“InvestEU”: Europaparlamentet stöder nytt program för att främja jobb och tillväxt 

Pressmeddelande 
Plenarsammanträde 
 
 

Dela den här sidan: 

Hållbar tillväxt är en prioritet för InvestEU-programmet - ©AP Images/European Union - EP  
  • Språngbräda för investeringar som annars hade varit svåra att finansiera
  • Kammaren kräver större EU-garanti: 40,8 miljarder euro för att främja 698 miljarder euro i investeringar
  • Ökad ansvarsskyldighet, större fokus på klimatskydd

Europaparlamentet har godkänt sin position för ett nytt EU-program som ska främja investeringar och tillgång till finansiering från 2021 till 2027.

Det nya InvestEU-programmet är en efterföljare och ersättare till den nuvarande Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi), som inrättades efter finanskrisen.

På onsdagen godkände Europaparlamentet ett antal ändringar för att förbättra EU-kommissionens förslag, däribland att:

  • Öka EU:s budgetgaranti till 40,8 miljarder euro (löpande priser) för att kunna mobilisera mer än 698 miljarder euro i ytterligare investeringar i Europa (EU-kommissionen föreslog 38 miljarder euro för att mobilisera 650 miljarder euro);
  • Tydligare och nya mål, som t.ex. att öka EU:s sysselsättningsgrad, uppnå målen i Parisavtalet eller främja ekonomisk, territoriell och social sammanhållning;
  • Bättre klimatskydd: Europaparlamentet föreslår att ”åtminstone 40 procent” av den totala finansieringsramen i InvestEU-programmet ska vigas till klimatmål;
  • Inrätta en styrkommitté för att skapa en korrekt balans mellan politik och erfarenhet från bankväsendet vid styrningen av programmet: en ledamot som blivit utnämnd av Europaparlamentet ska också sitta med i kommittén;
  • För att säkerställa ansvarighet inför EU-medborgarna bör EU-kommissionen och styrkommittén årligen rapportera till Europaparlamentet och EU-ländernas ministerråd om hur InvestEU-programmets verksamhet fortskrider och vilken effekt det har.

Texten antogs av kammaren med 517 ja-röster, 90 nej-röster och 25 nedlagda röster.

Citat

Se medföredraganden från Europaparlamentets budgetutskott José Manuel Fernandes (EPP, PT) tal i kammaren.

Se medföredraganden och ordföranden för Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor Roberto Gualtieris (S&D, IT) tal i kammaren.

Nästa steg

Europaparlamentet är nu redo att inleda förhandlingar med EU-ländernas regeringar i rådet om den slutgiltiga utformningen av det nya programmet.

Bakgrund

Trots flera initiativ för att förbättra situationen så finns det fortfarandet ett stort investeringsgap inom EU. Det nya InvestEU-programmet (en del av paketet om den fleråriga budgetramen för 2021-2027) syftar till att åtgärda detta. Programmet är tänkt att samla flera av EU:s nuvarande finansieringsinstrument under samma tak, bland annat Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi), Fonden för ett sammanlänkat Europa, särskilda delar av programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (Cosme), såväl som specifika garantier och delar av programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI). Detta för att kunna dra nytta av stordriftsfördelar och expandera Junckerplanens modell (det vill säga att använda EU:s budgetgarantier för att få med andra investerare).

InvestEU-programmet kommer att omfatta InvestEU-fonden, InvestEU:s rådgivningscentrum och InvestEU-portalen (mer information).