Nya EU-regler för mer hållbara och etiska batterier 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Då batterier har blivit en strategisk marknad antog Europaparlamentet nya regler för att ta ett samlat grepp om de miljömässigt, etiskt och socialt relaterade frågorna.

Minst 30 miljoner elfordon med nollutsläpp förväntas rulla på EU:s vägar fram till år 2030. Medan elbilar väntas minska utsläppen av växthusgaser avsevärt, har de en miljöskadlig baksida: batterierna.

EU-parlamentet antog därför en uppdatering av batteridirektivet för att säkerställa att batterier kan återanvändas, återtillverkas eller återvinnas vid slutet av sin livslängd.

De nya reglerna är kopplat till EU:s industristrategi och EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi som syftar till att täcka hela produktens livscykel, från design till konsumtion och hela vägen till återvinning i nya produkter.

När reglerna formellt har godkänts av rådet kommer de nya reglerna att träda i kraft direkt. De kommer att möjliggöra mer miljövänliga, effektiva och hållbara batterier

Hur klassificeras batterier?

Parlamentsledamöterna har efterlyst införandet av en ny kategori av batterier för "lätta transportmedel", såsom elcyklar och el-scootrar,  på grund av deras ökande användning och tekniska utveckling. Den nya kategorin kommer att finnas vid sidan av de befintliga klasserna för bärbara batterier, fordonsbatterier (exempelvis för att leverera ström till start, belysning eller tändning av fordon) och industribatterier.

Batterier i EU  

Batterier: en strategisk marknad för EU

Den globala efterfrågan på batterier väntas möta en 14-faldig ökning fram till 2030 och EU kan stå för 17 procent av den efterfrågan. Detta drivs främst av framväxten av den digitala ekonomin, förnybar energi och låg koldioxidutsläppsmobilitet. Andelen elfordon som använder batterier kommer att öka, vilket skapar en strategisk marknad på global nivå.

Begränsa batteriers koldioxidavtryck

För att göra batteriernas miljöpåverkan mer transparent, ska de framöver ha en särskild märkning som återspeglar dess koldioxidavtryck. Detta kommer att vara obligatoriskt för batterier för elfordon, batterier för lätta transportmedel och uppladdningsbara industribatterier med en kapacitet på över 2 kWh. Dessutom kommer det att omfatta hela batteriets livslängd och garantera att nya batterier innehåller minimihalter av vissa råvaror.

Åtgärder för problem med batteriråmaterial

Batteritillverkningen är till stor del beroende av kritisk råvaruimport så som kobolt, litium, nickel och mangan. Dessa råvaror har betydande miljömässiga och sociala konsekvenser.

För att motarbeta kränkningar av mänskliga rättigheter och för att säkerställa mer etiska batterier, introducerar de nya reglerna en due diligence-skyldighet för batteritillverkare. De kommer då att behöva följa krav som behandlar sociala och miljömässiga risker kopplat till inköp, bearbetning och handel med råvaror och sekundära råvaror. Alla ekonomiska aktörer som släpper ut batterier på EU-marknaden, med undantag för små och medelstora företag, kommer att vara skyldiga att utveckla och genomföra denna policy för tillbörlig aktsamhet.

Batterier och hållbarhet  

Högre mål för batteriåtervinning

Under 2020 samlades nästan hälften (47 procent) av de portabla batterierna som såldes i EU in för återvinning. Vid tillverkning av batterier används olika typer av ämnen och metaller. Därför finns det specifika batteriåtervinningsprocesser för varje typ av batteri.

I de nya reglerna ingår det strängare insamlingsmål för bärbara batterier (45 procent senast 2023, 63 procent senast 2027 och 73 procent senast 2030) och för batterier för lätta transportmedel (51 procent senast 2028 och 61 procent senast 2031).

Dessutom bör allt avfall från batterier från lätta transportmedel, bilbatterier, industribatterier och batterier från elfordon samlas in kostnadsfritt för slutanvändarna, oavsett deras art, kemiska sammansättning, skick, varumärke eller ursprung.

Enligt de nya reglerna måste miniminivåer av återvunnen kobolt (16 procent), bly (85 procent), litium (6 procent) och nickel (6 procent) från tillverknings- och konsumentavfall återanvändas i nya batterier.

Lättare att ta ur och byta ut batterier

De nya reglerna innebär att batterierna ska vara lättare att ta bort och byta ut och att konsumenterna får bättre information. Bärbara batterier i apparater bör utformas så att användarna lätt kan ta bort och byta ut dem. Detta krav kommer att bli obligatoriskt tre och ett halvt år efter det att reglerna har trätt i kraft. Mer information kommer att ges om batteriers kapacitet, prestanda, hållbarhet, kemiska sammansättning samt symbolen för "separat insamling".

Läs mer om circular ekonomi