AI-regler: Vad vill Europaparlamentet lagstifta om? 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Ta reda på hur ledamöterna vill utforma EU:s lagstiftning om artificiell intelligens (AI) – för att främja innovation och samtidigt garantera säkerhet och mänskliga rättigheter.

Artificiell intelligens i siffror  

AI är en viktig del av den digitala omvandlingen av samhället. Det är svårt att föreställa sig ett liv utan användningen av AI i många varor, tjänster och förändringar i arbetslivet, näringslivet, finans, hälsa, säkerhet, jordbruk och andra områden. AI är också centralt för EU:s gröna giv (The Green Deal) och den ekonomiska återhämtningsplanen efter covid-19.

EU håller på att utarbeta sina första regler för att hantera de möjligheter och risker AI medför. Det största fokuset ligger på att bygga ett förtroende för AI inklusive hanteringen av AI:s potentiella inverkan på individer, samhället och ekonomin. Samtidigt kan AI skapa en miljö där europeiska forskare, utvecklare och företag kan blomstra. EU-kommissionen vill öka både de privata och offentliga investeringarna i AI-teknik till 20 miljarder euro per år.

AI patentansökningar  

Hur parlamentet arbetar med AI-lagstiftningen

Inför kommissionens förslag om AI, som väntas komma i början av 2021, inrättade parlamentet ett särskilt utskott för AI i den digitala tidsåldern (AIDA), för att den analysera artificiella intelligensens effekt på EU:s ekonomi.

– Europa måste utveckla AI som är tillförlitlig, eliminerar fördomar och diskriminering och som tjänar det allmänna bästa, samtidigt som man måste se till att näringslivet och industrin frodas och skapar ekonomiskt välstånd sade AIDA:s ordförande Dragos Tudorache (Renew, Rumänien).

Den 20 oktober 2020 godkände parlamentet dessutom tre betänkanden som beskriver hur EU bäst kan reglera AI för att främja innovation, etiska standarder och förtroende för teknik.

Parlamentsledamöterna påpekade att reglerna måste vara människocentrerade. I betänkandet föreslås hur säkerhet, öppenhet och ansvarsskyldighet kan garanteras och hur man förhindrar partiskhet och diskriminering, främjar socialt och miljömässigt ansvar och säkerställer respekt för de grundläggande rättigheterna.

– Invånarna står i centrum för förslaget, sade föredragande Ibán Garcia del Blanco (S&D, Spanien) vid en presskonferens.

Axel Voss (EPP, Tyskland) förklarade att syftet med ett system för civilrättsligt ansvar för AI är att bygga upp förtroende genom att skydda invånarna och samtidigt uppmuntra till innovation genom att ge företagen rättssäkerhet.

– Vi kämpar inte för en revolution: Det bör finnas enhetliga regler för företagen och befintlig lagstiftning bör beaktas, sade han.

När det gäller upphovsrätten betonade parlamentet vikten av ett effektivt system för vidareutveckling av AI, även frågan om patent och nya kreativa processer.

– En av de frågor som måste lösas är vem som har upphovsrätten till något som helt och hållet utvecklats av AI, sade Stéphane Séjourné (Renew, Frankrike).

Den 20 januari 2021 föreslog parlamentet riktlinjer för militär och icke-militär användning av AI. Särskilt på områden som militär, rättsväsende och hälsa får AI "aldrig ersätta eller avlasta människor från deras ansvar", sade föredraganden Gilles Lebreton (ID, Frankrike). Ledamöterna betonade behovet av mänsklig tillsyn över AI-system som används inom försvaret, och upprepade parlamentets uppmaning att förbjuda AI-baserade autonoma dödliga vapensystem.

Parlamentet arbetar med en rad frågor som berör AI:


Utvecklingen av artificiell intelligens beror också på om EU-strategin för data blir lyckad. Parlamentet godkände sina förslag om datalagstiftning den 25 mars 2021. 

Läs mer om möjligheterna och utmaningarna med big data