Coronaviruset: tidslinje över EU:s insatser 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

EU vidtar flera åtgärder för att hantera coronapandemin och dess inverkan. Kolla in vår tidslinje för en tydlig bild av vad EU gjort.

Ta reda på vad EU gör för sjukvård, forskning, ekonomi, arbetsmarknad, samhälle, resor och transport.

SJUKVÅRDEN 
description: Stöd till offentlig hälso- och sjukvård och garantier för tillräcklig sjukvårdsutrustning  
 • Nya krav på sjukvårdsutrustningar uppskjutna 
  17 april 2020 

  För att hindra brister och leveransförseningar av sjukvårdsutrustning enas parlamentet om att senarelägga den nya förordningen om medicintekniska produkter.

  infographic illustration    
 • Nödhjälp för sjukvårdssektorn 
  17 april 2020 

  EU öronmärker mer än 3 miljarder euro ur sin budget för distribution av sjukvårdsutrustning, samordning av transporter av utrustning och patienter och stöd till uppförandet av fältsjukhus. På längre sikt ska medlen även stödja testning och forskning.

  infographic illustration    
 • Förenklad import av sjukvårdsutrustning 
  3 april 2020 

  För att enklare kunna frakta medicinsk utrustning från tredjeländer upphävs tillfälligt tullar och moms på importer.

  infographic illustration    
 • Ett gemensamt EU-lager med sjukvårdsutrustning 
  20 mars 2020  

  EU bygger upp ett strategiskt beredskapslager med respiratorer, återanvändbara ansiktsmasker, labbutrustning och behandlingar (”rescEU”) för att hjälpa EU-länder där det råder brist.

  infographic illustration    
 • Ökad produktionskapacitet 
  20 mars 2020 

  Europeiska standarder för sjukvårdsprodukter (ansiktsmasker, skyddsplagg, respiratorer m.m.) görs tillgängliga gratis för att underlätta ökad produktion.

  infographic illustration    
 • Ett europeiskt expertteam 
  17 mars 2020 

  En panel med sju epidemiologer och virologer från olika medlemsländer utarbetar vetenskapligt grundade EU-riktlinjer och samordnar riskbedömningsåtgärder.

  infographic illustration    
 • Säkrad tillgång på personlig skyddsutrustning 
  15 mars 2020 

  Export av personlig skyddsutrustning (ansiktsmasker, visir, skyddsplagg m.m.) till länder utanför EU måste tillåtas.

  infographic illustration    
 • Gemensamma inköp av medicinsk utrustning 
  28 februari 2020 

  Medlemsländerna går samman för att gemensamt köpa in skyddsutrustning (skyddshandskar, ansiktsmasker, overaller m.m.), respiratorer och testutrustning.

  infographic illustration    
FORSKNING 
description: Stöd till forskning och innovation för effektiv behandling och vacciner  
 • 100 miljoner till utveckling av vaccin  
  11 juni 2020 

  Europeiska investeringsbanken stödjer det immunterapeutiska företaget BioNTech SE med 100 miljoner euro i skuldfinansiering för utvecklingen av dess covid-19 vaccinprogram.

  infographic illustration    
 • 314 miljoner euro till uppstartsföretag och innovationer 
  6 juni 2020 

  166 miljoner euro öronmärks till 36 företag via Europeiska innovationsrådets pilotprogram Accelerator för att arbeta med innovativa projekt i kampen mot viruset och för att stödja återhämtningen.

  Därutöver tilldelas ytterligare 36 företag 148 miljoner euro avsedda för att bidra till Europas återhämtningsplan. 139 företag har fått ta emot EU:s nya covid-19-kvalitetsutmärkelse “Seal of excellence” för att hjälpa dem locka finansiering från andra källor.

  infographic illustration    
 • Ytterligare 122 miljoner euro till forskning och innovation 
  19 maj 2020 

  EU uppmanar till projekt för att återanvända tillverkning för snabb produktion av viktiga medicinska förnödenheter och utrustning som behövs för testning och behandling, utveckling av medicinsk teknik för att förbättra upptäckt och patientvård – samt forskning om beteendemässiga och socioekonomiska effekter av coronaviruspandemin, för att förbättra förebyggande och behandlingsstrategier. 122 miljoner euro i finansiering kommer från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020.

  infographic illustration    
 • En global donationsinsats för att finansiera diagnosticering och vaccin  
  4 maj 2020 

  Tillsammans med sina globala partners drog EU igång ett insamlingsmaraton, och uppmanade länder och organisationer över hela världen att hjälpa till att nå målet 7,5 miljarder euro i inledande finansiering för att utveckling och användning av diagnosverktyg, behandlingar och vaccin mot coronaviruset.

  infographic illustration    
 • En plattform att utbyta information för forskare 
  20 april 2020 

  För att hjälpa forskare i Europa och globalt  i kampen mot coronaviruset har EU-kommissionen tillsammans med flera partners sjösatt en europeisk covid19-dataplattform för att snabbt kunna samla in och dela tillgängliga forskningsrön.

  infographic illustration    
 • 117 miljoner euro till forskningsprojekt i kampen mot covid-19-viruset 
  31 mars 2020 

  Upp till 117 miljoner euro avsätts inom det s.k. teknikinitiativet för innovativa läkemedel, ett partnerskap mellan EU och läkemedelsindustrin, till stöd för 8 storskaliga projekt som tar fram behandlingar och diagnostik (upp till 72 miljoner euro från EU-budgeten). Den uppsnabbade ansökningsomgången för forskningsmedel drogs i gång i mars.

  infographic illustration    
 • 80 miljoner euro till vaccinföretaget CureVac 
  16 mars 2020 

  EU frigör upp till 80 miljoner euro till CureVac, en innovativ tysk vaccinutvecklare till stöd för utveckling och tillverkning av ett vaccin mot coronaviruset.

  infographic illustration    
 • 48,25 miljoner euro till 18 forskningsprojekt och 151 forskningsteam 
  6 mars 2020 

  EU avsätter 48,25 miljoner euro till 18 forskningsprojekt som omfattar 151 forskningsteam under Horisont 2020 för att ta fram vaccin, nya behandlingar, snabbtester och förbättra beredskapen och svarsåtgärderna vid utbrott.

  infographic illustration    
EKONOMI 
description: Stöd till finanssektorn och näringslivet  
 • 750 miljarder euro för att stimulera ekonomisk och social återhämtning 
  27 maj 2020 

  Ledamöterna välkomnar på bred front EU-kommissionens förslag om ett återhämtningspaket på 750 miljarder euro, inom den reviderade långtidsbudgeten för att hantera covid-19-krisen, som presenterades av Ursula von der Leyen i plenum. I resolutioner 15 maj och 17 april krävde parlamentsledamöterna ett robust och massivt ekonomiskt återhämtningspaket med fokus på medborgarnas behov.

  infographic illustration    
 • Maximal flexibilitet för att EU:s strukturfonder ska nå mottagarna 
  23 april 2020 

  Nya åtgärder gör det möjligt för medlemsländer att överföra medel mellan de tre viktigaste sammanhållningsfonderna (Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden), mellan olika kategorier av regioner och mellan fondernas specifika prioriteringsområden.

  infographic illustration    
 • EIB-stöd för ekonomin (65 miljarder euro) 
  16 april 2020 

  Europeiska investeringsbanken inrättar en garantifond på 25 miljarder euro och avsätter upp till 200 miljarder euro för att hjälpa den europeiska ekonomin, utöver de redan godkända 40 miljarder euro.

  infographic illustration    
 • Europeisk färdplan för lättnader av coronarestriktionerna 
  15 april 2020 

  EU-kommissionen och Europeiska rådet lägger fram riktlinjer och rekommendationer för medlemsländer när de trappar ned restriktionerna mot covid-19-spridningen.

  infographic illustration    
 • Direktstöd till minst 100 000 små och medelstora företag 
  6 april 2020 

  Med tanke på hur hårt krisen slår mot små och medelstora företag frigör EU runt 8 miljarder euro för dessa företag.

  infographic illustration    
 • 37 miljarder euro från EU:s strukturfonder till nödvändiga investeringar och resurser 
  27 mars 2020  

  37 miljarder euro från EU:s strukturfonder går till det s.k. Investeringsinitiativet mot effekter av coronaviruset – till stöd för sjukvårdssystem, små och medelstora företag och arbetsmarknader.

  infographic illustration    
 • Större finanspolitisk flexibilitet  
  23 mars 2020 

  EU lättar på sina budgetregler för att medlemsländerna ska kunna vidta exceptionella budgetåtgärder under krisen.

  infographic illustration    
 • Ändrade regler för statligt stöd 
  19 mars 2020 

  Medlemsländerna kan nu friare tillämpa reglerna om statligt stöd så att alla typer av företag har tillräcklig likviditet och näringsverksamheten kan fortsätta.

  infographic illustration    
 • ECB:s pandemistödprogram (750 miljarder euro) 
  18 mars 2020 

  Europeiska centralbanken presenterar ett tillfälligt program för köp av värdepapper från den privata och offentliga sektorn på 750 miljarder euro, utöver de 120 miljarder euro som redan avsatts för pandemin.

  infographic illustration    
SYSSELSÄTTNING OCH SAMHÄLLE 
description: Stöd till hushåll och jobb under krisen  
 • Riskgruppsklassificering för SARS-CoV-2  
  11 juni 2020 

  Parlamentet och kommissionen enas om att klassificera viruset som orsakar covid-19, SARS-CoV-2, inom riskgrupp 3 i EU:s direktiv om biologiska agenser i arbetet för att ge ytterligare garantier för arbetstagares hälsa och säkerhet.

  infographic illustration    
 • EU-riktlinjer för säker återgång till arbetsplatsen 
  24 april 2020 

  EU utfärdar riktlinjer för att säkerställa att arbetstagare kan återgå till sina arbetsplatser på ett säkert sätt. Riktlinjerna omfattar allt från riskbedömning till att ta hand om sjuka arbetstagare, till information för vissa sektorer och arbetsfunktioner.

  infographic illustration    
 • 100 miljarder euro för att hålla människor i arbete och företagen igång  
  23 april 2020 

  Medlemsländerna får upp till 100 miljarder euro för billiga lån till företag så att de kan behålla sina anställda, minska arbetstimmarna och erbjuda inkomststöd.

  infographic illustration    
 • Ta hand om de mest utsatta 
  23 april 2020 

  För att minska infektionsrisken kommer leveranser av mat och basvaror via Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt att kunna ske via kuponger, bland annat i elektronisk form. De som levererar kan också få nödvändig skyddsutrustning

  infographic illustration    
 • Hjälp till jordbrukare och fiskare 
  23 april 2020 

  EU ökar flexibiliteten vid finansiering av jordbruk, fiske och vattenbruk för att hjälpa drabbade branscher att hantera följderna av covid-19.

  infographic illustration    
 • Trygga integritet och dataskydd för covid19-spårningsappar  
  17 april 2020 

  Kommissionen ger vägledning och en verktygslåda för EU-länderna  angående utvecklingen av nya appar som hjälper till i kampen mot covid-19. Parlamentet betonar att alla digitala åtgärder mot pandemin måste följa lagstiftning om dataskydd och integritet fullt ut.

  infographic illustration    
 • Finansiellt stöd via solidaritetsfonden (800 miljoner euro) 
  26 mars 2020 

  EU:s solidaritetsfond täcker nu även hot mot folkhälsan, vilket öppnar upp för 800 miljoner euro under 2020 för de medlemsländer som drabbats hårdast av pandemin.

  infographic illustration    
 • Åtgärder för att undvika överbelastade nät 
  19 mars 2020 

  EU ber Netflix, Facebook och Youtube att minska strömningskvaliteten för att nätet inte ska överbelastas.

  infographic illustration    
RESOR OCH TRANSPORTER 
description: Begränsning av resor och åtgärder för att upprätthålla kritiska tjänster  
 • Gradvis upphävande av reserestriktioner 
  15 juni 2020 

  Medlemsländerna kommer gradvis att häva sina reserestriktioner, som infördes för att stoppa spridningen av coronaviruset. Parlamentet kräver att det passfria Schengenområdet återgår till sin fulla funktion så snart som möjligt.

  infographic illustration    
 • Stödja fri rörlighet och återuppta resandet - “Re-open EU”  
  14 juni 2020  

  För att trygga folkhälsan har EU startat webbplattformen ''Re-open EU'' för att erbjuda resenärer nödvändig information för att planera resor och semestrar inom Europa, samtidigt som de håller friska och säkra. Informationen uppdateras löpande och finns på 24 språk.

  infographic illustration    
 • Rekommendationer för säkra resor 
  13 maj 2020  

  EU-kommissionen föreslår riktlinjer och rekommendationer för turism och transport, för att hjälpa EU:s medlemsländer att samordna ett säkert upphävande av reserestriktioner och skydda resenärer.

  infographic illustration    
 • Ett slut på tomma flygningar 
  26 mars 2020 

  EU upphäver tillfälligt sina regler om att flygbolagen måste utnyttja sina start- och landningstider för att kunna behålla dem säsongen därpå.

  infographic illustration    
 • Fritt flöde av varor och tjänster 
  18 mars 2020 

  EU inför s.k. gröna körfiler vid gränserna för att nödvändiga varor och livsviktiga läkemedel och skyddsutrustning ska kunna nå fram i hela inre marknaden.

  infographic illustration    
 • Resebegränsningar för att hindra smittan 
  17 mars 2020 

  EU stänger tillfälligt sina gränser för ej nödvändiga resor, för att förhindra spridningen av covid-19.

  infographic illustration    
 • Hemresor för EU-medborgare 
  sedan januari 2020 

  Tiotusentals EU-medborgare kan återvända hem från tredjeländer över hela världen tack vare EU:s civilskyddsmekanism.

  infographic illustration    

Desinformation om pandemin sprider sig överallt, vilket gör det svårare att bekämpa viruset. EU tillhandahåller och främjar aktivt tillförlitlig information och samarbetar med onlineplattformar för att ta bort falska nyheter och bedrägerier på nätet.

Kolla in vår sammanfattning av tio saker EU gör för att hantera covid-19-krisen.

EU:S GLOBALA SVAR 
description: Hjälpa partnerländers insatser för att tackla coronaviruspandemin  
 • Ytterligare 55 miljoner euro i bistånd till syriska flyktingar och lokalsamhällen i Jordanien och Libanon  
  10 juni 2020 

  Ett stödpaket på 55 miljoner euro mobiliseras av EU för att hjälpa syriska flyktingar och utsatta människor i Jordanien och Libanon under coronaviruskrisen. Biståndet fokuserar på hälsa, vattenförsörjning, sanitet och hygien. Detta kommer utöver det 240 miljoner euro stora hjälppaketet som godkändes i mars.

  infographic illustration    
 • Ytterligare 50 miljoner euro i humanitärt bistånd  
  20 maj 2020  

   
  Ytterligare 50 miljoner euro mobiliseras för att ge tillgång till hälsotjänster, skyddsutrustning, vatten och sanitet till utsatta människor i Sahel, Centralafrikanska republiken, Tchadsjön, Afrikas stora sjöar, Östafrika, Syrien, Yemen, Palestina och Venezuela samt Rohingya. Finansieringen kanaliseras genom icke-statliga organisationer, internationella organisationer, FN-byråer, Röda korset och Röda halvmånen.

  infographic illustration    
 • 3 miljarder euro i lån till partner- och grannländer  
  15 maj 2020 

  EU godkänner 3 miljarder euro i lån tför att hjälpa EU:s partner- och grannländer hantera de negativa sociala och ekonomiska effekterna av pandemin, och samtidigt bibehålla finansiell stabilitet.

  infographic illustration    
 • Ytterligare 105,5 miljoner euro till länder på Afrikas horn  
  14 maj 2020 

  EU tillhandahåller ytterligare stöd på 105,5 miljoner euro till humanitära projekt i Djibouti, Etiopien, Kenya och Somalia för att hjälpa till med hälsovård, livsmedelsbistånd och flyktingars grundläggande behov.

  infographic illustration    
 • EU upprättar en humanitär luftbro 
  8 maj 2020 

  EU öppnar en humanitär luftbro för att transportera hjälparbetare och nödutrustning till kritiskt drabbade områden i världen.

  infographic illustration    
 • 3,3 miljarder euro i EU-stöd till västra Balkan 
  29 april 2020 

  EU mobiliserar ett paket värt över 3,3 miljarder euro för att hjälpa partnerländerna på västra Balkan, med stöd till sjukvård, social och ekonomisk återhämtning, bistånd för flyktingar, samt makro- såväl som mikrofinansiell hjälp.

  infographic illustration    

Desinformation om pandemin sprider sig överallt, vilket försvårar kampen mot viruset. EU erbjuder och främjar aktivt pålitlig information och samarbetar med online-plattformar för att få bort falska nyheter och onlinebedrägerier. Den 10 juni föreslog kommissionen konkreta åtgärder som kvickt kan aktiveras för att bekämpa desinformation.

Du kan också läsa vår summering över tio saker EU gör för att bekämpa covid19-krisen.