Asyl och migration i EU i siffror 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Coronapandemin har fått stora effekter på migrationsströmmarna till EU.

Begränsningar av rörligheten som införts för att tackla coronapandemin har pressat ner migrationen, både den legala och den illegala, när länderna har stängt sina gränser, inskränkt lagliga migrationsvägar och minskat ner på flyktingmottagningsprogram.

Trots det kvarstår bristerna som blottlades i EU:s asylsystem då över en miljon asylsökande och migranter kom till Europa 2015. För att svara på migrationskrisen har Parlamentet arbetat med förslag för att skapa en rättvisare, och mer effektiv asylpolitik. 

Nedan hittar du alla relevanta uppgifter om migrationen i Europa, vilka migranterna är, vad EU gör för att hantera situationen, och vilka finansiella utmaningar som har funnits.  

Definitioner: Vad är en flykting? Vad är en asylsökande?

  • Asylsökande är människor som formellt söker asyl i ett annat land eftersom de befarar sina liv i sina hemländer. 
  • Flyktingar är människor med välgrundad oro för att bli förföljda på grund av etnicitet, religion, nationalitet, politisk åskådning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp, som erkänns som sådan i värdlandet. Inom EU fastställer skyddsgrundsdirektivet riktlinjer för att tilldela internationellt skydd till dem som behöver det.   

Tredjelandsmedborgare måste söka skydd i det första EU-land de kommer till. Genom att fylla i en ansökan blir de asylsökande. De kan bara få flyktingstatus eller någon annan typ av internationellt skydd om nationella myndigheter fattat beslut i deras favör.

Läs mer om orsakerna bakom migrationen.

Asylbeslut inom EU

Under 2020 fanns 471 300 asylsökande inom EU, 32,6 procent färre än under 2019. År 2018 var antalet 634 700, vilket även det var betydligt lägre än de över en miljon asylsökningar som registrerades 2015 och 2016.

Antalet förstagångsasylansökningar minskade med 34 procent över hela EU, med undantag för Österrike där ansökningarna ökade med 17,5 procent jämfört med 2019. Antalet sjönk dramatiskt i Tyskland och Frankrike, även om Tyskland fortsatte vara den främsta destinationen år 2020, och mottog 24,6 procent av alla förstagångssökande (102 500). Därefter följde Spanien med 86 400 ansökningar, motsvarande 20,7 procent, och Frankrike med 81 800 ansökningar (19,6 procent), före Grekland (37 900 ansökningar eller 9,1 procent) och Italien (21 200 eller 5,1 procent).

Syrier var fortsatt den största gruppen som sökte asyl i EU år 2020 (15,2 procent), medan afghaner motsvarade 10,6 procent av det totala antalet förstagångsasylsökande, venezolaner 7,3 procent och colombianer 7,0 procent.

Den största minskningen i antalet ansökningar gällde för Albanien (-70,8 procent), Georgien (-65,6 procent) och Iran (-62,3 procent).

Mer än tre fjärdedelar (78,7 procent) av förstagångsökanden inom EU under 2020 var under 35 år, medan 13 600 ansökningar kom från ensamkommande barn.

Det lägsta antalet irreguljära gränspassager på åtta år

EU:s kust- och gränsbevakningsmyndighet, samlar in uppgifter om illegala gränspassager över EU:s yttre gränser, som registreras av nationella myndigheter.

Under 2015 och 2016 registrerades över 2,3 miljoner illegala gränspassager. Det totala antalet illegala passager längs EU:s yttre gränser 2020 minskade till cirka 124 000, vilket är den lägsta nivån sedan 2013 och en minskning med 13 procent jämfört med 2019. Se största grupperna var syrier, följt av marockaner, tunisier och algerier. 

Men under de första fem månaderna 2021 nådde antalet illegala gränspassager mer än 47 100 vilket är 47 procent mer än det totala antalet för ett år sedan. 

Passagen över Medelhavet fortsätter vara dödlig, med 1 754 personer rapporterats döda eller saknade under 2020, jämfört med 2 095 personer 2019. Irreguljära anländande via den centrala Medelhavsrutten (till Italien och Malta) nästan tredubblades vilket gjorde den till den mest aktiva migrationsrutten till Europa. 

Totalt skedde 35 600 ankomster på det sättet under 2020, jämfört med cirka 11 500 under 2019. Majoriteten av människor anländer till den italienska ön Lampedusa.

Under tiden slog antalet anländande till Kanarieöarna rekord under 2020, särskilt på grund av en märkbar ökning under de sista fyra månaderna under året. Totalt upptäcktes mer än 22 600 illegala gränspassager vid den västafrikanska migrationsrutten, vilket är åtta gånger större än föregående år. 

Många nya anländande kommer från länder som drabbats av ekonomisk nedgång snarare än konflikter. Minskade globala transaktioner bidrar antagligen till denna trend. Fram tills dess att pandemin är under kontroll, och den ekonomiska återhämtningen kommit igång, kommer dåliga möjligheter till jobb och sjukvård att vara starka incitament för människor att ta sig till EU.

Vad anser européerna

Migration har varit en EU-prioritering i flera år. Mängder av åtgärder har vidtagits för att hantera migrationsströmmarna, och samtidigt förbättra asylsystemet. 

Även om en Eurobarometer-undersökning från juni 2019 visar att invandring var den femte största frågan att påverka hur de europeiska väljarna röstade i EU-valet i maj, har frågan förlorat i betydelse enligt en Parlemeter-undersökning över opinionen från 2020. Det anses vara den främsta källan till åsiktsskillnader mellan EU och nationella regeringer enligt nästan hälften av dem (47 procent) som svarade på undersökningen.  

Europeiska unionen har märkbart ökat sin finansiering för migration, asyl och integrationspolitik i kölvattnet av den stora mängden asylsökande under 2015. 22,7 miljarder euro (i 2018 års priser) avsätts till migration i EU:s långtidsbudget för åren 2021-2027 jämfört med 10 miljarder euro i budgeten för åren 2014-2020. 

Läs mer om hur EU hanterar migrationen.

Flyktingar i världen

Över hela världen har antalet människor som flyr undan förföljelse, konflikter och våld överstigit  80 miljoner. Det motsvarar nästan att varje man, kvinna och barn i Tyskland skulle tvinags från sina hem. Barn utgör cirka 42 procent av världens flyktingar.

De länder som mottagit det största antalet flyktingar är Turkiet, Colombia, Pakistan, Uganda och Tyskland. Bara 14 procent av världens flyktingar huseras i utvecklade länder.

Kolla in vår nyhetsgrafik ovan för den senaste statistiken från 2020 om asylansökningar i EU likväl som siffror från FN:s flyktingorgan UNHCR om antalet flyktingar i EU-länderna.