Så vill parlamentet minska skillnader i pension mellan män och kvinnor 

 
 

Dela den här sidan: 

I EU får kvinnor en tjänstepension som är 40 procent lägre av männens. Ledamöterna röstar i veckan om hur gapet kan minskas.

Pensionsklyftan mellan män och kvinnor  

Kvinnor i EU tjänar i genomsnitt cirka 16 procent mindre än vad männen gör, men klyftan blir ännu större när de når pensionsåldern då kvinnors pension är 40 procent lägre. Denna vecka avhandlar Europaparlamentet formellt ett betänkande till EU-kommissionen om att utarbeta en strategi för att minska pensionsgapet mellan könen.

Ledamöterna diskuterar betänkandet med rekommendationerna måndag 12 juni och röstar i frågan onsdag 14 juni. Läs vår intervju med parlamentets föredragande Constance Le Grip (EPP, Frankrike) om vad Europaparlamentet gör för att minska pensionsklyftorna.

 

Kvinnor tjänar mindre än män och är yrkesarbetande ett färre antal år, och bidrar på så sätt mindre till pensionssystemet. Vilka andra faktorer har de emot sig?

– Kvinnor är överrepresenterade i låglöneyrken och underrepresenterade i välbetalda yrkesgrupper inom exempelvis teknik och IT. I vissa länder stödjer kvinnorna sina män som tjänar sitt uppehälle som bönder, handelsmän eller hantverkare utan att kvinnornas obetalda hemarbete får något officiellt erkännande, vilket gör att de saknar heltidslön eller bidrar till pensionssystemet. – Så kvinnor möter många olika former av ojämlikhet under livets gång, vilket senare leder till lägre pension jämfört med männen.

 

Skillnaden i pensioner mellan män och kvinnor varierar från 3,7 procent till 48,8 procent i EU-länderna. Varför skiljer det sig så mycket åt mellan medlemsstater?
– Det finns en rad historiska och sociala skäl för detta. Pensionssystemen är upp till medlemsstaterna att själva utforma och det finns ingen harmonisering av dessa skilda system på EU-nivå. Vissa länder har haft en jämlik lönebildning i många år, även innan de gick med i EU. Detta återspeglas naturligtvis i pensionerna. I andra länder har kvinnor varit mindre ekonomiskt aktiva och i högre utsträckning arbetat deltid eller i osäkra jobb.

 

Varför ökar pensionsgapet i hälften av medlemsländerna?
– Detta behöver fortfarande analyseras ytterligare, men jag skulle vilja säga att den ekonomiska och sociala krisen tenderat att förvärra redan befintliga ojämlikheter. Krisen har gjort det värre för människor i utsatta positioner, vilket ofta brukar vara kvinnor.

 

Vilka åtgärder föreslår du för att minska dessa inkomstskillnader?
– Detta borde vara medlemsstaternas eget ansvar, så vi vill inte föreslå en harmonisering på EU-nivå. Först och främst måste vi öka medvetenheten om problemet. De länder som har bäst resultat är de som omsorgsfullt arbetat för jämställdhet. När pensionerna räknas ut måste det tas i beräkning hur någon exempelvis lagt karriären på hyllan ett tag för att kunna vara hemma med barn.

– Parlamentet och EU-kommissionen skulle kunna arbeta för en övergripande europeisk strategi som uppmuntrar medlemsstaterna att analysera ojämlikheter mellan kvinnor och män, och vidta åtgärder för att bekämpa dessa.

 

I ditt betänkande säger du att vi borde uppmuntra människor att lära sig mer om sin ekonomi, i synnerhet kvinnor. Hur ska detta uppnås?
– Det handlar mer om att göra kvinnor medvetna om vikten av detta. I början av sin karriär bör kvinnor vara noga med att kontrollera att de får rättvisa löner och att de är välinformerade om hur pensionssystemet fungerar i sitt land. Deltidsarbete kan till exempel förefalla som ett bekvämt alternativ, men det kan slå tillbaka om du gör det för länge eftersom det leder till en lägre pension senare i livet.

I vissa medlemsstater har inte upp till en tredjedel av kvinnor pension. Hur är detta möjligt?
– Det här är hustrurna till de bönder, handelsmän och hantverkare som jag nämnde tidigare, de kvinnor som arbetade i många år men fick en låg inkomst som inte stod i proportion till deras ansträngningar. Deras pensioner är inte låga för att de inte deklarerade sin inkomst - det beror på att deras ansträngningar inte räknats.