Den gröna given: nyckeln till ett klimatneutralt och hållbart EU 

 
 

Dela den här sidan: 

Parlamentet vill att den gröna given ska vara kärnan i EU:s återhämtningspaket efter covid-19. Läs mer om planen för ett klimatneutralt Europa.

Under coronapandemin har den ekonomiska aktiviteten minskat, vilket lett till en minskning av koldioxidutsläppen, men samtidigt ställt EU inför en lågkonjunktur. I en resolution som antogs 15 maj 2020 efterlyste parlamentet en ambitiös återhämtningsplan med den gröna given som en viktig hörnsten.

Som svar kom kommissionen med Nästa generation EU en återhämtningsplan på 750 miljarder euro.


Planen tillsammans med EU:s nya långtidsbudget, som fortfarande måste godkännas av medlemsstaterna och parlamentet, syftar till att bygga ett grönare, mer inkluderande, digitalt och hållbart Europa – och att bidra till att stärka motståndskraften mot framtida kriser som klimatkrisen.

I november 2019 utlyste parlamentet klimatnödläge och bad kommissionen att integrera alla sina förslag i linje med ett 1,5-gradersmålet för att begränsa den globala uppvärmningen och se till att utsläppen av växthusgaser minskar betydligt.

Som svar presenterade den nya kommissionen den europeiska gröna given, en färdplan för Europa för att bli en klimatneutral kontinent fram till 2050.

Läs mer om EU:s steg mot klimatmålen

De första stegen med gröna given

 

Finansiering av den gröna övergången

I januari presenterade kommissionen investeringsplanen för ett hållbart Europa – strategin för att finansiera gröna given – genom att locka minst en biljon euro till offentliga och privata investeringar under det kommande decenniet.

Hälften kommer från EU:s budget och 25 miljarder euro förväntas komma från EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Mekanismen för en rättvis omställning, som bör mobilisera minst 100 miljarder euro under 2021-2027, kommer att hjälpa till att lindra de socioekonomiska effekterna av övergången för arbetare och samhällen som förändas mest. I maj 2020 föreslog kommissionen en lånefacilitet för den offentliga sektorn, för att stödja gröna investeringar i regioner som är beroende av fossila bränslen. Det måste godkännas av Europaparlamentet.

För att uppmuntra investeringar i miljömässigt hållbara aktiviteter och förhindra "gröntvätt" antog parlamentet 18 juni ny lagstiftning om hållbara investeringar.

EU:s klimatlagstiftning

I mars 2020 la kommissionen fram förslaget förden europeiska klimatlagen, en rättslig ram för att uppnå målet om klimatneutralitet 2050.

I januari begärde parlamentetmer ambitiösa mål för utsläppsminskning än de som kommissionen ursprungligen föreslog. Ett reviderat delmål för 2030 förväntas komma senare under 2020.


Stärka europeisk industri och små och medelstora företag

I mars 2020 presenterade kommissionen en ny indistristrategi för Europa för att säkerställa att europeiska företag kan övergå till klimatneutralitet och en digital framtid.

99 procent av de europeiska företagen är små och medelstora, står för 50 procent av EU:s BNP och ansvarar för två av tre jobb. Parallellt föreslog kommissionen en nystrategi för små och medelstora företag som uppmuntrar innovation, minskad byråkrati och möjliggör bättre tillgång till finansiering.

Stimulera den cirkulära ekonomin

Kommissionen presenterade också EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin i mars – som inkluderar åtgärder längs hela livscykeln för produkter – som främjar processer för cirkulär ekonomi, främjar hållbar konsumtion och garanterar mindre avfall. Det kommer att fokusera på:
• elektronik och informations- och kommunikationsteknik
• batterier och fordon
• förpackningar och plast
• textilier
• konstruktion och byggnader
• näringskedjan

Läs mer om EU:s åtgärder för cirkulär ekonomi och hur parlamentet bekämpar plastföroreningar.

Skapa ett hållbart livsmedelssystem

Livsmedelssektorn är en av de främsta orsakerna bakom klimatförändringarna. Även om EU:s jordbruk är den enda stora jordbrukssektorn i världen som har minskat sina utsläpp av växthusgaser (med 20 procent sedan 1990), står det fortfarande för cirka 10 procent av utsläppen (varav 70 procent beror på djur).

Från jord till bord-strategin, som kommissionen presenterade i maj 2020, bör garantera ett rättvist, hälsosamt och miljövänligt livsmedelssystem samtidigt som jordbrukarnas försörjning garanteras. Det täcker hela livsmedelskedjan, från att minska användningen av bekämpningsmedel och försäljningen av antimikrobiella medel med hälften och minska användningen av gödselmedel och öka det ekologiska jordbruket.

Ta reda på hur parlamentet jobbar mot bekämpningsmedel i mat.


Bevara biologisk mångfald

Samtidigt syftar EU till att ta itu med förlusten av biologisk mångfald, inklusive den potentiella utrotningen av en miljon arter. EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030, som presenterades i maj, syftar till att skydda naturen, vända nedbrytningen av ekosystem och stoppa biologisk mångfaldsförlust. Dess huvudmål är:

• öka skyddade områden
• stoppa och vända nedgången för pollinerare
• plantera tre miljarder träd år 2030
• låsa upp 20 miljarder euro per år för biologisk mångfald