Större flexibilitet i budgeten ska förbättra EU:s krishantering 

 
 

Dela den här sidan: 

Europaparlamentet efterlyser större flexibilitet i EU:s fleråriga budgetram för att bättre kunna hantera oförutsedda händelser. Ett nytt avtal mellan parlamentet och medlemsstaterna ska bana väg för förbättrad krishantering i exempelvis frågor som rör säkerhet, migration och naturkatastrofer.

Att ha en EU-budget som är låst i upp till sju år gör det omöjligt för EU att vidta nödvändiga åtgärder när oförutsedda kriser inträffar. Därför såg parlamentet till att det fanns en “översynsklausul” i avtalet om den nuvarande långtidsbudgeten (som formellt går under namnet EU:s fleråriga finansieringsram). Den antogs 2013 och gör det möjligt för EU-kommissionen att granska om budgeten halvvägs in i sjuårsperioden fyller sin funktion eller behöver ändras.


Nödvändigt med halvstidsöversyn

Den 27 mars antog Europaparlamentets budgetutskott (BUDG) ett yttrande om möjligheter till att revidera den fastslagna långtidsbudgeten efter en tidigare överenskommelse med medlemsstaterna.

Jan Olbrycht (EPP, Polen) sa att parlamentet redan bevisat att en revidering är nödvändig och att EU inte kan ”ha en fast budget under sju år”. Olbrycht är parlamentets föredragande angående långtidsbudgeten tillsammans Isabelle Thomas (S&D, Frankrike)


Ett mer flexibelt system

Den polske ledamoten förklarade vidare att om en oförutsedd kris inträffar under den nuvarande fleråriga budgetramen så har budgetsystemet justerats för att bli ”mer flexibelt och öppet” och gör det möjligt för medlemsstaterna att bidra mer till långtidsbudgeten om de vill ta itu med krisen på EU-nivå.

– Det finns en klyfta mellan tidigare aviserade stora planer om migration, säkerhet, investeringar och ungdomsfrågor i förhållande till en väldigt liten budget, sa Isabelle Thomas.


Öronmärker miljarder

Utöver att ändra möjligheterna till att uppdatera budgetsystemet så kom parlamentet och medlemsstaterna också överens om att stödja ett förslag från EU-kommissionen om att öronmärka 6 miljarder euro extra under de kommande åren för att kunna öka tillväxten, skapa arbetstillfällen, hantera migrationskrisen och stärka säkerheten.


Parlamentets två föredragande förväntas publicera sina ställningstagande om hur nästa långtidsbudget ska se ut redan i november i år.

 

Nästa steg:

Parlamentet röstar i kammaren den 5 april om en revidering av halvtidsbudgeten innan ministerrådet formellt kan anta det enhälligt i en omröstning.

EU:s budget 
  • Utöver den årliga budgeten har EU också sin fleråriga budgetram som omfattar minst en femårsperiod. 
  • Den nuvarande långtidsbudgeten, som omfattar perioden 2014-2020, uppgår till 963,5 miljarder euro. 
  • Den nuvarande långtidsbudgeten är den första att ha färre resurser i jämförelse med föregående period.