Klimatförändringar: Använda EU:s skogar för att kompensera utsläpp  

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Skogar absorberar koldioxid. I vår nyhetsgrafik kan du läsa mer om hur EU vill använda denna förmåga för att bekämpa klimatförändringarna och kompensera för koldioxid från markanvändning.

EU har initierat flera initiativ för att hjälpa till i kampen mot klimatförändringarna, eftersom skogarna spelar en central roll för att fånga in koldioxid från atmosfären som annars hade bidragit till den globala uppvärmningen. EU arbetar med planer för att varje medlemsstat ska kompensera för utsläpp som orsakas av avskogning.

Parlamentet och rådet nådde en överenskommelse i december 2017 som ledamöter därefter röstade igenom vid plenarsessionen i april 2018.Rådet måste fortfarande godkänna lagstiftningen också innan den kan träda ikraft.

Läs mer om varför skogar är så viktiga och vad Europaparlamentet föreslår för att kompensera för koldioxidutsläpp som orsakas av avskogning.

Skogar i EU

Det finns 182 miljoner hektar skog i EU. Totalt täcker skogarna 43 procent av EU:s yta. Hur stor andel av landytan som täcks av skog varierar dock avsevärt från en medlemsstat till en annan. Sju medlemsstater (Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Polen, Spanien och Sverige) står tillsammans för mer än 70 procent av EU:s totala skogsareal. 

Varför är skogarna så viktiga?

Skogar tillför mycket till ekosystemet: de bidrar till att skydda marken (mot erosion), utgör en del av vattnets cykel, skyddar biologisk mångfald genom att skapa en livsmiljö för ett stort antal arter och reglerar det lokala klimatet. Friska skogar är också avgörande för att bekämpa globala klimatförändringar, eftersom de fångar in koldioxid från atmosfären. Den nya lagstiftningen om landsektorn syftar till att dra nytta av denna möjlighet som en del av EU:s klimatpolitik. 


Skogar kan användas för att fånga upp koldioxidutsläpp, och minska växthusgaserna i atmosfären  

Vilken sektor påverkas av de nya reglerna?

Reglerna påverkar markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk, en sektor som ofta brukar förkortas LULUCF (land use, land use change and forestry). Den omfattar främst skogsmark och jordbruksmark samt mark vars bruk har förändrats till eller från ett av dessa användningsområden.

Sektorn släpper ut växthusgaser. De uppstår i och med markanvändningen (speciellt marker som görs om till åkermarker), avskogning och från jordbruksmarker. Men sektorn släpper inte enbart ut växthusgaser utan kan också minska koldioxid i atmosfären. EU:s skogar absorberar motsvarande 8,9 procent av EU:s totala utsläpp av växthusgaser varje år.

Vad vill Europaparlamentet?

Ledamöterna vill förebygga utsläpp som orsakas av avskogning och de vill också tvinga alla medlemsländer att kompensera för förändrad markanvändning som innebär utsläpp av koldioxid, genom att bättre sköta och utöka sina skogar.

Den föreslagna lagstiftningen inrättar en rättslig ram från år 2021 och framåt och ligger i linje med Parisavtalet.

Europaparlamentet vill att medlemsländerna blir skyldiga att kompensera för förändringar i markanvändningen genom förbättrat skogsskydd  

EU:s åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser

Förslaget för att hantera effekterna av förändrad markanvändning när det handlar om skogar är ett av tre förslag för att uppfylla EU:s åtaganden enligt Parisavtalet om klimatförändringarna. Det nuvarande utsläppsminskningsmålet är 40 procent till år 2030 (jämfört med 1990 års nivåer). Den 8 oktober 2020 krävde ledamöterna ett mer ambitiöst minskningsmål på 60 procent för att uppnå klimatneutralitet till år 2050.

De övriga två förslagen handlar om en revidering av EU:s system för handel med utsläppsrätter, som avser utsläpp från industrin, Ansvarsfördelningsförordningen, som gäller sektorer som inte omfattas av utsläppshandeln, exempelvis transport, jordbruk, byggnader och avfallshantering.

Europaparlamentet antog sin ståndpunkt om EU:s nya skogsstrategi den 8 oktober 2020. Parlamentet erkänner skogarnas och den skogsbaserade sektorns avgörande klimatfördelar och upprepar behovet av att främja miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet för skogar och skogsförvaltning på ett balanserat sätt.

EU arbetar också med ett förslag för att sätta nya begränsningar för bilars koldioxidutsläpp.

Artikeln publicerades ursprungligen den 13 september 2017 men har uppdaterats löpande.