Hur vill EU uppnå en cirkulär ekonomi senast till år 2050? 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Läs mer om EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin och vilka ytterligare åtgärder ledamöterna vill vidta för att minska avfallet och göra produkterna mer hållbara.

Ledamöterna vill vidta ytterliggare åtgärder för att minska avfallet och göra produkter mer hållbara. ©AdobeStock/HollyHarry  

Om vi fortsätter att utnyttja resurserna som vi gör nu skulle vi år 2050 behöva resurser från tre jordklot. Begränsade resurser och klimatfrågor kräver en övergång från köp och släng-samhället till ett kretsloppssamhälle, som är koldioxidneutralt, miljömässigt hållbart, giftfritt och helt cirkulärt senast år 2050.

Den nuvarande krisen har belyst svagheter i resurs- och värdekedjorna, som drabbar små och medelstora företag och industrin. En cirkulär ekonomi kommer att minska koldioxidutsläppen och samtidigt stimulera ekonomisk tillväxt och skapa arbetstillfällen.

Läs mer om hur den cirkulära ekonomin definitieras och dess fördelar


EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin

I linje med EU:s klimatneutralitetsmål för 2050 inom ramen för den gröna given föreslog kommissionen i mars 2020 en ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin, med fokus på förebyggande och hantering av avfall och som syftar till att främja tillväxt, konkurrenskraft och EU:s globala ledarskap på området.

Parlamentet efterlyser strängare återvinningsregler och efterlyser bindande mål till år 2030 för materialanvändning och materialförbrukning vid omröstningen den 9 februari


Övergång till hållbara produkter

För att uppnå en EU-marknad för hållbara, klimatneutrala och resurseffektiva produkter föreslår kommissionen att ekodesigndirektivet utvidgas till att omfatta produkter som inte är energirelaterade. Ledamöterna vill att de nya reglerna ska vara införda 2021.

Ledamöterna stöder också initiativ för att bekämpa planerat åldrande, förbättra produkternas hållbarhet och reparerbarhet och stärka konsumenternas rättigheter med ”rätten till reparation”. De kräver att konsumenterna ska få rätt till ordentlig information om miljöpåverkan av de produkter och tjänster de köper och uppmanade kommissionen att lägga fram förslag för att bekämpa "greenwashing" dvs. en metod där företag framställer något som bättre för miljön än vad det i själva verket är.


Cirkulära nyckelsektorer

Cirkularitet och hållbarhet måste införlivas i alla steg i en värdekedja för att uppnå en helt cirkulär ekonomi: Från design till produktion och hela vägen till konsumenten. I kommissionens handlingsplan fastställs sju nyckelområden som är avgörande för att uppnå en cirkulär ekonomi: plast, textilprodukter, e-avfall. livsmedel som vatten och näringsämnen, förpackningar, batterier och fordon och bygg och anläggningsarbeten.


Plast

Ledamöterna stöder den europeiska strategin för plast i en cirkulär ekonomi, som skulle fasa ut användningen av mikroplaster.

Läs mer om EU:s strategi för att minska plastavfallet.


Textilier

Textilier använder en stor mängd råvaror och vatten, med mindre än 1 procent återvunnet material. Ledamöterna vill ha nya åtgärder mot mikrofiberförluster och strängare normer för vattenanvändning.

Ta reda på hur textilproduktionen och textilavfallet påverkar miljön.


Elektronik och E-avfall 

Elektroniskt och elektriskt avfall, eller e-avfall, är det snabbast växande avfallsflödet i EU och mindre än 40 procent återvinns. Ledamöterna vill att EU ska främja längre produktliv genom återanvändbarhet och reparerbarhet.

Ta reda på fakta och siffror om e-avfall.


Livsmedel, vatten och näringsämnen

Uppskattningsvis 20 procent av de producerade livsmedlen går förlorade eller slängs i EU. Ledamöterna kräver att matsvinnet ska halveras fram till 2030 inom ramen för strategin från jord till bord.


Förpackning

Förpackningsavfallet i Europa nådde en rekordhög nivå 2017. De nya reglerna ska se till att alla förpackningar på EU-marknaden kan återanvändas eller materialåtervinnas senast 2030.


Batterier och fordon

Parlamentsledamöterna tittar på förslag som kräver att tillverkning och material av alla batterier på EU-marknaden har ett lågt koldioxidavtryck och respekterar mänskliga rättigheter samt sociala och ekologiska normer.


Bygg- och anläggningsarbeten

Byggsektorn står för över 35 procent av det totala avfallet i EU. Ledamöterna vill att byggnaders livslängd ska ökas, att målen för koldioxidavtrycket från material och minimikrav på resurs- och energieffektivitet ska minskas.


Avfallshantering och transport

EU genererar mer än 2,5 miljarder ton avfall per år. Ledamöterna uppmanar EU-länderna att öka kvalitativ återvinning, minska deponeringen och minimera förbränningen.

Ta reda på statistik om deponering och återvinning i EU.