EU:s väg mot sina klimatmål (nyhetsgrafik) 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

EU har fastställt ambitiösa mål för att minska sina utsläpp av växthusgaser till år 2020. Kolla in vår nyhetsgrafik över utvecklingen.

Att bekämpa klimatförändringarna är en prioritering för EU. Unionen har åtagit sig att uppfylla ett antal mätbara mål och har vidtagit flera åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Vilka framsteg har redan gjorts?

Hur väl uppnår EU sina åtaganden?  

Klimatmålen till år 2020


EU:s mål inför år 2020 har fastställts i energi- och klimatpaketet som godkändes 2008 av EU:s ledare. Ett av dess mål är att minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent jämfört med nivåerna 1990.

År 2018 hade mängden utsläpp av växthusgaser i EU minskat 23,2 procent jämfört med 1990 års nivåer. Detta innebär att EU är på god väg att nå sitt mål för 2020. Men enligt medlemsstaternas senaste prognoser, baserade på befintliga åtgärder, skulle utsläppsminskningen endast uppgå till cirka 30 procent fram till 2030. EU:s utsläppsmål för 2030, fastställt 2008, är en minskning med 40 procent jämfört med 1990 års nivåer och parlamentet pressar för att sätta ett ännu mer ambitiöst mål på 55 procent.


I november 2019 utlyste parlamentet en klimatnödsituation och bad kommissionen att integrera alla sina förslag i linje med ett mål på 1,5 grader för att begränsa den globala uppvärmningen och se till att utsläppen av växthusgaser minskas avsevärt.

Som svar presenterade den nya kommissionen den europeiska gröna given, en färdplan för Europa för att bli en klimatneutral kontinent till år 2050.

Framsteg inom energi- och transportsektorerna

För att uppnå målet ovan vidtar EU åtgärder inom en rad olika områden.

Ett av dem är EU:s system för handel med utsläppsrätter, vilka inbegriper växthusgasutsläpp från storskalig verksamhet inom erngi- och industrisektorerna, såväl som från flygsektorn, vilka står för ungefär 40 procent av utsläppen av växthusgaser inom EU.

Mellan 2005 och 2018 minskade utsläppen från kraftverk och fabriker som omfattas av utsläppshandelssystemet med 29 procent. Det är avsevärt mer än den 23-procentiga minskning som fastställs i 2020-målet.


Status för nationella mål

För att minska utsläppen från andra sektorer, såsom bostäder, jordbruk, avfall och transporter (ej flygtrafik), fastställde EU-länderna nationella mål för utsläppsminskningar enligt ansvarsfördelningsbeslutet. Utsläppen från de sektorer som omfattades av de nationella målen var 11 procent lägre 2018 jämfört med år 2005, vilket översteg 2020-målets 10-procentiga minskning.

Vilka är de nationella målen