Gränskontroller i Schengen som följd av coronaviruset – vad kan EU göra? 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

EU-länder börjar lätta på gränskontrollerna som infördes på grund av covid-19. Parlamentet vill att öppnandet ska ske samordnat för att återupprätta ett fungerande Schengen snarast möjligt.

Den fria rörligheten inom EU bör komma igång igen när restriktionerna för att minska spridningen av coronaviruset hävs. Den epidemiologiska situationen förbättras och när nu sommarsemestrarna närmar sig har länder nu gradvis börjat tillåta resor. Ledamöter kräver att det passfria Schengenområdet ska återgå till full funktionalitet så snart som möjligt inte minst då den fria rörlgiheten för personer, varor och tjänster kan hjälpa till att främja den ekonomiska återhämtningen efter pandemin.

Kammaren godkände en resolution den 19 juni som uttrycker farhågor om de återstående inre gränskontrollerna. Enligt ledamöterna bör gränserna öppnas och respektera principen om icke-diskriminering.


En kontroll vid den fransk-spanska gränsen. ©REUTERS/NACHO DOCE/AdobeStock  

Tillfälliga gränskontroller

– Medlemsländer agerade ensamma och nu är det hög tid att EU kliver in, innan det är försent och skadorna för Schengen inte går att reparera, sa Tanja Fajon, ordförande för den arbetsgrupp för granskning av Schengen som inrättats av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor.

– Kommissionen bör spela en nyckelroll i att återställa den fria rörligheten och i första hand nu för avgörande kategorier som gränsöverskridande arbetare. Europeisk samordning är därför nödvändig.

Enligt de gällande Schengenreglerna kan medlemsländer, tillfälligt, införa gränskontroller vid sina inre gränser om det finns ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten. De behöver då meddela EU-kommissionen och parlamentet om dessa åtgärder. Kommissionen har en överblick över ländernas nationella åtgärder och restriktioner kopplade till covid-19.


Hur ska gränserna öppnas?

I ett paket med förslag – för att säkert återuppta resandet i EU – föreslog kommissionen 13 maj till Schengen- och EU-länderna att gradvis öppna sina inre gränser. Tyngdpunkten ligger på samordning, att ingen ska diskrimineras på grund av nationalitet och respekten för gemensamma hälsorelaterade kriterier, baserade på vägledning från EU:s smittskyddsmyndighet.

EU:s inrikesministrar bekräftade den 5 juni att majoriteten av medlemsländerna kommer att ha avskaffat kontrollerna vid sina inre gränser och de relaterade resebegränsningarna senast den 15 juni. Övriga förväntas följa till slutet av månaden. Ministrarna enades om att fortsätta samordna nära och under kommissionens ledning. Inför den 15 juni utfärdade EU-kommissionen ytterligare rekommendationer om hur restriktioner till länder utanför EU ska hävas efter den 1 juli 2020.

Ta genom re-open.eu reda på vilka reseresevillkor och säkerhetsåtgärder som gäller för varje EU-land.

Gränshantering och återinförande av kontroller är ett förbehåll för medlemsländerna, men sedan pandemins spridning tog fart har kommissionen bidragit med gemensamma riktlinjer för att säkerställa att arbetare inom kritiska sektorer samt leveranser av varor och tjänster på den inre marknaden garanterats tillträde. EU underlättade också arbetet med att hjälpa nästan 600 000 européer hem, som var strandsatta utomlands. En begränsning av inträde till EU för tredjelandsmedborgare föreslogs också, och gäller till slutet av juni.

Läs mer om vad EU gör för att bekämpa coronaviruset


Tidslinje: EU:s insatser mot coronaviruset


Parlamentets ståndpunkt

Ledamöter trycker på för att återställa den gränslösa fria rörligheten för personer, arbetare, varor och tjänster i Schengenområdet. De vill ha ett starkare EU-samarbete för att garantera att ingen EU-medborgare diskriminseras.

I en debatt om Schengen i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor påminde Tanja Fajon (S&C, Slovakien) om gränsstängningarna som infördes under migrationskrisen 2015. Vissa länder upprätthöll dessa kontroller i flera år, vilket parlamentet kritiserade.

– Om vi inte lyckas återställa Schengens integritet kommer vi att allvarligt äventyra det europeiska projektet, sa hon.

Ledamöterna vill därför se till att framtida inre gränser förblir ett undantag och mycket tidsbegränsade.

Läs mer om hur parlamentet till stärka Schengensystemet och förbättre gränssäkerheten

Schengenområdet 
  • Schengenområdet består av 26 länder 
  • 22 EU-medlemsländer (Belgien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Finland och Sverige) 
  • 4 övriga länder (Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein) 
Schengenområdet består av 26 länder som har kommit överens om att ta bort regelbundna kontroller vid sina inre gränser.