Vägavgifter i EU: ett mer rättvist och miljövänligt system 

 
 

Dela den här sidan: 

Grafik: Vägavgifter i EU  

Nya regler om vägavgifter kommer att säkerställa mer rättvisa kostnader inom EU och minska koldioxidutsläppen från fordon.

Den 25 oktober röstade parlamentarikerna igenom nya vägavgiftsregler i Europeiska Unionen för att garantera likabehandling av de som nyttjar vägarna och för att hjälpa medlemsstaterna att nå minskningsmålen på koldioxidutsläpp inom transportsektorn.

Den franska S&D-ledamoten Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy ledde ärendets gång i Europaparlamentet.

Med den nya förordningen kommer alla lätta och tunga fordon inom EU att behöva betala beroende på deras faktiska vägtrafikerande och de föroreningar som de genererar. Mot bakgrund av detta kommer EU-länder som använder tidsbaserade avgiftssystem (s.k. vinjetter) att byta till avståndsbaserade avgifter (tullar). Från 2023 för lastbilar och bussar och från slutet av 2027 för skåpbilar och minibussar.

Avgifterna kommer att gälla enbart för de 136 706 kilometer vägar och motorvägar som utgör det transeuropeiska transportnätet i EU och endast där vägavgifter redan tillämpas. Medlemsstaterna kommer fortfarande vara fria att inte ta ut tullavgifter.

Fler miljövänliga fordon

EU-länder där tullar tas ut kommer att behöva införa andra vägavgiftsnivåer för samtliga fordon, inklusive passagerarbilar, beroende på volymen av koldioxidutsläpp. Kostnaderna för nollutsläppsfordon kommer att vara 50 procent under den lägsta avgiften, för att uppmuntra användandet av fordon som är mindre skadliga för klimatet.

Europaparlamentarikerna föreslår också ett införande av extra trafikstockningsavgifter (eller behållandet av dem där de redan finns). Medlemsstaterna kan hursomhelst bestämma om att exkludera bussar från dessa avgifter för att stärka kollektivtrafiken.

Rättvis behandling av vägtrafikanter

Dagens EU-regler om vägavgifter gäller endast lastbilar över 12 ton och inkluderar inte bussar och skåpbilar. Ledamöter stödjer idén om att införa vägavgifter för alla fordon som transporterar varor eller passagerare från och med 2020, för att garantera en rättvis behandling av transportföretag och förare.

Länder skulle tillåtas att ge rabatt och avdrag för frekventa trafikanvändare av bilar, minibussar och skåpbilar, för att öka rörligheten från utkanterna av städer och avlägsna områden.

De nya reglerna kommer också att innebära prisbegränsningar för de korttidsvinjetter som vissa EU-länder belägger personbilsförare. Europaparlamentarikerna vill att vinjetter skall finnas även för kortare perioder, såsom endags- och veckovinjetter, i de länder där systemet används.

Därför betalar vi vägavgifter 
  • För att betala för eller bidra till byggandet av nya vägar och underhållet av befintlig infrastruktur. 
  • För att minska trafikstockning, till exempel genom att ta ut högre avgifter vid tider och platser där det förekommer rusningstrafik. 
  • För att minska på miljömässiga föroreningar och buller, exempelvis genom att införa billigare avgifter på miljövänligare fordon. 
Tull vid motorvägen. ©AP Images/European Union-EP  

Nästa steg

Så fort rådet röstar om sitt ställningstagande kan parlamentarikerna inleda förhandlingar med medlemsstaterna.

Vad är skillnaden mellan tull och vinjett? 
  • Tullar är avstånds- eller områdesbaserade vägavgifter, vanligtvis där betalning sker vid fysiska vägspärrar och tullar. De kan variera lite beroende på fordonstyp eller tidpunkt på dagen och kan vara elektroniska. 
  • Vinjetter är tidsbaserade avgifter. Vägtrafikanten måste köpa ett klistermärke eller ett dokument som placeras i bilens framruta, som ger tillstånd att använda sig av vägsystemet under en begränsad period.