Den digitala omställningen: betydelse, nytta och EU:s politik  

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Ta reda på hur EU hjälper till för att utforma en digital omställning i Europa som ska gagna medborgare, företag och miljön.

Den digitala omställningen tillhör en av EU:s främsta prioriteringar. Europaparlamentet hjälper till att forma politiken som ska stärka EU:s förmåga inom nya digital teknik, öppna nya möjligheter för företag och konsumenter samt stödja EU:s gröna omställning för att uppnå klimatneutralitet år 2050. Omställningen ska även främja medborgarnas digitala förmågor och utbilda arbetstagare, hjälpa till att digitalisera offentliga tjänster och samtidigt skydda grundläggande rättigheter och värden.

Parlamentet förbereder sig för att rösta om ett betänkande om att forma EU:s digitala framtid. Betänkandet uppmanar kommissionen att ytterligare tackla utmaningar som den digitala omställningen medför och särskilt dra nytta av de möjligheter som den gemensamma marknaden innebär, samt förbättra användningen av AI.

Vad är den digitala omställningen?  
  • Digital omställning är företagens integration av digital teknik och teknikens påverkan på samhället. 
  • Digitala plattformar, Internet of Things, molntjänster och artificiell intelligens tillhör teknik som påverkar... 
  • ... sektorer från transport till energi, jordbruksproduktion och livsmedel, telekommunikation, finansiella tjänster, industriproduktion och sjukvård, och förändrar vår vardag.  
  • Teknologier kan bidra till att optimera produktionen, minska utsläpp och avfall, ge företag konkurrensfördelar och erbjuda konsumenter nya produkter och tjänster.  

Finansiering av EU:s digitala prioriteringar

Det digitala spelar en viktig roll inom all EU-politik. Coronakrisen har ytterligare förstärkt behovet av ett framtidscentrerat svar som kan gagna samhället och konkurrenskraften på sikt. Digitala lösningar erbjuder viktiga möjligheter och är nödvändiga för att säkerställa Europas återhämtning och konkurrenskraft i den globala ekonomin. EU:s plan för den ekonomiska återhämtningen kräver att medlemsländerna avsätter åtminstone 20 procent av den 672,5 miljarder euro stora återhämtningsfaciliteten till den globala omställningen. Investeringsprogram såsom det forsknings- och innovationscentrerade Horisont Europa och den infrastrukturcentrerade Fonden för ett sammanlänkat Europa kommer också att tilldela avsevärda summor till digital utveckling.

Medan de allmänna EU-politiken handlar om att främja digitala mål genom all program syftar vissa investeringsprogram och nya regler särskilt till att uppnå dem.

Programmet Digitala Europa

I april 2021 godkände Europaparlamentet programmet Digitala Europa, vilket är EU:s första finansiella instrument som är särskilt fokuserat på att föra tekniken till företag och medborgarna. Programmet syftar till att investera i digital infrastruktur så att strategisk teknik kan hjälpa till att öka Europas konkurrenskraft, främja grön omställning och trygga teknologisk självständighet. Det kommer att investera ca 7,6 miljarder euro inom fem områden: högpresterande datorsystem (2,2 miljarder euro), AI (2,1 miljarder euro), cybersäkerhet (1,6 miljarder euro), avancerade digital färdigheter (577 miljoner euro) och trygga breddad användning av digitala teknologier i ekonomin och samhället (1,1 miljarder euro).

Säkerhet på nätet och plattformsekonomin

Onlineplattformar är en viktig del av ekonomin och i människors vardag. De skapar stora möjligheter som marknadsplatser och är viktiga kommunikationskanaler. Men det finns också svåra utmaningar. EU arbetar på ny lagstiftning om digitala tjänster, som ska främja konkurrenskraft, innovation och tillväxt samtidigt som säkerheten online stärks, illegalt innehålll bekämpas och yttrandefrihet, pressfrihet och demokrati skyddas. 

Läs mer om hur och varför EU vill reglera plattformsekonomin.

För att bättre skydda europeiska företag från hot från nätet har ledamöter efterlyst ett gemensamt europeiskt cyberförsvar. Den 11 november 2021 antog parlamentet sin förhandlingsståndpunkt om direktivet som ska säkerställa en hög nivå av cybersäkerhet i EU.

Parlamentet har också tagit ställning till regler om nytt europeiskt centrum för cybersäkerhet och förhindra spridningen av terroristinnehåll på nätet.

Läs mer om varför cybersäkerhet är viktigt och de vanligaste cyberbrotten.

Artificiell intelligens och datastrategi

AI kan vara till nytta för människor genom att förbättra sjukvården, säkrare bilar och skräddarsydda tjänster. Det kan förbättra produktionsprocesser och ge europeiska företag konkurrensfördelar, inklusive sektorer där EU-företag redan har en stark position: inom den gröna och cirkulära ekonomin, maskiner, jordbruk och turism m.m..

För att se till att Europa utnyttjar AI:s möjligheter på bästa sätt har ledamöterna betonat behovet av humancentrerad AI-lagstiftning, som ska inrätta ett pålitligt ramverk, införa etiska standarder, stödja jobb, hjälpa till att bygga ett konkurrenskraftigt “AI tillverkat i Europa” och påverka globala standarder. Kommissionen presenterade sitt förslag till AI-lagstiftning den 21 april 2021.

Läs mer om hur ledamöterna vill reglera AI.

AI-utvecklingens framgång i Europa är till stor del beroende av hur den europeiska datastrategin lyckas. Parlamentet har betonat potentialen hos industriell och offentlig data för EU-företag och forskare och efterlyste ”europeiska datarum”, infrastruktur för ”big data” och lagstiftning som kan bidra till trovärdigheten.

Mer om vad parlamentet vill se i den europeiska datastrategin och hur man vill förverkliga EU:s möjligheter inom AI.

Digitala förmågor och utbildning

Pandemin har visat hur viktiga digitala förmågor är för arbete och interaktion, men har också visat den allt större digitala klyftan och behovet av utökad digital utbildning. Parlamentet vill att den europeiska kompetensagendan ser till att medborgare och företag fullt ut kan nyttja den teknologiska utvecklingen.

42 procent  ; av EU-medborgarna saknar grundläggande digitala färdigheter

Rättvis beskattning och den digitala ekonomin

De flesta skattereglerna etablerades långt innan den digitala ekonomin existerade. För att minska skattesmitning och göra beskattningen mer rättvis kräver ledamöterna en global minimiskattenivå och ny beskattningsrätt som gör det möjligt att beskatta där värdet skapas och inte där skatterna är som lägst.

Mer information