Vätgas: Vilken är nyttan för EU?  

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Ta reda på vilken nytta vätgas innebär för energitillförseln och hur EU vill kunna nyttja detta alternativa bränsle för att stödja den gröna omställningen.

Ren energi, en nyckel för ett klimatneutralt Europa

På vägen mot ett klimatneutralt Europa och en grönare planet, enligt den europeiska gröna given, är det nödvändigt att reformera energitillförseln och skapa fullt integrerade energisystem. EU-ekonomins gröna omställning måste kombineras med tillgång till ren, tillgänglig och säker energi för företag och konsumenter.

EU står inför en utmaning eftersom dess energiproduktion och energiförbrukning fortfarande står för en stor del av blockets utsläpp av växthusgaser, och EU är fortfarande beroende av energiimport, främst olja och gas.

I juli 2020 föreslog EU-kommissionen en vätgasstrategi för ett klimatneutralt Europa, med syfte att snabba på utvecklingen av ren vätgas, som en hörnsten för ett klimatneutralt energisystem till år 2050.

Vid plenarsessionen i maj 2021, som svar på kommissionens förslag, betonade ledamöterna att bara grön vätgas - producerad från förnybara källor - på ett hållbart sätt kan bidra till att uppnå klimatneutralitet på sikt.

Läs mer om hur EU:s främjar förnybar energi.


Hur kan vätgas bli rent?

Det finns olika typer av vätgas, som kan kategoriseras efter produktionsprocess och de resulterande vätgasutsläppen. Ren vätgas (”förnybar vätgas” eller ”grön vätgas”) produceras genom elektrolys av vatten med hjälp av elektricitet från förnybara källor och släpper inte ut några växthusgaser under produktionen.

Ledamöterna betonar vikten av att klassificera de olika sorternas vätgas och vill se en likartad EU-omfattande terminologi som tydliggör skillnaden mellan förnybar vätgas och vätgas som släpper ut låga mängder koldioxid. Ledamöterna vill också att kommissionen och EU-länderna skapar incitament för att produktion och bränsleanvändning kommer från förnybara källor.

För närvarande spelar vätgas en relativt liten roll i den övergripande energitillförseln. Det finns utmaningar när det gäller kostnad-konkurrens, produktionsstorlek, infrastrukturbehov och uppfattad säkerhet. Men, vätgas förväntas möjliggöra utsläppsfria transporter, uppvärmning och industriprocesser liksom i framtiden energilagring mellan årstiderna.

Vätgas på den framtida gasmarknaden

För att bidra till att minska utsläppen av växthusgaser i unionen i linje med planerna för klimat och den inre energimarknaden, arbetar EU med ett paket för vätgas och koldioxidsnåla gasmarknader. I februari 2023 ställde sig energiutskottet bakom kommissionens förslag om att underlätta införandet av förnybara och koldioxidsnåla gaser, inklusive vätgas och biometan, på EU:s gasmarknad.

Lagstiftningen skulle också skapa ett certifieringssystem för koldioxidsnåla gaser och se till att konsumenterna lättare kan byta leverantör för att välja förnybara och koldioxidsnåla gaser framför fossila bränslen.

Ledamöterna ville säkerställa att det finns tillräckligt med gränsöverskridande kapacitet för att upprätta en integrerad europeisk vätgasmarknad och göra det möjligt för vätgas att röra sig fritt över gränserna.

Parlamentet och EU-länderna förhandlar om den slutliga utformningen av reglerna.


Vad är nyttan med vätgas?

Vätgas motsvarar ungefär 2 procent av EU:s energimix. 95 procent av vätgasenergin produceras från fossila bränslen, vilka släpper ut 70 - 100 miljoner ton koldioxid varje år.

Enligt forskning skulle förnybara energikällor tillhandahålla en avsevärd andel av den europeiska energimixen år 2050, och vätgas skulle kunna täcka så mycket som 20 procentprocent, 20-50 procent av energibehovet i transportsektorn, och 5-20 procent inom industrin.

En ekonomi baserad på förnybar vätgas skulle kunna minska den globala uppvärmningen avsevärt jämfört med en ekonomi baserad på fossila bränslen.

Det används främst som en råvara i industriella processer men också som ett bränsle för rymdraketer.

Genom sina egenskaper kan vätgas vara ett bra bränsle eftersom:

  • dess användning för energiändamål orsakar inte utsläpp av växthusgaser (vatten är den enda restprodukten från processen)
  • den kan användas för att producera andra gaser, liksom flytande bränslen
  • existerande infrastruktur (gastransporter och gasförvaring) kan anpassas för att användas för vätgas
  • den har högre energidensitet än batterier så den kan användas för långdistans- och tunga transporter.

 


Vad vill Europaparlamentet?

  • incitament för att stimulera efterfrågan och att skapa en europeisk marknad för vätgas och snabb utbyggnad av vätgasinfrastruktur
  • så snabb utfasning som möjligt av fossilbaserad vätgas
  • att all vätgasimport certifieras på samma sätt som vätgas producerad inom EU, inklusive produktion och transport, för att undvika koldioxidläckage
  • att utvärdera möjligheten att anpassa existerande pipelines för gas för att kunna transportera och förvara vätgas under jord

 

A man fills up his car with hydrogen in Saint-Lo, France. ©AFP/DAMIEN MEYER  

Vätgas som ett av EU:s alternativa bränslen

Under 2022 presenterade kommissionen EU:s REPower-strategi för mer prisvärd, säker och hållbar energi. Detta eftersom EU nu vill göra sig oberoende av ryska fossila bränslen och arbetar för att uppfylla sitt åtagande att vara klimatneutralt till 2050. Enligt planen ska EU öka produktionen av förnybar vätgas fram till 2030 och öka mängden vätgas till 20 megaton/år från de 10 megaton/år som föreslogs i vätgasstrategin från 2020.

Som en del av lagstiftningen för att minska utsläppen av växthusgaser - känd som Fit for 55 - godkände parlamentsledamöterna i oktober 2022 sin ståndpunkt om förslaget till EU-regler för att främja utbyggnaden av laddningsstationer och alternativa tankstationer, särskilt för el och vätgas. År 2021 hade EU 136 tankställen för vätgas.

Europaparlamentet och rådet enades i mars 2023 om obligatoriska nationella mål för utbyggnaden av infrastrukturen. Enligt de nya reglerna ska vätgastankstationer installeras minst var 200:e km på EU:s huvudvägar senast 2031.

Europaparlamentet antog reglerna under plenarsammanträdet i juli och kommer att träda i kraft så snart de har godkänts av rådet.

Läs mer om EU:s strategi för att öka användningen av alternativa bränslen för bilar.


Mer om EU:s politik för förnybar energi: