På gång 2022: digitaliseringen, omställningen till grön och hållbar energi och sjukvården 

 
 

Dela den här sidan: 

Louise Weiss-byggnaden i Strasbourg  

Digitalisering, sjukvård och övergång till grön och hållbar energi. Läs mer om vad som står på parlamentets agenda under 2022.

Konferensen om Europas framtid

Parlamentets ledamöter kommer att aktivt delta i konferensen om Europas framtid. Konferensens mål är att ge alla européer möjligheten att påverka hur EU borde förändras. Konferensen förväntas göra sina sammanfattningar under första hälften av 2022.

Digitalisering

Parlamentet kommer fortsätta arbetet på lagen om digitala marknader och på lagen om digitala tjänster. Lagarna fokuserar på att skydda användares rättigheter och bekämpa de stora webbplattformarnas olovliga och orättvisa arbetsmetoder. Parlamentet förväntas att rösta om lagen om digitala tjänster i början av 2022 och inleda förhandlingar med rådet om lagen om digitala marknader under årets första hälft.

Ledamöter kommer förbereda sin ståndpunkt om lagen om artificiell intelligens som kommissionen föreslog i april 2021. Parlamentet har efterlyst ett omfattande regelverk för AI-teknologier som ska hjälpa till att stärka den europeiska ekonomin samtidigt som de grundläggande rättigheterna skyddas. Parlamentets särskilda utskott för artificiell intelligens kommer lägga fram sina rekommendationer om hur digitaliseringens utmaningar kan lösas.

Nästa år hoppas parlamentet anta ett betänkande som kommer göra USB-C till den gemensamma standarden för laddningskablar för telefoner och mobila apparater. Om parlamentet når en överenskommelse kan bestämmelserna träda i kraft 2024.

Parlamentets förhandlare söker efter en överenskommelse med rådet om digitala finansregler, vilka också inbegriper regler för krypto tillgångar.  Reglerna vill stödja utvecklingen och användandet av nya teknologier inom näringslivet samtidigt som konsumenter och investerare skyddas.

Lär dig mer om hur parlamentet vill forma digitaliseringen inom EU

Hälsa och sjukvård

Alltmedan covid-19 fortsätter att sprida oro förväntas ledamöter rösta för att stärka den europeiska läkemedelsmyndigheten. Målet är att öka transparens kring kliniska tester under offentliga sjukvårdskriser och bättre lösa underskott på läkemedel och medicinsk utrustning.

Under 2021 antog parlamentet sitt slutgiltiga betänkande från det särskilda utskottet för cancerbekämpning med rekommendationer om hur man bättre ska stödja cancerforskning och stärka de europeiska sjukvårdssystemen.

Klimatförändringarna

Utsläppsminskning, förnybar energi och hållbara bränslen har avgörande del i kommissionens 55 %-paket som ska bana väg för att uppnå klimatneutralitet till 2050. Under 2022 kommer ledamöterna att debattera och rösta om kommissionens plan i parlamentet.

Förnybara batterier

Eftersom batterier är nödvändiga för elektriska motorer förväntas efterfrågan öka dramatiskt under kommande åren. Som en del av de nya planerna för en hållbar ekonomi och den europeiska industristrategin, kommer parlamentet att arbeta på nya regler för hållbar produktion, användning och avfallshantering av alla batterier som säljs i EU.

Jämlika löner

Parlamentet kommer under de kommande månaderna att påbörja förhandlingarna om regler för minimilöner i alla EU-länder. I november välkomnade ledamöter förslaget från kommissionen och antog sin position i förhandlingar med medlemsstater.

Att minska lönegapet har också stor prioritet för parlamentet. I februari antog ledamöter sin position om lagen om insyn i lönesättningen. Ledamöter anser att ett stort steg framåt för att uppnå jämlika löner mellan könen vore att tvinga storföretag att tillkännage hur mycket de betalar sina anställda.

Återhämtningsplaner

Parlamentsledamöter kommer fortsätta att mötas med kommissionen för att granska framstegen som gjorts i återhämtningen efter Covid-19 och säkerställa att pengarna som lånas ut på EU-nivå spenderas klokt av medlemsstaterna.

Migration

Ledamöter från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter har arbetat på förbättringar av kommissionens förslag från september 2020 om en ny asyl- och migrationspakt. Den nya pakten försöker samordna migration, asyl, integration och gränsbevakning över hela EU. Under våren förväntas två betänkande som fokuserar på att underlätta handläggningen gällande asylansökningar och proceduren vid EU:s yttre gränser röstas om i plenarförsamlingen.

Valet av en ny talman för Europaparlamentet

När hälften av parlamentets mandatperiod har passerat kommer ledamöter i januari 2022 att rösta om en ny talman och vicetalman för nästa två-och-ett-halvt-års-period.

De särskilda utskottens arbete

Utöver de särskilda utskotten för artificiell intelligens och cancerbekämpning kommer två andra utskott att fullständiggöra sina arbeten. Undersökningsutskottet för frågor om skyddet av djur under transport antog i december sitt betänkande som kommer röstas om i plenarförsamlingen under början av nästa år. Det särskilda utskottet för frågor om utländsk inblandning förväntas under våren föreslå åtgärder för att bekämpa desinformation och andra försök att destabilisera demokrati i EU.

Europeiska ungdomsåret

2022 kommer bli det europeiska ungdomsåret. Parlamentet hjälper till att forma programmets aktiviteter och efterlyser engagemang från ungdomar.