Minska utsläpp av växthusgaser: EU:s mål och åtgärder 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Läs om vilka åtgärder EU vidtar för att möta målen för att minska växthusgasutsläppen inom olika sektorer för att förhindra klimatförändringarna.

Läs mer om EU:s åtgärder för att minska utsläppen ©AP Images/European Union-EP  

För att motverka skadliga klimatförändringar har EU under Parisavtalet åtagit sig att skära ned på utsläppen av växthusgaser med åtminstone 40 procent (från nivåerna som var 1990) till år 2030, samt arbeta mot att uppnå klimatneutralitet till år 2050.

I november 2018 presenterade Europeiska kommissionen en långsiktig strategi för att EU ska nå en klimatneutral ekonomi till 2050, inklusive åtta möjliga vägar. Kammaren röstade den 14 mars 2019 om en resolution som redogör för deras rekommendationer. Ledamöter efterlyste att höja minskningsmålet för 2030-utsläppen och upprepade parlamentets ståndpunkt om att fördela åtminstone 35 procent av utgifterna på forskning (Horizon Europe) som stödjer klimatmål.

Ta del av nyhetsgrafiken för att se vilka framsteg EU tar emot att nå sina klimatmål.

För att nå sina klimatmål har EU lagt fram en ambitiös lagstiftning.

Ett utsläppshandelssystem för industrin
EU:s system för handel med utsläppsrätter (ETS – Emissions Tradings System) syftar till att minska industrins koldioxidutsläpp genom att att tvinga företag att inneha tillstånd för varje ton koldioxid de släpper ut. Företagen köper dem genom auktioner. Reglerna innehåller även incitament för att stimulera innovation i sektorn.

Det europeiska systemet med utsläppshandel är världens första omfattande koldioxidmarknad och är fortfarande den största. Den reglerar ungefär 45 procent av EU:s totala utsläpp av växthusgaser och omfattar ungefär 11 000 kraftverk och tillverkningsfabriker inom EU. Målet är att minska utsläppen med 43 procent jämfört med 2005.

Lär dig mer om hur EU:s system med utsläppsrätter fungerar och på vilket sätt den håller på att reformeras. 

Att tackla utsläpp från andra sektorer
Nedskärningar av utsläppsmängderna krävs i sektorer såsom transport, jordbruk, byggnation och avfallshanteringar. Dessa sektorer står för en majoritet av EU:s växthusgaser (omkring 60 procent av EU:s totala utsläpp 2014). Utsläppen från dessa sektorer ska skäras ned med 30 procent till år 2030 jämfört med år 2005.

Det kommer att ske med överenskomna nationella utsläppsmål som räknas ut baserat på ländernas bruttonationalprodukt per capita. EU-länder med lägre inkomster kommer att få stöd.

Läs mer om medlemsländernas utsläppsmål och vilka stödinsatser som finns för fattigare EU-länder.

Skogsbruk i kampen mot klimatförändringar
EU:s skogar absorberar motsvarande 10,9 procent av EU:s totala växthusgasutsläpp varje år. EU vill använda den förmågan för att bekämpa klimatförändringarna.

Ny lagstiftning syftar till att förhindra utsläpp som orsakas av avskogning, och ska tvinga EU-länderna att kompensera förändringar av markanvändningen som leder till utsläpp av koldioxid, genom antingen bättre hantering eller genom att öka skogarna.

Kolla in vår nyhetsgrafik om hur EU vill använda skogar för att balansera koldioxidutsläpp.

Minskning av bilutsläpp
Bilar och minibussar står för 15 procent av EU:s koldioxidutsläpp. Kammaren antog ny lagstiftning som ska strama åt nivåerna på bilavgaser och inför ett minskningsmål för koldioxidutsläpp på 37,5 procent för nya bilar och 31 procent för nya minibussar till år 2030. Den 18 april godkände ledamöter också ett förslag om att minska koldioxidutsläppen från nya lastbilar med 30 procent till år 2030 jämfört med 2019 års utsläppsnivåer. Parlamentarikerna vädjar också om åtgärder som ska underlätta övergången till att bruka el- och hybridbilar.

Lär dig mer om de nya koldioxidmålen för bilar här.