Dela den här sidan: 

Patienter bör ha rätt till opartisk information om läkemedels grundegenskaper och om vilka sjukdomar eller tillstånd de används för men samtidigt ha rätt att slippa oombedd information och dold reklam. Det är innehållet i ett lagförslag som parlamentet antog på onsdagen. Svenske moderaten Christofer Fjellner har lett parlamentets arbete.

- Vi har känt oss tvungna att skriva om kommissionens förslag ganska rejält. Vi har försökt byta perspektiv i lagstiftningen – från att handla om läkemedelsföretags rätt att sprida information till att nu handla om patienters rätt till tillgång på information, och därmed företags skyldighet att offentliggöra och tillhandahålla informationen, sa Christofer Fjellner under debatten som föregick omröstningen.


Parlamentets ledamöter förtydligade också läkemedelsbolagens skyldigheter och möjligheter att informera, liksom vilken roll EU-länderna ska spela.


Ledamöterna antog två texter i en första behandling av ärendet: en förordning om aspekter på EU-nivå (med 564 ja-röster mot 41 nej-röster och 45 nedlagda röster) och ett direktiv om hur EU-länderna ska tillämpa besluten på nationell nivå (med 558 ja-röster mot 42 nej-röster och 53 nedlagda röster ). Parlamentet och ministerrådet har ännu inte enats, så förhandlingarna kommer att fortsätta utifrån onsdagens resultat.


Företagen ska informera, inte göra reklam

Medan det inte är någon brist på ogranskad information på internet är det ibland svårt för patienterna att få information från dem som känner produkterna bäst. Parlamentets ledamöter vill att läkemedelsföretagen ska vara skyldiga att tillhandahålla grunderna, däribland information om läkemedlens grundegenskaper, märkning och bipacksedlar liksom den senaste offentliga versionen av utredningsprotokollet. Företagen ska också ha rätt att tillhandahålla viss annan information utan reklamkaraktär, som exempelvis om pris eller förändrade förpackningar, men bara om det först godkänts av nationella myndigheter.


Öppen reklam för receptbelagda läkemedel är redan förbjuden inom EU, men eftersom olika länder tolkar detta förbud på olika sätt kan gränsen vara hårfin mellan vad som anses vara reklam och information. För att få ordning på detta vill parlamentets ledamöter att information som kommer från läkemedelsbolagen inte bara ska förbjudas i teve och radio utan också i tryckta medier. Hälso- och sjukvårdspersonal ska också vara skyldig att redovisa eventuella ekonomiska kopplingar till läkemedelsbolagen om de ger information om läkemedel eller medicintekniska produkter i ett offentligt evenemang eller i media.


EU-länderna måste tillhandahålla information på nätet

Ledamöterna betonar att varje EU-land är ansvarigt för de nationella reglerna för att "sörja för att det finns objektiv och opartisk information tillgänglig för allmänheten". Det innebär bland annat tillgång till bipacksedlar, utredningsprotokoll och information om hur sjukdomar och hälsotillstånd kan förebyggas. Denna information ska finnas på speciella hemsidor och även i ett format så att den kan användas av personer med funktionshinder.


Inget hot mot Fass

Christofer Fjellner passade i slutet av debatten på att lugna dem som är oroliga för att de nya reglerna kan hota det svenska informationssystemet Fass.

- Vi har verkligen strävat efter att försöka att se till att alla får god tillgång och att harmonisera tillgången. Samtidigt har jag haft ett eget krav och sagt att informationen inte ska bli sämre eller mindre i något land. Jag vet att detta är något som många har oroat sig för i bland annat Sverige, där vi sedan lång tid har haft ett system som kallas Fass. Jag vill nu direkt vända mig till dem och säga att såsom parlamentet har röstat här är det inte bara en möjlighet att få behålla Fass, utan dessutom en möjlighet för andra länder att införa liknande system.