Minska utsläpp av växthusgaser: EU:s mål och åtgärder 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Läs om vilka åtgärder EU vidtar för att möta målen för att minska växthusgasutsläppen inom olika sektorer för att förhindra klimatförändringarna.

Läs mer om EU:s åtgärder för att minska utsläppen ©AP Images/European Union-EP  

För att förhindra skadliga klimatförändringar har EU lovat att uppnå klimatneutralitet till år 2050. Målet och ett uppdaterat delmål för utsläppsminskningar till år 2030 kommer att bli rättsligt bindande om parlamentet och rådet når en överenskommelse om den Europeiska klimatlagen.

Klimatlagen är en del av den Europeiska gröna given, EU:s handlingsplan för att uppnå klimatneutralitet. Europaparlamentet som sedan länge har krävt ambitiösare klimatmål för EU, godkände sin ståndpunkt om den nya lagstiftningen den 7 oktober 2020. Ledamöterna krävde att utsläppsminskningsmålen fram till år 2030 höjs till 60 procent i förhållande till 1990 års nivåer, från det nuvarande målet på 40 procent. De kräver också att vart och ett av medlemsländerna ska uppnå klimatneutralitet till år 2050.

I vår nyhetsgrafiken kan du läsa mer om vilka framsteg EU tar emot att nå sina klimatmål.

För att nå sina klimatmål har EU lagt fram en ambitiös lagstiftning.

Ett utsläppshandelssystem för industrin

EU:s system för handel med utsläppsrätter (ETS – Emissions Tradings System) syftar till att minska industrins koldioxidutsläpp genom att att tvinga företag att inneha tillstånd för varje ton koldioxid de släpper ut. Företagen köper dem genom auktioner. Reglerna innehåller även incitament för att stimulera innovation i sektorn.

Det europeiska systemet med utsläppshandel är världens första omfattande koldioxidmarknad och är fortfarande den största. Den reglerar ungefär 40 procent av EU:s totala utsläpp av växthusgaser och omfattar ungefär 11 000 kraftverk och tillverkningsfabriker inom EU. Målet är att minska utsläppen med 43 procent jämfört med 2005.

Lär dig mer om hur EU:s system med utsläppsrätter fungerar och på vilket sätt den håller på att reformeras. 

Koldioxidpris på importerade varor

En gränsjusteringsmekanism för koldioxid ska skapa incitament för industrier i EU-länder och icke-EU-länder att minska sina utsläpp, genom att lägga på en avgift på importer av vissa varor om de kommer från mindre klimatambitiösa länder. Dess syfte är att minska koldioxidläckage – att EU-industrier flyttar sin produktion till länder med mindre strikta krav på utsläpp av växthusgaser. Ett förslag från EU-kommissionen kommer senare i år.

Upptäck vad prissättning på koldioxid innebär.

Att tackla utsläpp från andra sektorer

Nedskärningar av utsläppsmängderna krävs i sektorer såsom transport, jordbruk, byggnation och avfallshanteringar. Dessa sektorer står fortfarande för en majoritet av EU:s växthusgaser (omkring 60 procent av EU:s totala utsläpp). Utsläppen från dessa sektorer ska skäras ned med 30 procent till år 2030 jämfört med år 2005.

Det kommer att ske med överenskomna nationella utsläppsmål som räknas ut baserat på ländernas bruttonationalprodukt per capita. EU-länder med lägre inkomster kommer att få stöd.

Läs mer om medlemsländernas utsläppsmål och vilka stödinsatser som finns för fattigare EU-länder.

Skogsbruk i kampen mot klimatförändringar

EU:s skogar absorberar motsvarande 8,9 procent av EU:s totala växthusgasutsläpp varje år. EU vill använda den förmågan för att bekämpa klimatförändringarna.

Ny lagstiftning syftar till att förhindra utsläpp som orsakas av avskogning, och ska tvinga EU-länderna att kompensera förändringar av markanvändningen som leder till utsläpp av koldioxid, genom antingen bättre hantering eller genom att öka skogarna.

Kolla in vår nyhetsgrafik om hur EU vill använda skogar för att balansera koldioxidutsläpp.

Minskning av bilutsläpp

Bilar och minibussar står för 15 procent av EU:s koldioxidutsläpp. Parlamentet har antagit lagstiftning som stramar åt nivåerna på bilavgaser,  och kräver också åtgärder som ska underlätta övergången till att bruka el- och hybridbilar.

Lär dig mer om de nya koldioxidmålen för bilar här.