Hur den biologiska mångfalden ska bevaras – EU:s politik 

 
 

Dela den här sidan: 

Iberiskt lodjur som hotats av utrotning.  

En miljon arter hotas av utrotning globalt. Ta reda på vad EU gör för att bevara den biologiska mångfalden.

För att bevara utrotningshotade arter vill EU förbättra och bevara den biologiska mångfalden på kontinenten.

I januari 2020 efterlyste parlamentet en ambitiös EU-strategi för biologisk mångfald 2030 för att hantera de viktigaste orsakerna bakom förlust av biologisk mångfald och för att fastställa rättsligt bindande mål, inklusive bevarande av minst 30 procent av naturområdena samt att tio procent av EU:s nästa långtidsbudget ska vara avsatt för biologisk mångfald.

Som svar – och som en del av den gröna given – presenterade EU-kommissionen den nya strategin för biologisk mångfald 2030 i maj 2020.

Pascal Canfin, ordförande för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, välkomnade åtagandet att minska användningen av bekämpningsmedel med 50 procent och att 25 procent av alla jordbruksprodukter ska vara organiska år 2030 – samt bevarandemålet på 30 procent, men sa att strategierna måste omvandlas till EU-lagstiftning och genomföras.


Läs mer om varför biologisk mångfald är viktigt


Vad har EU gjort för att skydda den biologiska mångfalden i Europa?


EU:s ansträngningar för att förbättra den biologiska mångfalden pågår genom 2020-strategin för biologisk mångfald som infördes 2010.

2020-strategin för biologisk mångfald

  • Fågeldirektivet syftar till att skydda alla 500 vilda fågelarter som naturligt förekommer i EU.
  • Habitatdirektivet säkerställer bevarande av ett brett utbud av sällsynta, hotade eller endemiska djur- och växtarter, inklusive cirka 200 sällsynta och karakteristiska naturtyper.
  • Natura 2000 är världens största nätverk av skyddade områden med kärnuppfödnings- och viloplatser för sällsynta och hotade arter och sällsynta naturtyptyper.
  • EU: s pollinatorsinitiativ syftar till att hantera nedgången av pollinerare i EU och bidra till globala bevarandeinsatser, med fokus på att förbättra kunskapen om nedgången, ta itu med orsakerna och öka medvetenheten.

Dessutom räddade EU:s Life-program till exempel det iberiska lodjuret och den bulgariska mindre tornfalken från att nästan utrotas.

Läs mer om hotade arter i Europa.

Framsteg, men måste snabbas på

Den slutliga utvärderingen av 2020-strategin har ännu inte avslutats, men enligt halvtidsutvärderingen, som godkänts av parlamentet, gjorde målen för att skydda arter och livsmiljöer, upprätthålla och återställa ekosystem och göra havet hälsosammare framsteg, men måste påskyndas.

Målet att bekämpa invasionen av främmande arter var på god väg. Däremot hade jordbrukets och skogsbrukens bidrag till att upprätthålla och förbättra den biologiska mångfalden bara gjort mindre framsteg.

Natura 2000-nätverket av skyddade naturområden i Europa har ökat avsevärt under det senaste decenniet och täcker nu mer än 18 procent av EU:s landyta.

Mellan 2008 och 2018 växte det marina Natura 2000-nätverket mer än fyrfaldigt, för att täcka 360 000 kvadratkilometer. Många fågelarter har ökat i antal och statusen för många andra arter och livsmiljöer har också förbättrats avsevärt.

Trots dessa framgångar är omfattningen av initiativen otillräckliga för att kompensera för den negativa trenden. De viktigaste orsakerna bakom förlusten av biologisk mångfald – förlust och nedbrytning av livsmiljöer, föroreningar, klimatförändringar och invasiva främmande arter – kvarstår och många ökar och kräver en mycket större ansträngning.


Strategin för biologisk mångfald 2030

Som en viktig del av kommissionens ordförande Ursula von der Leyens gröna giv-åtaganden presenterade kommissionen EU:s strategi för biologisk mångfald 2030, som ska gå hand i hand med strategin från jord till bord.

Under de kommande tio åren kommer EU att fokusera på ett EU-omfattande nätverk av skyddade områden på land och till sjöss, konkreta åtaganden för att återställa försämrade system, möjliggöra förändringar genom att göra åtgärderna genomförbara och bindande, samt ta täten när det gäller att hantera biologisk mångfald på en global nivå.

Den nya strategin beskriver EU:s ambition för den globala biologiska mångfalden efter 2020, skulle antas vid den 15:e FN-konventionen om biologisk mångfald i Kina i oktober 2020, men konventionen sköts upp.

När den antagits planerar kommissionen att lägga fram konkreta förslag senast 2021.

Läs mer om EU:s regler för djurskydd.