Hållbar skogsskötsel: Ledamöter kräver åtgärder mot avskogning 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Att skydda och hållbart sköta skogar är kritiskt i kampen mot klimatförändringar. Ta reda på vad Europaparlamentet vill.

Parlamentet har länge arbetat för att främja hållbar skogsskötsel inom EU och skydda skogar utanför EU.

I september 2022 fastställde parlamentet sin ståndpunkt om kommissionens lagstiftningsförslag som ska stoppa att skogar förstörs genom att ta bort produkter som bidrar till avskogning från EU:s försörjningskedjor. Ledamöterna vill ha ambitiösare lagstiftning som också hjälper ursprungsbefolkning och småbrukare och som gör att andra länder kommer i fas med nya EU-standarder. Parlamentet svarade också på den nya skogsstrategi för EU till år 2030 som kommissionen presenterade i juli 2021. Strategin knyter ihop hållbar skogsskötsel och minskad avskogning med att uppnå målen i EU:s gröna giv, livsmedelsstrategin Från jord till bord, samt strategin om biologisk mångfald. Strategin ska öka kvantitet och kvalitet i EU:s skogar, och främja dess roll som koldioxidsänkor.

Parlamentets betänkande betonar att EU:s skogar är diversifierade och att hållbar skötsel måste uppnås i nära samarbete med skogsägarna. Förutom att mildra klimatförändringarna, har skogar också en ekonomisk och social funktion, så deras olika roller måste harmoniseras.

Varför är skogar viktiga?

Våra skogar har ett viktigt socialt, ekonomiskt och miljömässigt värde. De utgör 43 procent av EU:s landyta och 80 procent av den biologiska mångfalden på land återfinns i skogarna. Friska skogar är också avgörande för att bekämpa globala klimatförändringar, eftersom de fångar in koldioxid från atmosfären.

EU-skogar absorberar motsvarande 8,9 procent av de totala utsläppen av växthusgaserna årligen. Som koldioxidsänkor fyller de en viktig roll för att EU ska kunna uppnå koldioxidneutralitet. Därför är det nödvändigt att skydda dem, och samhällena som är beroende av dem.

Vilka är orsakerna till avskogningen?

Avskogning sker i alarmerande utsträckning i världen, vilket ökar utsläppen av växthusgaser och minskar den biologiska mångfalden. Det beräknas att över hälften av de tropiska regnskogarna i världen har förstörts sedan 1960-talet.

Det finns en tydlig koppling mellan avskogning och den internationella efterfrågan på varor, vars produktion bidrar till avskogning och utarmning av våra skogar. EU är en viktig importör av varorna, och kan därför bidra till minskad avskogning genom sin handelspolitik.

Olaglig skogsavverkning förvärrar problemet och trots att det finns EU-lagstiftning om skogslagstiftningens efterlevnad och förvaltningen av och handeln med skog så är det fortfarande en vanlig anledning till avskogning inom EU och i världen.

Klimatförändringar och minskad biologisk mångfald medför mer intensiv torka, översvämningar och bränder som leder till än mer avskogning, vilket ytterligare förvärrar klimatförändringarna. Omfattningarna av skogsbränderna i Amazonas 2019 uppmärksammade behovet av ett internationellt svar.

Ta reda på mer om vad som orsakar avskogningen.

Hur kan man lösa problemet med avskogningen?

Hållbar skogsskötsel väger de ekonomiska och sociala effekterna av skogsindustrin med de miljömässiga målen i syfte att förbättra skogarnas hälsa, och öka anpassningsförmågan till förändrat klimat. Skogarna representerar en lovande grön ekonomisk sektor, med potential att skapa ytterligare 10 till 16 miljoner hållbara jobb i skogsindustrin globalt.

Att använda satelliter för att bättre kunna tidigt varna för naturkatastrofer såsom torka och skogsbränder kan hjälpa till att minska riskerna och förbättra skyddet av skogarna.

Hur kan EU stödja hållbar skogsindustri och skydda skogarna?

Inom EU är över 60 procent av industriskogarna redan certifierade som hållbart skötta. Skogsindustrin försörjer cirka 500 000 människor direkt, och 2,6 miljoner indirekt. I Sverige försörjer sig 21 000 människor direkt från skogsnäringen.

Parlamentet uppmärksammar att hållbar skogsskötsel kan hjälpa till att mildra effekterna av klimatförändringarna och samtidigt stödja en viktig ekonomisk sektor. Ledamöterna kräver mer finansiering via den gemensamma jordbrukspolitiken för hållbart skogsbruk inom EU.

Ledamöterna efterlyser en förstärkning av de övergripande klimatfördelarna från skogar och den skogsbaserade värdekedjan, nämligen CO2-absorption och koldioxidlagring i träbaserade produkter. Parlamentet betonar också behovet av att öka finansieringen av forskning om ersättning av fossila bränslen och material som drivs med fossila bränslen. Skogar och hela den skogsbaserade värdekedjan är grundläggande för vidareutvecklingen av den cirkulära bioekonomin, som tillhandahåller viktiga tjänster för begränsning av och anpassning till klimatförändringarna.

Parlamentet vill också ha bättre åtgärder mot illegal skogsavverkning och att få bort de varor som planteras eller produceras på tidigare skogsmark från EU:s försörjningskedjor. Ledamöterna vill också säkerställa att handelsavtalens påverkan på skogssituationen, den biologiska mångfalden och de mänskliga rättigheterna systematiskt utvärderas.

Ledamöterna har efterlyst att hållbart skogsbruk främjas globalt och att EU-satelliterna Copernicus och Galileo kan användas för att övervaka avskogningen och skogsbränder som sker i länder utanför EU. Det kräver också ordentlig finansiering till forskning och innovation för att göra skogarna mer klimattåliga.

Parlamentet vill se bindande mål för att skydda och återupprätta skogarnas ekosystem, särskilt primärskogar (sådana skogar som inte utsatts för omfattande mänsklig påverkan under senare tid).

Artikeln publicerades ursprungligen 2020, men har upprepade gånger uppdaterats för att spegla EU:s kamp mot avskogningen.