Nya regler ska främja återanvändning av vatten för jordbruk 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Vattenbrist är ett allt större problem i Europa. Europaparlamentarikerna vill bevara EU:s färskvattenkällor genom att uppmuntra återanvändning av vatten för användning inom jordbruk.

Befolkningsökningen, urbaniseringen och turismen har bidragit till bristen på vatten och den torka som allt oftare drabbar många delar av Europa, speciellt kring Medelhavsregionen. Trycket på vattentillgångarna är högt och situationen förväntas bli värre på grund av klimatförändringarna. Enligt en uppskattning kan hälften av Europas avrinningsområden lida brist på vatten år 2030.

För att säkerställa Europas tillgångar på färskvatten de kommande åren godkände Europaparlamentet nya regler 13 maj för återanvändning av avloppsvatten.

De nya reglerna är avsedda att främja användningen av behandlat avloppsvatten för konstbevattning, vilket motsvarar ungefär hälften av det vatten som används årligen inom EU. En ökning av återanvänt vatten inom jordbruket skulle kunna minska trycket på vatten med fem procent per år.

För att kunna garantera säkra grödor innebär de nya reglerna ett införande av minimikrav på vattenkvalitén, ställer krav på fler kontroller och ålägger reningsverk för avloppsvatten att utarbeta planer för riskhantering. Medlemsstaters myndigheter skulle utfärda tillstånd för reningsverk och kontrollera att reglerna uppfylls.

Enhetliga regler på EU-nivå skulle skydda spelutrymmet för de som driver regenereringsverk och bönder, samt förekomma hinder för den fria rörligheten av jordbruksprodukter.