Covid-19: 10 saker EU gör för den ekonomiska återhämtningen 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Ta reda på vad EU gör för att hjälpa Europa att komma tillbaka på fötterna efter den förödande ekonomiska påverkan som orsakats av covid-19-pandemin.

Business woman leader help pushing domino tiles falling in economic collapse from COVID-19 virus - ©Adobe Stock/siraanamwong  

Läs vår  tidslinje med EU-åtgärder mot coronaviruset för att få en översikt över allt EU gör för att hjälpa Europa att hantera krisen.

1. Ge massiv ekonomisk stimulans

För att hjälpa Europa att återhämta sig från de förödande ekonomiska följderna på grund av coronapandemin har kommissionen föreslagit en stimulansplan på 750 miljarder euro, i kombination med ett reviderat förslag till EU:s nästa långtidsbudget (2021-2027). I planen Next generation EU föreslog kommissionen att man lånar pengar på finansmarknaderna och använder sitt höga kreditbetyg för att säkerställa låga lånekostnader. Europaparlamentet har gett återhämtningsplanen sitt stöd men kräver att den gröna given är i återhämtningspaketets kärna och vill undvika att belasta kommande generationer.

EU-ledarna nådde en överenskommelse om budgeten och återhämtningsplanen i mitten av juli. Även om parlamentsledamöterna välkomnade avtalet om återhämtningspaketet beklagade de minskningen av bidrag. Parlamentet sa att avtalet om långtidsbudgeten satte EU:s prioriteringar – som den gröna given och den digitala agendan – i fara och att de är beredda att inte ge sitt stöd om inte avtalet förbättras

2. Stödja EU:s hälsosystem och infrastrukturer

Det är viktigt att stärka EU:s svarskapacitet på hälsokriser, och för att hjälpa Europa att hantera det nuvarande och framtida utbrott lanserade EU det nya programmet EU för hälsa som kommer att stärka medlemsländernas hälsovårdssystem, samt främja innovation och investeringar i sektorn. EU för hälsa är en del av EU:s återhämtningsplan. Europaparlamentet har insisterat på att inrätta ett nytt fristående europeiskt hälsoprogram.

3. Skydda små och medelstora företag

Små och medelstora företag representerar 99 procent av alla företag i EU, vilket gör deras överlevnad avgörande för EU:s ekonomiska återhämtning. EU låste upp en miljard euro från Europeiska fonden för strategiska investeringar för att stimulera banker och långivare att ge likviditet till över 100 000 europeiska små och medelstora företag.

4. Dämpa arbetslösheten

Jobben har drabbats hårt av pandemin och antalet arbetslösa har ökat dramatiskt. För att skapa jobb och hjälpa arbetstagare, inklusive unga, i kölvattnet av covid-19-krisen kommer EU:s stödåtgärder för att minska arbetslöshetsriskerna (SURE) att ge ekonomiskt stöd på upp till 100 miljarder euro till medlemsstaterna i form av lån (beviljade på gynnsamma villkor), för att hjälpa till att täcka kostnaderna för nationella korttidsarbeten.

5. Stödja turism- och kultursektorn 

En annan sektor som drabbats hårt av pandemin är turism. Europa är världens främsta turistdestination, och EU införde en rad åtgärder för att hjälpa industrin att hantera krisen, liksom ett paket för att starta om Europas turism. Hjälpmedel för transportsektorn infördes också för att minimera effekterna för flygbolag, järnvägar, vägtransporter och rederier. 

Kultursektorn har mer eller mindre helt stannat av genom de åtgärder som vidtagits runt om i Europa för att hejda pandemin, och Europaparlamentet vill ha riktade åtgärder för att rädda sektorn

6. Bankpaket för att stödja hushåll och företag

För att säkerställa att bankerna fortsätter att ge lån till företag och hushåll för att mildra det ekonomiska fallet från krisen godkände Europaparlamentet en tillfällig lättnad av tillsynsreglerna för europeiska banker. Ändringar av kapitalkravsförordningen (CRR) möjliggör för pensionärer eller anställda med ett permanent kontrakt att ta lån under gynnsammare förhållanden, säkerställa kreditflöden till små och medelstora företag och stödja investeringar i infrastruktur.

7. Stödja jordbruk och fiske

För att undvika störningar i livsmedelsförsörjningen och undvika livsmedelsbrist godkände Europaparlamentet nödåtgärder för att hjälpa jordbrukare och fiskare som drabbats av covid-19-pandemin. Åtgärderna inkluderar stöd till fiskare och vattenbrukare som har varit tvungna att stoppa sin verksamhet under krisen och en ökning av EU:s stöd till små och medelstora företag som hanterar livsmedel från jordbruk. Exceptionella marknadsåtgärder infördes också för att stödja EU:s vin-, frukt- och grönsaksproducenter.

8. Hjälp länder att finansiera sitt krissvar

För att hjälpa medlemsländerna att finansiera sina insatser som svar på coronaviruset lanserade EU det nya investeringsinitiativet mot coronaeffekter. Det kommer att kanalisera cirka 37 miljarder euro från EU:s strukturfonder för att ge omedelbart ekonomiskt stöd till europeiska länder som försöker hjälpa sina medborgare och regioner att möta den nuvarande krisen.

9. Regler för avslappnande statligt stöd

När pandemin började spridas över hela Europa lanserade EU tillfälliga statsstödsregler för att säkerställa tillräcklig likviditet för företag och för att upprätthålla ekonomisk aktivitet under och efter covid-19-utbrottet. Medlemsstaterna kommer att kunna bevilja upp till 800 000 euro till ett företag för att tillgodose akuta likviditetsbehov eller bevilja lån med gynnsamma räntor.

10. Att skydda försvagade europeiska företag från utländska konkurrenter

De ekonomiska effekterna av coronapandemin har lämnat många europeiska företag sårbara för subventionerade utländska konkurrenter. För att skydda företagen uppmanade Europaparlamentet till lika villkor för alla företag för att undvika en snedvridning av den inre marknaden till följd av orättvis konkurrens från utländska företag. Parallellt gav EU riktlinjer för medlemsstaterna om utländska direktinvesteringar och uppmanade dem att noggrant granska investeringar utanför EU för att undvika risker för EU:s säkerhet och allmän ordning.

Läs mer: 10 saker EU för att bekämpa coronaviruset