Den nya EU-kommissionen mot väggen: Utfrågning av kommissionärskandidater  

 
 

Dela den här sidan: 

Innan den nya EU-kommissionen, EU:s verkställande organ, kan tillträda, ordnar Europaparlamentet offentliga utfrågningar för att fastställa kommissionärernas lämplighet för jobbet.

De föreslagna kommissionärerna kommer att utsättas för en tuff granskning innan de eventuellt kan tillträda  

Den 23-26 maj gick 200 000 000 EU-medborgare i EU:s 28 medlemsländerna till valurnorna för att välja ledamöterna som ska företräda dem i Europaparlamentet. De fick ett starkt demokratiskt mandat som bland annat inbegriper att godkänna och ställa den nya EU-kommissionen till svars.

I juli valde ledamöterna Ursula von der Leyen till nästa ordförande i EU-kommissionen, och i senare delen av september och i oktober ska de granska de föreslagna kommissionärernas förmåga att leverera det program von der Leyen presenterat för ledamöterna.

Utfrågningarna, så funkar de

Så snart ministerrådet har godkänt den slutgiltiga listan av kommissionärskandidater, kommer den tillträdande kommissionsordföranden att presentera sitt team, kommissionärskollegiet, inklusive fördelningen av ansvarsområden.

Innan de nominerade kommissionärerna kan börja jobba organiserar parlamentet utfrågningar med de föreslagna kandidaterna för att utröna om deras kompetenser och kvalifikationer gör dem lämpade för sina föreslagna uppgifter och ansvarsområden.

Varje kandidat bjuds in till en tre timmar lång utfrågning, som webbsänds live, inför det utskott eller de utskott som hanterar motsvarande frågor som kandidaten föreslås ansvara för. Efter utfrågningen kommer de ansvariga utskotten att sammanställa en utvärdering av kandidatens kompetens som fastställs av talmanskonferensen, vilken består av talmannen och de politiska gruppledarna.

Bland kan utfrågningarna leda till att en kandidatur dras tillbaka, eller att dennes ansvarsområden förändras. Det hände exempelvis 2014 när Alenka Bratušek som föreslagits ansvara för energifrågorna drog tillbaka sin kandidatur efter en negativ utvärdering av parlamentets energi- och miljöutskott.

Så snart utfrågningarna är klara måste parlamentet godkänna kommissionärskollegiet i sin helhet innan det kan tillträda.