Asyl och migration i EU i siffror 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Coronapandemin har fått stora effekter på migrationsströmmarna till EU.

Begränsningar av rörligheten som införts för att tackla coronapandemin har pressat ner migrationen, både den legala och den illegala, när länderna har stängt sina gränser, inskränkt lagliga migrationsvägar och minskat ner på flyktingmottagningsprogram.

Trots det kvarstår bristerna som blottlades i EU:s asylsystem då över en miljon asylsökande och migranter kom till Europa 2015. För att svara på migrationskrisen har Parlamentet arbetat med förslag för att skapa en rättvisare, och mer effektiv asylpolitik. 

Nedan hittar du alla relevanta uppgifter om migrationen i Europa, vilka migranterna är, vad EU gör för att hantera situationen, och vilka finansiella utmaningar som har funnits.  

Definitioner: Vad är en flykting? Vad är en asylsökande?

  • Asylsökande är människor som formellt söker asyl i ett annat land eftersom de befarar sina liv i sina hemländer. 
  • Flyktingar är människor med välgrundad oro för att bli förföljda på grund av etnicitet, religion, nationalitet, politisk åskådning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp, som erkänns som sådan i värdlandet. Inom EU fastställer skyddsgrundsdirektivet riktlinjer för att tilldela internationellt skydd till dem som behöver det.   

Tredjelandsmedborgare måste söka skydd i det första EU-land de kommer till. Genom att fylla i en ansökan blir de asylsökande. De kan bara få flyktingstatus eller någon annan typ av internationellt skydd om nationella myndigheter fattat beslut i deras favör.

Läs mer om orsakerna bakom migrationen.

Asylbeslut inom EU

Under de första tio månaderna under 2020 fanns 390 000 asylsökande inom EU, 33 procent färre än under samma period 2019. År 2018 var antalet 634 700, vilket även det var betydligt lägre än de över en miljon asylsökningar som registrerades 2015 och 2016.

De största minskningarna skedde i Tyskland, Frankrike och Italien under de första sju månaderna år 2020. Det var färre förstagångssökande från Syrien (135 000 färre än genomsnittet 2018 och 2019, en minskning med 52 procent), Irak (55 procent färre) och Nigeria (58 procent´färre).

Men antalet ökade i Spanien och i Rumänien, delvis på grund ökat antal sökande från sydamerikanska länder, inklusive Colombia (som ökade med 102 procent i genomsnitt jämfört med de föregående två åren) och Peru (76 procent högre).

Det lägsta antalet irreguljära gränspassager på sex år

EU:s kust- och gränsbevakningsmyndighet, samlar in uppgifter om illegala gränspassager över EU:s yttre gränser, som registreras av nationella myndigheter.

Under 2015 och 2016 registrerades över 2,3 miljoner illegala gränspassager. Det totala antalet illegala passager mellan januari och november 2020 minskade till 114 300, vilket är den lägsta nivån under de senaste sex åren och en minskning med 10 procent jämfört med samma period 2019. Trots minskningen med 55 procent är Afghanistan fortfarande ett av de länder varifrån flest människor som försöker ta sig över gränsen irreguljärt kommer ifrån, tillsammans med Syrien, Tunisien och Algeriet.

Passagen över Medelhavet fortsätter vara dödlig, med 1 754 personer rapporterats döda eller saknade under 2020, jämfört med 2 095 personer 2019. Irreguljära anländande via den centrala Medelhavsrutten (till Italien och Malta) ökade med 154 procent i januari-november 2020 jämfört med samma period 2019. Totalt skedde 34 100 ankomster på det sättet under 2020, jämfört med cirka 11 500 under 2019. Majoriteten av människor anländer till den italienska ön Lampedusa. Ankomster till Spanien, särskilt till Kanarieöarna, ökade 2020 med 46 procent (35 800) jämfört med 2019.

Många nya anländande kommer från länder som drabbats av ekonomisk nedgång snarare än konflikter. Minskade globala transaktioner bidrar antagligen till denna trend. Fram tills dess att pandemin är under kontroll, och den ekonomiska återhämtningen kommit igång, kommer dåliga möjligheter till jobb och sjukvård att vara starka incitament för människor att ta sig till EU.

Vad anser européerna

Migration har varit en EU-prioritering i flera år. Mängder av åtgärder har vidtagits för att hantera migrationsströmmarna, och samtidigt förbättra asylsystemet. 

Även om en Eurobarometer-undersökning från juni 2019 visar att invandring var den femte största frågan att påverka hur de europeiska väljarna röstade i EU-valet i maj, har frågan förlorat i betydelse enligt en Parlemeter-undersökning över opinionen från 2020. Det anses vara den främsta källan till åsiktsskillnader mellan EU och nationella regeringer enligt nästan hälften av dem (47 procent) som svarade på undersökningen.  

Europeiska unionen har märkbart ökat sin finansiering för migration, asyl och integrationspolitik i kölvattnet av den stora mängden asylsökande under 2015. 22,7 miljarder euro avsätts till migration i EU:s långtidsbudget för åren 2021-2027 jämfört med 10 miljarder euro i budgeten för åren 2014-2020. 

Läs mer om hur EU hanterar migrationen.

Flyktingar i världen

Över hela världen har antalet människor som flyr undan förföljelse, konflikter och våld överstigit  80 miljoner. Det motsvarar nästan att varje man, kvinna och barn i Tyskland skulle tvinags från sina hem. Barn utgör cirka 40 procent av världens flyktingar.

De länder som mottagit det största antalet flyktingar är Turkiet, Colombia, Pakistan, Uganda och Tyskland. Bara 14 procent av världens flyktingar huseras i utvecklade länder.

Kolla in vår nyhetsgrafik ovan för den senaste statistiken från 2019 från Eurostat om asylansökningar i EU likväl som siffror från FN:s flyktingorgan UNHCR om antalet flyktingar i EU-länderna.