Europeisk datastrategi: Det vill Europaparlamentet 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Ta reda på hur ledamöterna vill forma reglerna om delning av icke-personlig data inom EU i syfte att främja innovation och ekonomi och samtidigt skydda integriteten.

Global network and data exchange over Europe ©AdobeStock/Sdecoret  

Data ligger i hjärtat av EU:s digitala övergång som påverkar alla aspekter av vårt samhälle och vår ekonomi. Det är nödvändigt för utvecklingen av artificiell intelligens, som EU prioriterar,, och erbjuder enorma möjligheter för innovation, återhämtning från covid-19-krisen samt tillväxt, exempelvis inom sjukvård och grön teknik.

Läs mer om vilka möjligheter och utmaningar big data medför.

Som svar på kommissionens Europeiska strategi för data, krävde parlamentets industriutskott lagstiftning som sätter människan i fokus och som baseras på europeiska värden om integritet och öppenhet i ett betänkande som kammaren godkände den 25 mars 2021. Syftet är att möjliggöra för europeiska företag och medborgare att gagnas av den potentiella nyttan av industriell och offentlig data.

Nyttan av den databaserade ekonomin

Ledamöter konstaterade att krisen understrukit behovet av effektiv datalagstiftning som kan stödja forskning och innovation. Enorma mängder icke-personlig kvalitetsdata - industriell, offentlig och kommersiell - existerar redan inom EU och dess fulla potential har ännu inte utforskats. Under de kommande åren kommer mycket, mycket mer data att genereras. Ledamöterna vill att lagstiftningen ska hjälpa till att lösgöra potentialen och tillgängliggöra data för europeiska företag, inklusive små och medelstora företag, och för forskare.

Att möjliggöra dataflöden mellan sektorer och länder kommer att hjälpa europeiska företag av alla storlekar att skapa innovation och växa inom EU och globalt, och hjälpa EU att ta täten i dataekonomin.

Kommissionen förutspår att dataekonomin inom EU kan växa till 829 miljarder euro år 2025 jämfört med 301 miljarder euro 2018, och antalet verksamma inom sektorn från 5,7 miljoner till 10,9 miljoner.

Europas globala konkurrenter såsom USA och Kina är snabba inom innovation och tillämpar sina regler för datatillgång och användning. För att ta täten i dataekonomin måste EU hitta ett europeiskt sätt att frigöra potentialen och sätta standarder.

Regler för att skydda integritet, öppenhet och grundläggande rättigheter

Ledamöterna sade att reglerna måste baseras på EU-värden gällande integritet, öppenhet och respekt för de grundläggande rättigheterna. Fri delning av data måste vara begränsat till icke-personlig information eller data som anonymiserats utan möjlighet att avanonymisera den. Individer måste ha full kontroll av sin data och skyddas av EU:s dataskyddsregler, främst den Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Parlamentet uppmanade kommissionen och medlemsländerna att arbeta tillsammans med andra länder för att utveckla globala standarder som kan främja EU-värden och principer samtidigt som unionens marknad bibehåller sin konkurrenskraft.

Europeiska datautrymmen och infrastruktur för big data

I sin uppmaning att låta det fria flödet av data vara den vägledande principen uppmanade ledamöterna kommissionen och medlemsländerna att skapa sektorsvisa datautrymmen som ska möjliggöra delning av data samtidigt som gemensamma riktlinjer, rättsliga krav och protokoll följs. Mot bakgrund av pandemin noterade ledamöterna att särskild uppmärksamhet måste ges till det europeiska hälsodataområdet.

Då framgången för datastrategin främst beror på infrastrukturen för information och kommunikationsteknologi, efterlyste ledamöterna snabbare teknisk utveckling inom EU inom exempelvis cybersäkerhet, optiska fibrer, 5G och 6G. De välkomnade förslag om att främja Europas roll för superdatorer och kvantumberäkningar. De varnade för att den digitala klyftan mellan regionerna måste tacklas för att säkerställa lika möjligheter, särskilt i återhämtningen från covid-19-pandemin.

Miljöavtrycket från Big Data

Samtidigt som data har möjligheten att främja grön teknologi och EU:s mål att bli klimatneutralt till år 2050, ansvarar den digitala sektorn för mer än 2 procent av utsläppen av globala växthusgaser. När sektorn växer måste den fokusera på lägre koldioxidutsläpp och minska mängden elektroniskt avfall, sade ledamöterna.

EU-lagstiftning om att dela data

Kommissionen presenterade en Europeisk strategi för data i februari 2020. Strategin och vitboken om artificiell intelligens var de första pelarna i kommissionens digitala strategi.

Läs mer om möjligheterna med AI och vad parlamentet vill.

Parlamentet förväntar sig att betänkandet kommer att tas i beaktande i den nya datalagstiftning som kommissionen ska presentera under andra halvåret 2021.

Parlamentet arbetar också med ett betänkande om dataförvaltningsaktensom kommissionen presenterade i december 2020 som en del av strategin för data. Syftet är att öka datatillgängligheten och att stärka förtroendet för datadelning och i dess aktörer.