Stöd till lag som ska minska skadligt vägbuller 

Pressmeddelande 
Plenarsammanträde 
 
 

Dela den här sidan: 

Hälften av EUs befolkning boende i städer utsätts för trafikbuller över 55 decibel  

Bullergränserna för bilar ska skärpas för att skydda folkhälsan, krävde Europaparlamentet i en omröstning på onsdagen. Ledamöterna föreslår också en märkning för att informera kunderna om bullernivåer. När det gäller hybrid- och elbilar, som blivit så tysta att de ibland inte upptäcks, föreslår ledamöterna i stället ökad ljudnivå för att varna fotgängarna.

Att ständigt utsättas för höga nivåer av trafikbuller kan leda till att kroppens reserver tar slut, organens normala regleringsfunktioner störs och öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar och andra sjukdomar, säger ledamöterna. Enligt den Europeiska miljöbyrån utsätts hälften av alla stadsbor i EU för bullernivåer på mer än 55 decibel.


– Betänkandet syftar till att förbättra folkhälsan och skydda befolkningen mot negativa effekter av trafikbuller. Dessa effekter har bevisats vetenskapligt... men lagförslaget riktar helt in sig på det ljud som orsakas av motorerna. Min tanke var från början att ta ett bredare grepp, vi behöver också ta hänsyn till sådana saker som vägbeläggning, aerodynamik och däck, sa Miroslav Ouzký (ECR, CZ), som lett parlamentets arbete med frågan i debatten innan omröstningen. Med dagens omröstning som grund ska han nu börja förhandla med EU-ländernas ministrar.


Betänkandet antogs med 401 ja-röster mot 228 nej-röster och 20 nedlagda röster.


Strängare bullerregler

Lagförslaget föreslår att nya bullergränser ska fasas in sex respektive åtta år efter att reglerna träder i kraft. Under den första fasen ska gränserna gälla för nya fordonsmodeller och två år senare för alla nya fordon.


Ljudgränserna för bilar skulle minskas från till 68 decibel från dagens 74. Kraftigare fordon ska bara kunna få låta två eller sex decibel mer. Gränsen för extra tunga lastbilar (över 12 ton) ska behållas på 81 decibel.


Ledamöterna erkänner att fordonsbullret också beror på vägbeläggningen, däckbullret och aerodynamik.


Bullermärkning

Ledamöterna vill att nya bilar ska märkas utifrån sin bullernivå för att konsumenterna ska kunna veta vad de köper. Liknande märkningssystem finns redan för bränsleförbrukning, däckbuller och koldioxidutsläpp.


Tyst fara

Ledamöterna är oroade för de tysta motorerna på elbilar och hybridbilar kan utgöra en fara för fotgängare som därför får det svårt att upptäcka dessa bilar i tid. De föreslår därför obligatoriska regler, ett så kallat akustiskt fordonsvarningssystem (AVAS, efter Acoustic Vehicle Alerting Systems) för att öka ljudnivån på dessa fordon. Innan ett sådant system kan komma i fråga måste dock ett antal standarder utvecklas.