Kretsloppssamhället: definition, betydelse och nytta  

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Vad innebär egentligen kretsloppssamhället och vilken nytta medför det för miljön, tillväxten och medborgarna? Kolla in vår video och nyhetsgrafik.

Den Europeiska unionen producerar mer än 2,5 miljarder ton avfall varje år. För närvarande uppdaterar unionen sin lagstiftning om avfallshantering för att främja en övergång från en linjär ekonomi, till kretsloppssamhället – en cirkulär ekonomi. Men vad är egentligen en cirkulär ekonomi? Och vad är nyttan med en sådan omställning?

Vad är den cirkulära ekonomin?

  • Cirkulär ekonomi är en modell för att producera och konsumera, som inbegriper att dela, låna, återanvända, reparera och återvinna existerande material och produkter så länge som möjligt, för att skapa vidare värde. På det sättet kan produkters livscykler förlängas. I praktiken innebär det att avfallet minskas till ett minimum. När en produkts livslängd närmar sig sitt slut, sparas materialet inom ekonomin så långt möjligt. De kan återanvändas igen och igen och därigenom skapa fortsatt värde.
  • Detta kontrasteras mot den traditionella, linjära ekonomiska modellen som bygger på ett ”slit och släng”-mönster. Modellen förlitar sig på stora mängder av billiga, lättillgängliga material och energi. Europaparlamentet har också krävt åtgärder mot så kallat planerat åldrande som ryms i den här modellen.
Omställningen till en cirkulär ekonomi, kretsloppssamhället, skulle medföra många fördelar för både miljö, ekonomi och innovation.  

Varför måste vi göra en omställning till den cirkulära ekonomin?

  • Ökat beroende av råvaror och resursknapphet – ett flertal råvaror är ändliga, och eftersom världens befolkning växer, växer även efterfrågan.
  • Beroende av andra länder – vissa EU-länder är beroende av andra länder för sina råvaror.
  • Påverkan på jordens klimat – att utvinna och använda råvaror har stor påverkan på miljön, det påverkar även energikonsumtionen och utsläppen av koldioxid. Smartare användning av råvaror kan minska utsläppen av växthusgaser.

Vilken är nyttan?

Åtgärder såsom att avfallsförbyggande, ekodesign och återanvändning kan medföra stora besparingar för företagen i EU och samtidigt minska de totala årliga utsläppen av växthusgaser. För närvarande står produktionen av material som vi använder varje dag för 45 procent av CO2-utsläppen.

Övergången till den cirkulära ekonomin kan skapa nytta såsom att: 

Vad gör EU för att bli en cirkulär ekonomi?

I mars 2020 presenterade EU-kommissionen handlingsplanen för den cirkulära ekonomin som syftar till en mer hållbar produktdesign, minskat avfall och stärkt rätt till konsumenterna (exempelvis rätten till reparation). Särskilt fokus läggs på resursintensiva sektorer, såsom elektronik och IKT, plast, textil och konstruktion.

I februari 2021 antog parlamentet en resolution om den nya handlingsplanen för cirkulär ekonomi som kräver ytterligare åtgärder för att uppnå en koldioxidneutral, miljömässigt hållbar, giftfri och helt cirkulär ekonomi till 2050. Det inkluderar även strängare återvinningsregler och bindande mål för materialanvändning och konsumtion till 2030.

Som en del av handlingsplanen släppte kommissiojnen i mars 2022 det första åtgärdspaketet för att påskynda övergången till en cirkulär ekonomi. Förslagen inkluderar att stärka hållbara produkter, stärka konsumenternas roll i den gröna omställningen, göra en översyn av förordningen för byggnadskonstruktion och att införa en strategi för hållbara textilier.