40 procent kvinnor i börsstyrelserna 

Pressmeddelande 
 
 

Dela den här sidan: 

"Endast 17,6 procent av styrelseledamöterna i EU:s börsnoterade bolag är för närvarande av kvinnor. Parlamentet driver på för rättvisare rekrytering, för att öka andelen till 40 procent år 2020." © BELGA / EASYSTOCKFOTO / A.Brockwell  

Europaparlamentet vill att företag som är börsnoterade i EU inför insynsvänliga rekryteringsprocesser så att minst 40 procent av deras icke verkställande styrelseledamöter är kvinnor år 2020. På onsdagen antog ledamöterna ett lagförslag som också innehåller sanktioner för företag som inte inför sådana processer. I dagsläget är bara 17,6 procent av de icke verkställande styrelseledamöterna på EU:s största företag kvinnor. Nu väntar förhandlingar med EU-ländernas ministerråd.


– Vi antog en konsekvent resolution som skickar starka signaler till rådet, sa grekiska Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (EPP-gruppen), som lett jämställdhetsutskottets arbete med frågan. – För att bli konkurrenskraftiga, och respektera EU:s principer och värderingar om jämställdhet, är det avgörande för börsnoterade företag att de får kvalificerade kvinnor att delta i beslutfattandet.

– Resolutionen förtydligar och förbättrar öppna och insynsvänliga processer för att tillsätta icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade bolag. Parlamentet har gjort sin läxa och nu är det upp till ministerrådet att fortsätta och förhandla klart det här direktivet med oss och kommissionen innan EU-valet så att vi kan få mer jämställdhet i europeiska företag. Detta kommer att visa folk att vi kämpar mot diskriminering och för lika möjligheter för alla på arbetsmarknaden, tillade den österrikiska socialdemokraten Evelyn Regner, som lett arbetet i parlamentets rättsliga utskott.

Insynsvänlig och jämställd rekrytering

Parlamentet uppmanar EU-länderna att se till att börsnoterade företag vidtar effektiva och bindande åtgärder för att se till att män och kvinnor har lika tillgång till icke verkställande styrelseposter. Målet är att minst 40 procent av dessa poster innehas av kvinnor år 2020. Offentliga företag bör uppnå detta mål redan år 2018, tycker ledamöterna.

Om två eller flera kandidater är lika kvalificerade bör den av underrepresenterat kön få förtur, säger ledamöterna, men betonar att kompentens och meriter även i fortsättningen måste vara viktigast.

Omfattning

Rekryteringsreglerna bör inte gälla för små och medelstora företag, dvs. de som har färre än 250 anställda. Ledamöterna uppmanar dock EU-länderna att uppmuntra småföretagen till en jämställd könsfördelning.

Sanktioner

Företag som inte lever upp till reglerna bör vara skyldiga att redogöra för orsaken till detta samt meddela berörda nationella myndigheter om vilka åtgärder de har vidtagit och vilka de planerar för att uppnå målet i framtiden.

Sanktioner, som böter, bör tillämpas om ett företag inte har insynsvänliga rekryteringsprocesser snarare än för företag som inte lyckas uppnå målet, säger ledamöterna. De föreslår uteslutning från offentliga upphandlingar som en möjlig sanktion. Listan över möjliga sanktioner bör vidare bli obligatorisk.

Vad händer nu?

Parlamentet antog lagförslaget med 459 ja-röster mot 148 nej-röster och 81 nedlagda röster. Nu väntar förhandlingar med EU-ländernas ministerråd.