EU:s svar på flyktingutmaningen 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Flyktingutmaningen har visat brister i EU:s asylsystem, vilket tvingar unionen att agera. Läs mer om hur Europaparlamentets åtgärder för att hantera frågan.

Grekisk kustbevakning närmar sig en båt med 43 syriska flyktingar i Medelhavet vid ön Lesbos kust © UNHCR/Andrew McConnell  

År 2015 skedde 1,83 miljoner olagliga gränspasseringar vid EU:s yttre gränser. Trots att siffrorna minskade till 125 100 passeringar under 2020 har Europaparlamentet föreslagit några ändringar för att åtgärda bristerna i EU:s asylpolitik: från att reformera asylsystemet och stärka kontrollen vid de yttre gränserna, samt främja integrationen av flyktingar.

Förbättra asylsystemet och ansvarsfördelningen mellan EU-länderna

Som svar på flyktingkrisen 2015 presenterade EU-kommissionen 2016 förslag för att reformera det gemensamma europeiska asylsystemet, inklusive en reform av Dublinförordningen för att bättre fördela asylsökande mellan EU-länderna. Men medlemsländerna har inte lyckats komma överens om hur ansvaret ska fördelas.

Den 23 september 2020 föreslog kommissionen en ny migrations- och asylpakt som fastställer förbättrade och snabbare processer inom EU:s asyl- och migrationssystem. Den nya pakten innehåller en revision av Dublinförordningen, som reglerar vilket land som ansvarar för varje asylansökan.   

Läs mer om den nya migrations- och asylpakten och vad ledamöterna tycker.

Utöver reformen av Dublinsystemet har Europaparlamentet arbetat för att stärka gränskontrollerna och förbättra medlemsstaternas förmåga att spåra människor som kommer in i Europa.

Under den förra mandatperioden (2014-2019) utarbetade parlamentarikerna också tydliga EU-kriterier för att skilja vanliga invandrare till medlemsländerna från flyktingar och säkerställa likabehandling av asylsökande.

Läs mer om förstärkningen av det gemensamma europeiska asylsystemet.

Säkra EU: s yttre gränser och hantera migrationsflöden

Flyktingströmmen har satt stort tryck på nationella gränsmyndigheter och Europaparlamentet krävde en förstärkning av EU:s gränsbevakningsbyrå Frontex. I december 2015 lade EU-kommissionen fram ett förslag till en ny gemensam europeisk gräns- och kustbevakning för att stärka bevakningen av unionens yttre gränser och stödja nationella gränsvakters jobb.

Den nya byrån lanserades 2016. Det finns planer på att ge byrån en permanent styrka på 10 000 gränsvakter till år 2027.

Det nya systemet för migration och asyl som kommissionen föreslog i september 2020 syftar till att införa ett nytt system med flexibla bidrag och att göra solidaritet med de EU-länder som främst får ta emot ankommande migranter när de "utsätts för tryck". Förslaget ska också öppna upp fler kanaler för legal migration, underlätta samarbete med länder utanför EU och trygga snabbare asylprocesser vid gränserna, inklusive snabbt återvändande för de asylsökande som fått avslag. Parlamentet och medlemsländerna måste komma överens om de nya förslagen för att de ska kunna börja gälla.    

I juni 2021 enades parlamentet och rådet om att göra det nuvarande Europeiska stödkontoret för asylfrågor till EU:s asylbyrå. Den nya myndigheten ska hjälpa till att göra asylprocesserna i EU-länder mer likartade och snabbare. Dess 500 experter ska bättre kunna hjälpa nationella asylsystem som får många ärenden, vilket gör EU:s övergripande migrationshanteringssystem mer effektivt och hållbart.

I en resolution som kammaren antog i juli 2021 godkände ledamöterna budgeten för den förnyade asyl-, migrations- och integrationsfonden för åren 2021-2027, som ska öka till 9,88 miljarder euro. Den nya fonden ska bidra till att förstärka den gemensamma asylpolitiken, utveckla legal migration i linje med medlemsländernas behov, stödja integrationen av tredjelandsmedborgare och bidra till kampen mot irreguljär migration. Finansieringen ska också pressa medlemsländerna att dela ansvaret för att husera flyktingar och asylsökande mer rättvist.

Ledamöterna stödde också skapandet av den nya Fonden för integrerad gränsförvaltningoch enades om att avsätta 6,24 miljarder euro till den. Fonden ska hjälpa till att förbättra medlemsländernas förmåga inom gränskontroll, samtidigt som grundläggande rättigheter respekteras. Den ska också bidra till en gemensam harmoniserad visumpolitik, och införa skyddsåtgärder för särskilt utsatta personer som anländer till Europa, främst ensamkommande barn.

Läs mer om EU:s gränskontroller och hanteringen av migranter.

Främja flyktingarnas integration i Europa

EU vidtar åtgärder för att hjälpa invandrare att integrera sig i sina nya hemländer. Asyl-, migrations- och integrationsfonden  för åren 2021-2027 ska erbjuda direkt finansiering till lokala och regionala myndigheter för integrationspolicy och program som fokuserar på rådgivning, utbildning, språk och annan utbildning såsom samhällsorientering och yrkesvägledning. 

Med den nya migrations- och asylpakten förutser kommissionen en ny omfattande handlingsplan om integration och inkludering för åren 2021-2024.

Europaparlamentet är också proaktivt och har krävt mer finansiering för program för att skapa nya möjligheter till jobb och utbildning för utsatta grupper och flyktingar i synnerhet.

Läs vår samlingssida om integrationen av flyktingar i Europa.

Mer om migration i Europa