Dela den här sidan: 

Ta reda på nyckelfakta om ekologisk odling och livsmedel i Europa, och hur nya regler kommer att förbättra kvaliteten.

Vad är ekologiskt jordbruk?  

Nya EU-regler om ekologisk odling kommer att trygga livsmedelskvaliteten, skyddet av miljön och djurskydd längs hela försörjningskedjan.

Fler och fler EU-konsumenter köper produkter som produceras med naturliga ämnen och processer. Ekologiska livsmedel är inte längre en nischmarknad även om de fortfarande bara utgör en ganska liten andel av den totala jordbruksproduktionen inom EU. Men vad innebär egentligen ”ekologisk”?

Ekologisk produktion innebär ett hållbart jordbrukssystem som respekterar miljö och djurskydd. Det omfattar alla delar av livsmedelskedjan (råvarutillgång, bearbetning, förvaring, transport, distribution och återförsäljning)

Den ekologiska livsmedelsmarknaden  

EU-regler för produktion

EU:s förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter ska garantera att samma höga kvalitetsstandarder ska gälla i hela EU. Reglerna refererar till metoder för jord- och vattenbruk, livsmedelsbearbetning och märkning, certifiering för lantbrukare samt import av ekologiska produkter från länder utanför EU.

Ekologiska bönder i EU använder energi och naturresurser på ett ansvarsfullt sätt, främjar djurhälsa och bidrar till att bibehålla biologisk mångfald, ekologisk balans samt kvalitet i vatten och jordar.

Metoder för ekologisk odling inom EU inbegriper:

 • Rotation av grödor för att effektivt använda resurser
 • Förbud mot att använda kemiska bekämpningsmedel och syntetiska gödningsmedel
 • Väldigt begränsad användning av antibiotika på boskap
 • Förbud mot genetiskt modifierade organismer (GMO)
 • Användning av resurser på plats för naturliga gödningsmedel och foder till boskap
 • Uppfödning av boskap i fri och öppen miljö, och användning av organiskt foder
 • Anpassade djurhållningsmetoder

 

Ekologiskt jordbruk i EU  

EU:s ekologiska märkning och logotyp

EU:s ekologiska logotyp på livsmedel garanterar att EU:s regler om ekologisk produktion följts. Det är obligatoriskt för förpaketerad mat. När det gäller behandlade livsmedel, betyder det att åtminstone 95 procent av jordbruksingredienserna är ekologiska. Livsmedelskedjor och andra försäljare får bara märka produkterna med termen ”ekologisk” om de uppfyller bestämmelserna.

EU:s ekologiska marknad och jordbruksmarker

EU:s marknad för ekologiska produkter har konstant expanderat och är nu värd runt 30,7 miljarder euro om året. Även om EU:s ekologiska jordbruksmark har ökat under åren, representerar den bara runt 7 procent av den totala jordbruksmarken. Skillnaden mellan efterfrågan och produktion täcks av växande importer.

Huvuddragen i de nya reglerna

En revision av förordningen om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter har visat sig nödvändig för att spegla de stora förändringar som branschen genomgått.

 • Striktare kontroller: Alla aktörer i livsmedelsförsörjningskedjan (jordbrukare, uppfödare, producenter, handlare och importörer) kontrolleras, på plats, åtminstone en gång om året (eller vartannat år om inga överträdelser förekommit under de senaste tre åren).
 • Rättvis konkurrens: Producenter i länder utanför EU som vill sälja sina produkter i EU, måste följa samma regler som EU-producenter (konformitetsprincip). Nuvarande regler, enligt vilka icke-EU-länder måste följa liknande standarder (likvärdighetsprincip) kommer att fasas ut.
 • Kontaminering med bekämpningsmedel: Bönder måste vidta försiktighetsåtgärder för att undvika “oavsiktlig” kontaminering med icke-auktoriserade bekämpningsmedel eller gödningsmedel; en produkt förlorar sin ekologiska status om kontamineringen beror på bedrägligt eller ovaksamt beteende. Medlemsländer som har trösklar för icke-auktoriserade kan fortsätta tillämpa dem, men de måste tillåta andra ekologiska livsmedel från andra EU-länder på sina marknader (Icke-kontamineringsreglerna kommer att utvärderas av kommissionen före år 2025).
 • Tillgång till ekologiska fröer och djur: En databas om tillgången på olika organiska fröer för odling, men även djur, kommer att inrättas i varje medlemsland.
 • Blandade gårdar: Bönder kan producera både konventionella och ekologiska produkter, men de måste då tydligt separera sitt jordbruk.
 • Certifiering för mindre jordbrukare förenklas.
 • Nya produkter, såsom salt, kork och eteriska oljor omfattas, och andra kan läggas till så småningom.

Nästa steg

Ledamöter röstade om reglerna den 19 april. Den sedan tidigare överenskomna texten måste formellt godkännas av rådet innan den kan träda ikraft. Den ska börja gälla den 1 januari 2021. Parlamentets föredragande är tyska ledamoten Martin Häusling (Gröna/EFA).