Stärkt EU-beredskap och krishantering för framtida hälsohot 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

EU-programmet EU för hälsa ska stärka Europas hälsosystem för att bättre hantera större gränsöverskridande kriser i framtiden, som covid-19-pandemin.

Covid-19-utbrottet har visat att EU-länder behöver bättre samarbete och samordning i kristider och att EU:s kapacitet att reagera effektivt mot framtida gränsöverskridande hälsohot behöver förbättras.

För att hjälpa EU:s hälsosystem att vara bättre rustade för framtida kriser godkände ledamöterna programmet EU för hälsa för åren 2021-2027 vid plenarsammanträdet den 9 mars.

Programmet, vars budget uppgår till 5,1 miljarder euro, kommer att göra EU bättre förberett för större gränsöverskridande hälsohot, och samtidigt göra mediciner till rimliga priser och medicinsk utrustning mer tillgängligt. 20 procent av budgeten avsätts till att främja hälsa och förebygga sjukdomar (genom att tackla hälsorisker, såsom skadlig användning av alkohol och tobak).

Medan medlemsländerna har primära ansvaret för hälso- och sjukvårdspolitik kan EU komplettera och stödja nationella åtgärder och godkänna lagstiftning inom specifika områden.

Läs mer om EU:s hälsopolitik.

Förutom bättre skydd mot – och hantering av – kriser genom att stärka medlemsländernas hälsosystem och ge bättre vård syftar EU för hälsa-programmet också till att bland annat främja innovation, investeringar och att förbättra hälsan och intensifiera kampen mot cancer.

EU för hälsas tre främsta prioriteringar 
 • Skydda människor från allvarliga gränsöverskridande hälsohot 
 • Förbättra tillgängligheten av läkemedel 
 • Stärka hälsosystemen 

EU för hälsa är en del av återhämtningsplanen Next Generation EU. Den 13 november godkände Europaparlamentet sin ståndpunkt om EU:s nya hälsprogram. Ledamöterna krävde en europeisk mekanism för hälsoinsatser för att förbättra samarbetet på EU-nivå i krissituationer, ett europeiskt övervakningssystem för att undvika medicinbrist och brist på utrustning, samt utökat fokus på sjukdomsförebyggande, samt digitalisering av vården genom elektroniska patientjournaler.

Vid den provisoriska överenskommelsen om EU:s långtidsbudget 2021-2027 som förhandlare från parlamentet och rådet nådde den 10 november, lyckades parlamentets förhandlingsteam öka budgeten för programmet till 5,1 miljarder euro, jämfört med 1,7 miljarder euro som medlemsländerna föreslagit.

Programmet kommer att täcka perioden 2021-2027, men alla åtgärder som rör återhämtningen efter krisen kommer att tillämpas under de första åren.


Vad omfattar EU för hälsa?


Hantering av gränsöverskridande hälsohot

Programmet ska stärka förebyggande, beredskap, övervakning och responsen under kristider och förbättra samordningen av nödkapacitet. Det syftar till att bygga upp reservlager av mediciner och medicintekniska produkter, vårdpersonal och experter samt att bistå med teknisk hjälp.

RescEU – en del av EU: s civilskyddsmekanism – kommer fortsätta att ge snabb hjälp och fokusera på direkt krishantering, medan EU för hälsa skulle omfatta strategiska medicinska lager för en längre tid och en reserv av medicinsk personal som kan mobiliseras vid en kris. Programmet ska också stödja insatser för att digitalisera sjukvård, åtgärder kopplade till e-hälsa och skapandet av ett europeiskt "hälsodataområde"

Göra läkemedel och medicinska förnödenheter tillgängliga

EU vill stödja ansträngningarna för att övervaka bristen på läkemedel, medicintekniska produkter och andra produkter som behövs vid en kris inom hälso- och sjukvård – samt begränsa beroendet av import av läkemedel och aktiva farmaceutiska ingredienser från tredjeländer. Det syftar också till att öka innovation och mer miljövänlig produktion.

Stärka hälsosystemen och arbetskraften inom sjukvården

Nationella hälsosystem bör bli effektivare och mer motståndskraftiga genom att: öka investeringarna i sjukdomsförebyggande program, utbyta erfarenheter av bästa praxis, samarbeta globalt och förbättra tillgången till hälsovård.

One health: Modell som utgår från att människors och djurs hälsa är sammankopplade, att sjukdomar kan överföras mellan människor och djur och därför måste hanteras hos båda och att miljön är den sammankopplande länken mellan människor och djur.

Ur EU-kommissionens förslag till ett program på hälsoområdet för perioden 2021–2027 (programmet EU för hälsa) 
Läkemedelskapslar produceras. ©Vchalup/AdobeStock  

Tackla långsiktiga utmaningar

Andra frågor som EU för hälsa syftar till att ta itu med är:

 • att tillhandahålla hälsosam vård av god kvalitet till alla genom att ta bort ojämlikheter
 • öka användningen av digitala innovationer
 • hantering av icke-smittsamma sjukdomar genom att förbättra diagnos, förebyggande insatser och vård, särskilt cancer (genom EU:s plan mot cancer), hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, mental hälsa (målet är att minska för tidig dödlighet med en tredjedel fram till 2030)
 • förespråka en försiktig användning av antibiotika och bekämpa antimikrobiell resistens
 • förbättra vaccineringsgraden i medlemsländerna
 • utöka framgångsrika initiativ (till exempel de europeiska referensnätverken som ansluter sjukvårdspersonal för att stödja patienter som drabbats av sällsynta sjukdomar)
 • hantera effekterna av miljöföroreningar och demografiska förändringar (inklusive en åldrande befolkning)


Ta reda på vad EU gör för att stödja den ekonomiska återhämtningen från coronapandemin.

EU för hälsa ska stärka nationella system genom finansiering av till exempel: 
 • Skräddarsytt stöd och råd till länder 
 • Utbildning av vårdpersonal för tillgänglighet i hela EU 
 • Granskningar av medlemsländernas beredskap 
 • Kliniska prövningar för att påskynda utvecklingen av mediciner och vacciner 
 • Gränsöverskridande samarbete och partnerskap 
 • Genomföra studier, datainsamling och ta fram riktmärken 

Ytterligare investeringar i hälsa kommer att tillhandahållas genom andra EU-program, bland annat genom stöd inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik, Horisont Europa för forskning och innovation, ESF+ för utbildning och stöd för utsatta grupper för tillgång till hälso- och sjukvård.

Nästa steg

Parlamentets och EU:s regeringar kommer att förhandla om kommissionens förslag om EU för hälsa som en del av den kommande långtidsbudget. Programmet förväntas starta den 1 januari 2021.

Parlamentet vill se en europeisk hälsounion

I en resolution som antogs 10 juli lade parlamentet lagt fram sina ståndpunkter för EU:s framtida hälsostrategi efter covid-19. Ledamöterna poängterade återigen behovet av att dra de rätta lärdomarna från coronapandemin, efterlyste en europeisk hälsounion med starkare verktyg för att hantera framtida hälsokriser.

Den 11 november presenterade EU-kommissionen en rad förslag för att skapa en europeisk hälsounion. De inbegriper att stärka EU:s krishantering för att kunna tackla gränsöverskridande hälsohot, och ett förstärkt mandat till den Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) och den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).

Parlamentet har konsekvent efterlyst en sammanhängande EU-politik för folkhälsa. Parlamentet antog en resolution den 17 april där ledamöterna också begärde en särskild budget för att stödja de nationella sjukvårdssektorerna under krisen, liksom för investeringar efter krisen för att göra sjukvårdssystemen mer motståndskraftiga och inriktade på de i störst nöd.