EU och Storbritanniens framtida förbindelser: garantera rättvis konkurrens 

Pressmeddelande 
Plenarsammanträde 
 
 

Dela den här sidan: 

  • Den inre marknadens och tullunionens integritet och autonomi måste bevaras fullt ut
  • En dynamisk anpassning av EU:s och de brittiska regelverken
  • EU måste skydda sina mest känsliga sektorer under förhandlingarna om framtida förbindelser med Storbritannien

Europaparlamentet vill att det framtida associeringsavtalet ska vara så omfattande som möjligt ©Thaut Images/Adobe Stock  

Europaparlamentet vill att lika konkurrensvillkor för EU och Storbritannien i framtiden ska garanteras genom stabila åtaganden och en ”dynamisk anpassning” av de respektive regelverken.

På onsdagen antog Europaparlamentet en resolution som innehåller kammarens inledande ståndpunkter om de kommande förhandlingarna mellan EU och den brittiska regeringen om nya förbindelser efter brexit. Texten antogs med 543 ja-röster, 39 nej-röster och 69 nedlagda röster.

Europaparlamentet vill att det framtida associeringsavtalet mellan EU och Storbritannien ska vara så omfattande som möjligt, och baserat på tre huvudpelare: ett ekonomiskt partnerskap, ett partnerskap när det gäller utrikesfrågor och ett liknande samarbete för specifika sektorsfrågor. Ett land utanför EU kan dock aldrig åtnjuta samma rättigheter och fördelar som ett medlemsland och den inre marknadens och tullunionens integritet och autonomi måste bevaras fullt ut under förhandlingarna, anser ledamöterna.

Framtida handelsförbindelser mellan EU och Storbritannien

När det gäller ett nytt ambitiöst frihandelsavtal ställer sig Europaparlamentet i stora drag bakom det förhandlingsmandat som föreslagits av EU-kommissionen. Givet den brittiska ekonomins storlek och närhet till EU måste den framtida konkurrensen mellan Europeiska unionen och Storbritannien förbli rättvis och ske på lika villkor (”level playing field”), vilket skulle förutsätta likartade bestämmelser för de två parterna inom politikområden som bland annat sociala frågor, miljön, skattefrågor, statligt stöd, konsumentskydd och klimatet, lyder texten.

För att bibehålla en tull- och kvotfri handel måste den brittiska regeringen också åta sig att uppdatera landets regelverk, t.ex. när det gäller konkurrensfrågor, arbetsnormer och miljöskydd, i samband med att EU gör det, för att säkerställa en dynamisk anpassning till framtida EU-lagstiftning.

Viktigt att skydda känsliga sektorer

För att garantera Europaparlamentets godkännande i slutändan måste frihandelsavtalet mellan EU och Storbritannien också förutsätta ett avtal om fiskerättigheter senast i juni 2020, slår resolutionen fast. Om Storbritannien inte skulle leva upp till EU:s lagar och standarder måste EU-kommissionen utvärdera behovet av kvoter och tullar för att skydda de mest känsliga sektorerna, samt eventuella skyddsklausuler, för att ”skydda den inre marknadens integritet”. Detta är t.ex. av särskild vikt när det gäller livsmedel och jordbruksimporter, som strikt måste leva upp till EU:s lagar.

Andra prioriteringar

Texten innehåller också avsnitt om medborgerliga rättigheter och rörlighet för personer, dataskydd, framtiden för finansiella tjänster, situationen på ön Irland, EU-domstolens roll när det gäller att avgöra tvister, EU:s program och byråer, utrikes- och säkerhetspolitik, och flera andra av Europaparlamentets prioriteringar, och kommer att finnas tillgänglig i sin helhet här (12.02.2020).

Nästa steg

Resolutionen utgår från EU-kommissionens utkast till förhandlingsdirektiv, som presenterades av EU:s chefsförhandlare Michel Barnier på måndagen den tredje februari. Förhandlingsdirektiven utgör ramverket för omfattningen, syftet och målen med förhandlingarna. De måste också godkännas av EU-ländernas representanter i rådet, vilket man väntas göra den 25 februari. Det skulle i så fall innebära att förhandlingarna kan starta i början av mars.