EU och miljön: 67 procent av EU-medborgarna vill ha större åtgärder för miljön 

 
 

Dela den här sidan: 

EU-medborgarna förväntar sig större insatser för miljön från EU:s håll ©AP Images/ European Union-EP  

Miljöskydd är en viktig fråga för EU-parlamentet. Enligt den senaste Eurobarometerundersökningen, som utförts av parlamentet, önskar två tredjedelar av EU-medborgarna ännu mer insatser på EU-nivå i miljöfrågor. Läs vidare för mer information om unionens arbete för att skydda människors hälsa, bevara den biologiska mångfalden och för att bekämpa klimatförändringarna.

Undersökningen visar att 67 procent av EU-medborgarna vill att EU gör mer för att skydda miljön, medan 21 procent svarade att det inte behövs en förändring från nuläget. Fler än hälften, 52 procent, menar att insatserna från EU-nivå i nuläget inte är tillräckliga.


EU har en bred politik på miljöområdet och har behörighet att agera i de flesta områden inom miljöpolitiken, exempelvis när det gäller luft- och vattenföroreningar, avfallshantering och klimatförändringar.


– Vi delar medborgarnas oro som vi ser i Eurobarometerundersökningen. Därför är vi starkt engagerade i att arbeta fram nya strategier och förslag för att skydda miljön och för att kämpa mot klimatförändringarna, säger ledamoten Giovanni La Via (EPP, Italien).


– Efter klimatmötet i Paris och den historiska betydelsen det fört med sig, har vi många ambitiösa mål framför oss. EU har haft en avgörande inverkan i överenskommelsen, och arbetar nu för att utveckla politiken för att på ett effektivt sätt omvandla den till handlingar, fortsätter han.


83 procent av svenskarna vill se mer EU-insatser för miljön

I undersökningen genomfördes även drygt 100 intervjuer med svenskar.  Resultatet visade att bland de svenskar som deltog ville 83 procent se större insatser från EU inom miljöskydd.

Unionen har under en lång tid arbetat med en rad lagstiftningar för att skydda miljön. Natura 2000 är det största samordnade nätverket av skyddade områden i världen. Arean täcker över 18 procent av EU:s landareal och nästan 6 procent av havsområdet.


EU har dessutom infört lagstiftning för att drastiskt minska överflödig användning av bärkassar.


Som en del av Parisavtalet har parlamentet bland annat genomfört en reform av EU:s utsläppshandelssystem (ETS) och beslutat om att minska utsläppen av växthusgaser med minst 40 procent fram till 2030. För att bekämpa klimatförändringarna främjar EU:s lagstiftningar också förnybara energikällor.


Europaparlamentet och rådet har nyligen nått en överenskommelse för att förbättra luftkvaliteten i Europa. Planer finns också för mer ambitiösa tak för nationella utsläpp av föroreningar från 2030, inklusive kväveoxider, partiklar och svaveldioxid.


Efter att skandalerna om förfalskade bilavgasmätningar avslöjades inrättade EU-parlamentet också ett speciellt utredningsutskott för att undersöka frågan. Ledamöterna har dessutom nyligen antagit nya regler för tydligare energieffektivitetsmärkning av hushållsapparater.


Parlamentet prioriterar en riktning mot en cirkulär ekonomi, det vill säga att produktlivscykler förbättras och förlängs genom ökad återvinning och återanvändning. Ledamöterna arbetar därför för en lagstiftning med bättre avfallshantering.