10 saker EU gör för att bekämpa coronaviruset 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Ta reda på vad EU-institutionerna gör för att mildra effekterna av coronavirusets utbrott, för att skydda medborgarna och ekonomin  och för att främja solidaritet.

I vår tidslinje över EU:s insatser mot coronaviruset kan du få en överblick område för område.


De europeiska institutionerna bekämpar spridningen av coronaviruset och bidrar med hjälp till medlemsländer som behöver material och stöd. I det längre perspektivet jobbar EU för att mildra de sociala och ekonomiska effekter som viruset för med sig. Här är tio saker som EU gör för att bekämpa covid-19.


1. Saktar ned spridningen av viruset

För att begränsa överföringen av viruset i Europa, och övriga världen, har EU stängt sina yttre gränser för ej nödvändiga resor. Samtidigt säkerställs att viktiga varor fortsätter att kunna transporteras genom EU, genom införandet av "gröna filer". Ytterligare resurser planeras för att stärka EU:s smittskyddsmyndighet, som ger snabba riskbedömningar och epidemiologiska uppdateringar av utbrottet.


2. Tillhandahåller medicinsk utrustning

EU-länderna har snabb tillgång till RescEU:s första lager av medicinsk utrustning, som ventilatorer och skyddsmasker, genom EU:s civilskyddsmekanism. EU har dessutom gjort det möjligt för medlemsländerna att gemensamt köpa in utrustning och läkemedel, och mobiliserar 3,08 miljarder euro i EU-stöd för mer tester och i hjälp till sjukvårdspersonal att vårda patienter. EU har också arrangerat en insamling online med syfte att inledningsvis samla in 7,5 miljarder euro eller vaccin, medicin eller analysverktyg för att bekämpa coronaviruset globalt. 


3. Främjar forskning

EU:s forskningsprogram Horizon 2020 finansierar 18 forskningsprojekt och 151 team i hela Europa för att snabbt kunna hitta ett vaccin mot covid-19. Målet är att förbättra diagnostiken, beredskapen, den kliniska hanteringen och behandlingen.

4. Stimulera Europeisk solidaritet

Europaparlamentet har stöttat nya regler som låter medlemsländer begära finansiellt stöd från EU:s solidaritetsfond för att täcka hälsokriser. Genom det nyligen breddade syftet med fonden kommer upp till 800 miljoner euro att göras tillgängliga för medlemsstaterna i år för bekämpning av coronapandemin.

5. Säkerställer EU:s återhämtning

För att hjälpa EU att återhämta sig från de ekonomiska och sociala effekterna från pandemin kommer EU-kommissionen att lägga fram ett nytt förslag med ett stimulanspaket i den nya långtidsbudgeten (2021-2017). Ledamöterna har krävt ett "massivt" återhämtnings- och återuppbyggnadspaket, som ska finansieras med en ökad långtidsbudget, existerande EU-fonder och finansiella instrument, samt genom "återhämtningsobligationer". Dessutom presenterade EU-kommissionen sin färdplan för när nedstängningarna hävs, för en effektiv och samordnad exit-strategi med storskalig testning och skyddsutrustning för medborgarna.

Kolla in vår tidslinje över EU:s åtgärder i kampen mot coronaviruset


6. Ekonomiskt stöd

EU bidrar med 540 miljarder euro i ett stödpaket för att tackla krisen och hjälpa arbetstagare, företag och medlemsländer. Dessutom tillhandahåller Europeiska centralbanken 750 miljarder euro för att avlasta statsskulder under krisen, 120 miljarder euro i kvantitativ lättnad och 20 miljarder euro i skuldköp. Dessutom röstade europaparlamentet för att göra 37 miljarder euro från befintliga strukturfonder tillgängliga, för att hjälpa EU-länderna att hantera coronakrisen och stödja sjukvård, företag och arbetare.


7. Skydda jobb

För att säkerställa att anställda kan behålla sina jobb när företag stänger verksamheten på grund av coronakrisen har EU-kommissionen föreslagit konceptet med statligt stöd för korttidsarbete (SURE). Europeiska kommissionen har också frigjort 1 miljard euro från den Europeiska fonden för strategiska investeringar , som kommer att göra det möjligt för Europeiska investeringsfonden att utfärda garantier som ger banker och andra långivare incitament att erbjuda upp till 8 miljarder euro i likviditet för att stödja cirka 100 000 europeiska företag.

8. Hjälper EU-medborgare hem

Tiotusentals européersom var strandsatta rund om i världen vid virusets utbrott har kunnat återvända hem tack vare EU:s civilskyddsmekanism.


9. Hjälpa utvecklingsländer att bekämpa pandemin

Kommissionen har tillgängliggjort 20 miljarder euro för att hjälpa länder utanför EU att bekämpa krisen. Det är en del av ett EU-paket för ett samordnat globalt svar för att bekämpa spridningen av covid-19.

10. Trygga korrekt information

Spridningen av desinformation om coronaviruset utsätter människor för en hälsorisk. Ledamöter har krävt en europeisk informationskälla som ska garantera att alla medborgare har tillgång till korrekt och verifierad information på sitt språk och har uppmanat sociala medieföretag att ta itu med desinformation och spridning av hatbudskap.