EU:s budget: Hur kan EU använda sin finansiering bättre? 

 
 

Dela den här sidan: 

EU:s budget finansierar politiken som bestäms på EU-nivå. Läs mer i artikeln om hur EU använder sina pengar.

Hur används EU:s budget, och vad gör Europaparlamentet för att modernisera budgetarbetet - ©AP Images/European Union-EP  

I en aktuell Eurobarometer-undersökning uttryckte en majoritet av de svarande EU-medborgarna att de ville se mer EU-insatser på 15 centrala politikområden. De omfattade bland annat kampen mot arbetslöshet, terrorbekämpning, migrationsfrågor, miljöskydd samt inom områdena hälsa och social trygghet.

För många av de utmaningar som EU-länderna möter är en samordning av resurser rimligt, och därför har EU sina egna finansieringsmöjligheter.  

Vad får finansiering?

Den årliga EU-budgeten är begränsad. För 2017 uppgår den till 157,86 miljarder euro, vilket är mycket pengar i faktiska termer, men som endast motsvarar ungefär en procent av EU-ländernas årliga BNI. Till största delen finansieras budgeten direkt av medlemsländerna, och ungefär 94 procent skickas tillbaka för att finansiera aktiviteter i varje medlemsland. 6 procent avsätts för att driva EU-institutionerna och för att samordna verksamheten.

En avsevärd del går till jordbruket, för att hjälpa kämpande regioner att komma ifatt, samt till forskning, men EU utför också akuta hjälpinsatser, hjälper EU-företag att bli mer konkurrenskraftiga, samt hjälper EU-länder att tackla ungdomsarbetslösheten.

Gränserna för budgeten fastställs genom den nu löpande sjuåriga finansieringsramen, som gäller fram till år 2020.    

För att främja öppenhet och undvika bedrägeri och missbruk av budgeten, hålls EU-kommissionen ansvarig av Europaparlamentet för hanteringen av finanserna. Parlamentet granskar genomförandet och kan bevilja kommissionen ”ansvarsfrihet” för utgifterna. Varje år granskar också EU:s revisionsrätt intäkterna och utgifterna. 

Den 28 juni publicerar kommissionen sitt reflektionsdokument, ett diskussionsunderlag, om framtida EU:s finansiering. Under tiden kan du läsa mer om aktuella idéer och initiativ som parlamentet arbetar med gällande EU:s budget.

Nya sätt att se på budgeten

Nyligen deltog ledamöter i en arbetsgrupp som undersökte intäktsformer för EU:s budget och hur unionen skulle kunna anta ett förnyat system med "egna medel" och inte bara förlita sig på medlemsstaternas bidrag. Detta system kan exempelvis innefatta mer av de så kallade "traditionella egna medlen", till exempel tullar vid import från länder utanför unionen, eller ett system baserad på mervärdesskatt (moms).

De har också kämpat för större flexibilitet i den fleråriga budgetramen för att förbättra förmågan att reagera på oförutsedda kriser i framtiden, såsom migrationskrisen. Parlamentet har insisterat på att inrätta en översynsklausul som gör det möjligt för EU-kommissionen att granska budgeten på medellång sikt och föreslå förändringar vid behov.

I februari antog de också tre betänkanden om att de anser att EU bör använda alla sina befintliga verktyg i de nuvarande fördragen och reformeras för att kunna leverera mer utifrån medborgarnas förväntningar.

Ett betänkande som antogs i februari 2017 övervägde vilka möjliga utvecklingar och justeringar av den nuvarande institutionella strukturen som kan vara behövliga, och antydde möjligheten till en EU-finansminister.

Ett annan betänkande undersökte vilka förbättringar av det befintliga systemet som redan är möjliga inom ramarna för Lissabonfördraget, medan det tredje betänkandet handlade om budgetkapaciteten i euroområdet och hur euroländerna kan föras närmre varandra för att därigenom bättre kunna hantera inre eller yttre chocker.

Europa 2025

Kommissionen publicerar sina fem reflektionsdokument, sina diskussionsunderlag, som utgångspunkter för en debatt om den europeiska integrationens framtid. Varje underlag handlar om ett särskilt tema: Europas politik på det sociala området, globalisering, den ekonomiska och monetära unionen, försvar och finanser. Dokumenten innehåller idéer och scenarios för hur Europa kan se ut 2025, men framför inga specifika förslag. Initiativet med diskussionsunderlagen avslutas i mitten av september när EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker håller sitt årliga tal om tillståndet i unionen.