Utsläpp från flygplan och fartyg: fakta och siffror (grafik)  

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Utsläpp av växthusgaser från internationellt flyg har mer än fördubblats under de senaste tjugo åren. Hur ser det ut med sjöfarten? Ta reda på mer i vår grafik.

Även om det internationella flyget och sjöfarten tillsammans utgör mindre än 3,5 procent av EU:s totala utsläpp av växthusgaser, är det de utsläppskällor som bidrar till klimatförändringarna som växer snabbast.

Det beror i huvudsak på den rekordstora trafikökningen som beror på allt fler passagerare och större handelsvolymer. Sektorerna blev också bara helt nyligen del av insatserna att minska utsläppen av växthusgaser, både på EU-nivå och nationell nivå.

I en resolution som ledamöterna godkände inför klimattoppmötet COP25 krävde Europaparlamentet högre ambitioner för att minska utsläppen från flyg och sjöfart, exempelvis genom att förstärka de marknadsbaserade åtgärderna som ska minska utsläppen.

Ta reda på mer fakta och statistik om klimatförändringarna.

Utsläpp från transporter, inklusive flyg och sjöfart, som en del av EU:s totala växthusgasutsläpp.  

De snabbast växande källorna till utsläpp av växthusgaser

Utsläppen från internationellt flyg och sjöfart har växt med respektive närmare 130% och 32% under de senaste tjugo åren. De stod för den snabbaste ökningen i hela transportsektorn - den enda sektorn i vilken utsläppen ökat sedan 1990.

Trots förbättringar inom bränsleförbrukning förväntas utsläpp från flyg år 2050 vara 7 till 10 gånger högre än 1990 års nivåer. Utsläppen från sjöfart beräknas öka med 50 procent till 250 procent.


Utvecklingen av utsläpp av växthusgaser per sektor, inklusive flyg och sjöfart.  

Trafiken i luften och till sjöss ökar

Utsläppen från växthusgaser från både flyg och sjöfart har framförallt drivits av den ökade trafiken. Antalet flygpassagerare inom EU har tredubblats sedan 1993, och storleken på den internationella handeln till sjöss har också markant ökat under de senaste tjugo åren.

Ökad miljömedvetenhet borde få människor att reagera på koldioxidutsläppen som deras transportsätt medför, men enligt en Eurobarometer-undersökning säger bara en dryg tiondel av de tillfrågade att de gör det. Ta reda på hur mycket koldioxidutsläpp som ditt flygande orsakar.


Utvecklingen av antalet flygpassagerare inom EU.  

Vad har gjorts för att tackla utsläppen från flyg ?

EU har vidtagit åtgärder för att minska utsläppen från flyget genom sitt system för handel med utsläppsrätter. Dessutom vill parlamentet att den maritima sektorn inbegrips i systemet. Idag, enligt EU-regler och globala regler, måste ägare av stora företag informera om fartygens bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.

EU arbetar också tillsammans med Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) för att införa ett globalt marknadsbaserat verktyg, med namnet Corsia, genom vilket flygbolag kan kompensera sina utsläpp genom att investera i gröna projekt, exempelvis genom att plantera skog.

Så arbetar EU för effektiva, rättvisa och rena sjötransporter

Den 16 september 2020 röstade Europaparlamentet ja till att inbegripa maritima transporter i EU:s system för handel med utsläppsrätter från och med år 2022 och för att fastställa bindande krav för rederier att minska sina koldioxidutsläpp med minst 40 procent senast år 2030.

Enligt ledamöterna var inte kommissionens ursprungliga förslag att revidera EU-reglerna för övervakning av koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning från större fartyg för att ligga i linje med globala regler tillräckligt ambitiöst för att få bort utsläppen från alla delar av ekonomin.

Den 27 april 2021 påminde Europaparlamentet om behovet av att rejält minska utsläppen från sjöfarten och att inbegripa den i systemet för handel med utsläppsrätter. Ledamöterna betonade också vikten av att utvärdera effekterna på konkurrenskraft, sysselsättning och den potentiella risken för koldioxidläckage.

Parlamentet vill se följande åtgärder för att hjälpa sjöfarten bli renare och mer effektiv i övergången till klimatneutralitet som en del av den europeiska gröna given:

  • fasa ut tunga eldningsolja som bränsle, genom kompensation via skattelättnader för alternativa bränslen
  • minska koldioxidutsläpp från, digitalisera och automatisera europeiska hamnar
  • reglera tillgången till EU-hamnar för de mest nedsmutsande fartygen
  • tekniska förbättringar såsom: optimering av fartygens hastighet, innovationer inom hydrodynamik och nya framdrivningssätt

I dagsläget finns inga EU-krav på fartyg för att minska utsläppen av växthusgaser.