Coronaviruset: EU-länder får hjälp från solidaritetsfonden 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Europaparlamentet mobiliserar ytterligare medel för att hjälpa EU-länderna som drabbats hårdast av coronapandemin.

Ytterligare medel ska hjälpa särskilt drabbade länder ©Halfpoint/Adobe Stock  

Under ett särskilt plenarsammanträdetden 26 mars godkände ledamöterna ett förslag från EU-kommissionen som låter medlemsländerna begära ekonomiskt stöd från EU:s solidaritetsfond i kampen mot Covid-19. Förslaget var en del av den uppsättning EU-åtgärder som tagits fram för att mobilisera alla befintliga budgetresurser, för att hjälpa EU-länderna att hantera pandemin.

Kommissionen föreslog att solidaritetsfonden breddas, för att även täcka stora folkhälsokriser. Tidigare har endast kriser som orsakats av naturkatastrofer täckts.

De hårdast drabbade medlemsländerna får tillgång till ekonomiskt stöd på upp till 800 miljoner euro 2020. Stöden kommer att beslutas från fall till fall.

- Att tillåta att Europeiska socialfonden används för att hantera Covid19 är väldigt vettigt, med tanke på den extremt allvarliga mänskliga, hälsomässiga och ekonomiska påverkan på alla Europas regioner. Annars skulle fonden för alltid misskrediteras. Avsikten med förordningar är att de anpassas för att svara på nödsituationer och en ny verklighet. Det är detta vi gör så att solidariteten inom EU får ett uttryck, sade ordföranden för utskottet för regional utveckling Younous Omarjee (GUE/NGL, Frankrike).

EU:s solidaritetsfond

EU:s solidaritetsfond skapades efter de allvarliga översvämningarna i Centraleuropa 2002, och det huvudsakliga syftet är att ge ekonomiskt stöd till EU-länder som hanterar naturkatastrofer. Enligt nuvarande regler kunde länder bara få stöd från fonden för återhämtningsarbetet efter katastrofer som översvämningar, skogsbränder, jordbävningar, stormar och torka. Nödsituationer när det kommer till folkhälsa, som Covid-19, täcktes därför inte.

Enligt de nya reglerna är offentliga nöd- och återhämtningsinsatser – som att återställa infrastrukturen, städning av områden och tillhandahållande av tillfälliga boenden för människor – fortfarande berättigade till finansiering.

Men med det nya regelverket utvidgas det till att även omfatta bistånd till befolkningen vid hälsokriser, för att täcka åtgärder som genomförs för att inte infektionssjukdomar sprids ytterligare.