Koldioxidutsläpp från bilar i siffror (nyhetsgrafik) 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Har du någonsin undrat hur mycket koldioxid som bilar släpper ut? Är verkligen elbilar mer miljövänliga? Kolla in vår grafik, och lär dig mer.

Enligt en rapport från Europeiska miljöbyrån stod transporterna för ungefär en fjärdedel av EU:s totala koldioxidutsläpp under 2019, varav 71,7 procent kom från vägtransporter.

EU:s mål är att minska utsläppen av växthusgaser från transporter med 90 procent till 2050 jämfört med 1990. Detta är en del av den europeiska gröna given som syftar till att minska koldioxidutsläppen och uppnå klimatneutralitet till 2050.

Utsläpp från bilar  

Utsläppen från transporter ökar

Transportsektorn är den enda sektor där utsläppen av växthusgaser har ökat under de senaste tre decennierna. Mellan 1990 och 2019 ökade utsläppen med 33,5 procent.

Att avsevärt minska koldioxidutsläppen från transportsektorn kommer inte att bli enkelt då minskningstakten för utsläppen har avtagit. Enligt nuvarande prognoser kommer transportutsläppen endast att minska med 22 procent fram till 2050, vilket är långt ifrån de nuvarande målen.

Utsläpp från transporter i EU  

Bilar är stora utsläppare

Vägtransporter står för ungefär en femtedel av EU:s utsläpp.

CO2-utsläppen från persontransporter varierar kraftigt beroende på transportsätt. Personbilar är en stor förorenare och står för 61 procent av de totala koldioxidutsläppen från EU:s vägtransporter.
År 2018 var den genomsnittliga beläggningsgraden endast 1,6 personer per bil i Europa. Att öka den genom samåkning eller att främja övergången till utökad kollektivtrafik, cykling och gång kan bidra till att minska utsläppen.


Är elbilar renare?

Det finns två sätt att minska koldioxidutsläppen från bilar: genom att göra fordonen effektivare eller genom att ändra det bränsle som används. Under 2019 använde majoriteten av bilarna för vägtransporter i Europa diesel (67 procent), följt av bensin (25 procent).

Elbilar ökar dock i popularitet och stod för 11 procent av alla nyregistrerade personbilar år 2020.

Försäljningen av elfordon - batterielektriska fordon och laddhybridfordon - har ökat kraftigt sedan 2017. Sedan 2020, när de nuvarande koldioxidmålen började gälla, har försäljningen tredubblats.

Elektriska skåpbilar stod för 2,3 procent av marknadsandelen för nyregistrerade skåpbilar 2020.

Frågan om hur mycket koldioxid en bil faktiskt släpper ut, måste inte bara inbegripa utsläppen vid körning, utan även utsläppen i samband med produktion och skrotning.

Produktionen och skrotningen av en elbil är mindre miljövänlig än en bil med förbränningsmotor, och mängden utsläpp orsakade av elbilar beror på hur elektriciteten produceras.

Trots det, om man räknar på den genomsnittliga energimixen i Europa, visar sig elbilar redan vara renare än bensindrivna bilar. Då andelen el från förnybara källor beräknas öka i framtiden borde elbilarna bli än mindre farliga för miljön, inte minst givet EU:s planer på att göra batterier mer hållbara.

Utsläpp från nya personbilar över tid  

Trots att utvecklingen av koldioxidutsläpp från nya bilar går att rätt håll, avtar ansträngningarna för att förbättra bränsleeffektiviteten hos dem.


EU:s mål för att minska utsläppen från vägtransporter

EU inför nya mål för koldioxidutsläpp som syftar till att minska skadliga utsläpp från nya personbilar och lätta skåpbilar.

I juli 2021 föreslog kommissionen att gränsen för utsläpp från personbilar och skåpbilar ska sänkas med ytterligare 15 procent från 2025, följt av en minskning med 55 procent för personbilar och 50 procent för skåpbilar till 2030. År 2035 ska utsläppen vara noll.

Den 8 juni godkände Europaparlamentet sin förhandlingsposition och gav både stöd till kommissionens mål om nollutsläpp år 2035 och reviderade utsläppsmål till år 2030 för bilar och skåpbilar. Parlamentet kan nu inleda samtal med EU-länderna.Andra EU-åtgärder för att minska transportutsläppen

För att minska utsläppen från vägtransporter har EU för avsikt att komplettera de föreslagna koldioxidmålen för personbilar och skåpbilar med:

  • ett nytt system för handel med utsläppsrätter (ETS) för vägtransporter och byggnader,
  • ökad andel förnybara transportbränslen,
  • avskaffande av skatteförmåner för fossila bränslen,
  • en översyn av lagstiftningen om infrastruktur för alternativa bränslen för att öka dess kapacitet.

Läs mer om förnybar vätgas, ett rent bränsle som ledamöterna granskar.


Förutom att sätta upp mål för bilarnas utsläpp ser ledamöterna över åtgärder för flygplan och fartyg. Ledamöter vill bland annat inkludera sjötransporter i systemet för handel med utsläppsrätter, se över systemet för luftfart och föreslå mer hållbara bränslen för flygplan och fartyg. Även om utsläppen från flyg och sjöfart bara står för 8 procent av EU:s totala utsläpp, växer de.  

Kolla in vår nyhetsgrafik om EU:s väg mot att nå sina klimatmål för 2020.