Parlamentets kamp för jämställdhet i EU 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Så jobbar Europaparlamentet för att skydda kvinnors rättigheter på arbetsmarknaden. Foto: Brooke Cagle on Unsplash  

Så jobbar EU och Europaparlamentet för att skydda kvinnors rättigheter och för att förbättra jämställdheten på arbetsplatser, i politiken och andra områden.

Sedan starten har Europeiska unionen sina genom sina politiska medel och åtgärder jobbat för att främja jämställdhet och sociala rättigheter i Europa.

EU har drivit igenom lagstiftning, utfärdat rekommendationer och tillhandahåller medel för att stödja medlemsstaternas åtgärder. Europaparlamentet antar regelbundet egna initiativrapporter i jämställdhetsfrågor och kräver hårdare ansträngningar för att öka jämställdheten.

Europaparlamentet har alltid varit väldigt aktiva i arbetet med att uppnå jämställdhet mellan män och kvinnor och har bland annat ett permanent utskott som jobbar med kvinnors rättigheter och jämställdhet. Varje år i samband med Internationella kvinnodagen 8 mars uppmärksammar också parlamentet dessa frågor genom olika evenemang.

I december 2020 efterlyste ledamöterna ett nytt rådsformat där ministrar och statssekreterare ansvariga för jämställdhet möts. Ledamöterna hoppas att en sådan ny rådskonstellation skulle kunna driva på viktiga jämställdhetsinitiativ, såsom ratificeringen av Istanbulkonventionen om att bekämpa våld mot kvinnor.

Parlamentet godkände i februari 2021 en resolution för att bedöma hur utvecklingen av kvinnors rättigheter sett ut under de senaste 25 åren och vilka utmaningar som återstår. Ledamöterna uttryckte sina farhågor kring bakslagen för jämställdheten i vissa medlemsländer och risken att frågan hamnar än mer i skymundan på medlemsländernas agenda. Parlamentet uppmanade också kommissionen att säkerställa att kvinnors rättigheter beaktas i alla dess förslag, att ta fram konkreta planer för att minska kvinnors fattigdomsnivåer och att intensifiera insatserna för att överbrygga lönegapet mellan könen.

Se mer i vår tidsaxel över EU:s kamp för kvinnors rättigheter.

Jämställdhet på jobbet

2019 godkände EU nya regler för arbete och familjeliv som ska underlätta för föräldrar och vårdare att kombinera arbetsliv och familjeliv – och ge incitament för fler pappor att stanna hemma med barnet, samtidigt som det skulle innebära att kvinnors sysselsättningsgrad ökar.

EU-lagstiftning för jämställdhet på arbetsplatsen 
  • Regler för anställningar (lika lön, arbetsförhållanden och trakasserier) 
  • Regler för egenföretagare 
  • Rätt till föräldraledighet 

Parlamentet kräver också konkreta åtgärder för att minska lönegapet mellan män och kvinnor, skillnaden mellan vad kvinnor och män tjänar för samma arbete – vilket i EU 2019 var i genomsnitt 14,1 procents skillnad. Det finns också ett pensionsgap,skillnaden i vad män och kvinnor får ut i pension, vilken uppgick till 29,5 procent 2018. Parlamentet kräver också åtgärder för att hantera kvinnlig fattigdom, då kvinnor är mer utsatta än män och riskerar i högre grad att hamna i fattigdom.

Kvinnor är också underrepresenterade inom Europas digitala sektor och söker sig i längre utsträckning till utbildningar på området. I en resolution som de antog 2018 uppmanade parlamentsledamöterna EU-länderna att vidta åtgärder för att kvinnor ska integreras i sektorer inom informations- och kommunikationsteknik. Utbildning på områden inom vetenskap, teknik och matematik ska också främjas.

Läs mer om definitionen och orsakerna till lönegapet mellan könen.

I en resolution som parlamentet godkände i februari 2021 krävde ledamöterna framsteg inom de föreslagna reglerna som ska säkerställa att åtminstone 40 procent av icke-verkställande ledamöter i bolagsstyrelser är kvinnor. Kommissionen presenterade förslaget 2012 men medlemsländerna i rådet har inte lyckats nå en slutlig överenskommelse.

Varje medlemsstat ska se till att principen om lika lön för manliga och kvinnliga arbetare för lika arbete eller arbete med lika värde tillämpas

Artikel 157 – fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

Förhindra våld mot kvinnor

EU bekämpar våld mot kvinnor på flera sätt och parlamentet har återkommande krävt en starkare EU-strategi som ska förstärka politiken på området. Parlamentet vill också att EU tillträder Europarådets Istanbulkonvention och att alla medlemsländer antar den.

Parlamentet har också riktat uppmärksamhet mot behovet av att bekämpa specifika former av våld – som sexuella trakasserier, människohandel, tvingad prostitution, kvinnlig könsstympning, stalking och våld på nätet.

2014 delade Europaparlamentet ut Sacharovpriset för tankefrihet till den kongolesiska gynekologen Denis Mukwege för att han ägnat sitt liv åt att hjälpa offer för gruppvåldtäkter och brutala våldtäkter i Kongo. Samt för arbetet med att kämpa för kvinnors värdighet, rättigheter och fred.

I februari uppmanade ledamöterna kommissionen att lägga fram ett förslag till EU-direktiv som som ska förebygga och bekämpa alla former av könsbaserat våld. Inom EU har 33 procent av kvinnor upplevt fysiskt eller sexuellt våld, och 55 procent av kvinnor har utsatts för sexuella trakasserier. 

Från migrationspolitik till EU-handel

Parlamentet har upprepade gånger uppmanat EU-kommissionen att öka överensstämmelsen mellan jämställhetspolitiken och den övriga politiken – på områden som handel, utveckling, jordbruk, sysselsättning och migration.

I en resolution som antogs 2018 krävdes en uppsättning av EU-omfattande jämställdhetsriktlinjer som en del av bredare reformer av migrations- och asylpolitiken.

I ett betänkande som ledamöterna godkände 2018 efterlyste de att kvinnors roll beaktas i åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna, samt att stärka kvinnor och skydda de mest sårbara.

Alla handelsavtal inom EU måste också innehålla bindande och verkställbara bestämmelser för att säkerställa respekten för mänskliga rättigheter, inklusive jämställdhet, enligt en resolution som antogs 2018.

Kvinnor i politiken

Parlamentet har återkommande belyst vikten av jämlikhet i politik och främjat kvinnors deltagande i beslutsprocesser på alla nivåer.

I ett betänkande från januari 2016 uppmanade parlamentet de europeiska partierna att se till att både män och kvinnor läggs fram som kandidater till positionerna i Europaparlamentet för den kommande mandatperioden. I det nya parlamentet som officiellt började sitt arbete i juli 2019 är fler kvinnor än någonsin ledamöter, nu utgär de 41 procent av ledamöterna jämfört med 36,5 procent i slutet på föreegående mandatperiod.

Se mer i vår grafik om kvinnor i Europaparlamentet

Jämställdhet och coronapandemin

Europaparlamentet är oroat för att coronakrisen intensifierar existerande avsaknad av jämställdhet. Pandemin kan påverka på lång sikt eftersom det kan potentiellt tvinga ytterligare 47 miljoner kvinnor och flickor under fattigdomsgränsen globalt. Dessutom befinner sig kvinnor i frontlinjen i kampen mot covid-19 – av 49 miljoner anställda inom sjukvårdssektorn i EU är 76 procent kvinnor. Pandemin har också slagit mot sektorer inom ekonomin där mer kvinnor traditionellt är sysselsatta exempelvis inom omsorgs- och hushållsyrken.

 

Läs mer om hur covid-19 drabbat kvinnor.

Läs mer om hur EU arbetar med sociala frågor