll

Parlamentet vill att det görs en tydlig skillnad mellan olagligt och skadligt innehåll. Vissa typer av innehåll, t.ex. förnekelse av förintelsen, kan vara olagligt i vissa medlemsstater men inte i andra. Skadligt innehåll, såsom hets mot folkgrupp och desinformation är inte alltid olagligt. Därför menar ledamöterna att det behöver en strikt åtskillnad eftersom de två typerna av innehåll kräver olika tillvägagångssätt – olagligt innehåll bör avlägsnas, medan skadligt innehåll kan hanteras på andra sätt.

Att ta bort olagligt innehåll samtidigt som rättigheter och friheter skyddas

Ledamöterna anser att det inte räcker med frivilliga åtgärder från plattformarna. De efterlyser tydliga EU-regler för innehållsmoderering, med tillämpning av en så kallad anmäl-åtgärdsmekanism.

Regerna ska se till att mekanismen:

  • Är effektiv – användarna ska enkelt kunna meddela mellanhänder på nätet om potentiellt olagligt innehåll på nätet så att de snabbt kan ta bort det.

  • Inte missbrukas – om innehållet flaggas eller tas bort bör berörda användare underrättas och ha möjlighet att överklaga beslut till ett nationellt tvistlösningsorgan.

  • Respektera användarnas rättigheter och friheter, såsom yttrandefrihet och informationsfrihet. Så att mellanhänder på internet avlägsnar oagligt innehåll på ett omsorgsfullt,proportionerligt och icke-diskriminerande sätt och inte avlägsna innehåll som i sig inte är olagligt.

Ledamöterna vill att det slutgiltiga beslutet om lagligheten hos användarskapat innehåll ska fattas av ett oberoende rättsväsende och inte av privata kommersiella aktörer.

Förutom att olagligt innehåll online ska avlägsnas bör det också följas upp av brottsbekämpande myndigheter och rättsväsendet. EU-kommissionen bör också överväga att beordra onlineplattformar att rapportera allvarliga brott till den berörda myndigheten.

Sätt att hantera skadligt innehåll

För att ta tu med skadligt innehåll såsom hets eller desinformation föreslår ledamöterna ökade transparenskrav på onlineplattformar å ena sidan och ökad kunskap och källkritik bland användarna å andra sidan.

Parlamentet konstaterar att en orsak till att desinformation sprider sig så snabbt är att vissa plattformars affärsmodeller föredrar att visa sensationellt/klickbart innehåll för användarna för att öka vinsterna. För att ta itu med de negativa effekterna av denna praxis vill ledamöterna att onlineplattformarnas penningvärdepolitik ska vara transparent.

Fler valmöjligheter för användarna över vad de vill se online

Ledamöterna vill ge användarna mer kontroll över det innehållet de ser och möjligheten att helt och hållet välja bort ett visst innehåll. De efterlyser strängare regler för riktad reklam inbegripet förbud mot att samla användar information över minderåriga med syfte att anpassa reklam.


Kommissionen presenterade sitt förslag om lagen om digitala tjänster och lagen om digitala marknader den 15 december 2020. Parlamentet har antagit sin ståndpunkt för båda lagförslagen och inleder förhandlingar med rådet.


Läs mer: lagen om digitala tjänster och lagen om digitala marknader